Algemene ledenvergaderingen van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie

- Lid worden?

De Vereniging Brabantse Orgelfederatie verwelkomt graag nieuwe leden. Zowel particuliere belangstellenden (persoonlijk lid) als orgelkringen (institutioneel lid) kunnen zich voor een geringe contributie aansluiten bij onze vereniging.
Meer info: klik hier.


33 ---------------------------------------
- ALV op woensdag 18 november via SkypeDe Brabantse Orgelfederatie hield vanwege de Covid-19 maatregelen zijn najaars ALV via internet. Een aantal BOF-leden hebben met het bestuur en adviseurs aan de vergadering deelgenomen. Wij hopen dat het snel niet meer nodig zal zijn om op deze wijze, via Skype op onze beeldschermen, te spreken over alles wat de Vereniging doet, gedaan heeft en gaat doen voor de Brabantse orgelcultuur... De vergadering verliep inhoudelijk goed.

Conceptverslag klik hier.

32 ---------------------------------------
- ALV op zaterdag 25 april in Roermond

Vervallen wegens coronacrisis.

Presentatie jaarmagazine 'Brabants Orgelrijkdom 2020' met een orgelwandeling langs ‘de drie Roermondse orgels’ op zaterdag 25 april is geannuleerd.

Op zaterdag 25 april 2020 zou de Brabantse Orgelfederatie (BOF) haar nieuwe jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2020 presenteren. Waar dit eerder gebeurde op belangwekkende orgellocaties in Brabant of bij Brabantse orgelmakers, is voor de presentatie dit jaar de keus gevallen op Verschueren Orgelbouw te Ittervoort, een ‘grensgeval’ voor Brabant. Daar zal die middag ook de Algemene Ledenvergadering van de BOF plaatsvinden.

Bezoek aan de drie Roermondse orgels
Verschueren Orgelbouw restaureerde de afgelopen jaren in het nabijgelegen Roermond twee orgels en bouwde een nieuw orgel in de Sint-Christoffelkathedraal. Daarom wordt deze dag gestart met een orgelwandeling langs deze drie orgels. Alle drie de orgels worden bespeeld door Jean-Pierre Steijvers.Gestart wordt om 10.00 uur in de Caroluskapel rond het Louvigny-/Robustelly-/Verschueren-orgel. Tevens zal dan de officiële presentatie van het jaarmagazine plaatsvinden door Ruud Severijns, voorzitter van de BOF. Vervolgens wordt het Franssen-orgel in de Munsterkerk, welke kerk dit jaar zijn 800-jarig bestaan viert, gepresenteerd. Een ‘kleurendoos’ zo betitelt Jean-Pierre Steijvers dit orgel in deze fraai klinkende kerk. De ochtend wordt afgesloten in de Sint-Christoffelkathedraal waar Verschueren Orgelbouw vorig jaar een nieuw orgel bouwde in de bestaande kas. Jean-Pierre Steijvers verzorgt hier het slotconcert.

Deelname aan de orgelwandeling is niet meer relevant
Indien u wilt deelnemen aan deze – gratis toegankelijke – orgelwandeling wordt u verzocht zich per mail aan te melden via excursie@brabantorgel.nl. Op deze wijze kunnen wij rekening houden met het aantal te verwachten bezoekers.
Welkom vanaf 9.30 uur bij de Caroluskapel. U kunt daar parkeren bij het bisschoppelijk bureau, ingang Swalmerstraat 100 (door de poort rijden).

31 ---------------------------------------
- ALV in het teken van 121/2 jaar BOF op zaterdag 9 november in Tilburg

Verslag Algemene Ledenvergadering
9 november 2019
te Tilburg Boxmeer/Tilburg

1. Opening, mededelingen en agenda.
- Voorzitter Ruud Severijns opent om 10.02 uur de jubileumvergadering en heet de aanwezigen welkom. We zijn te gast in het Parochiecentrum van de Heuvels kerk in Tilburg, dank voor de gulle gastvrijheid. Het is voor de voorzitter de eerste keer dat de voorzitter een vol verenigingsjaar heeft meegemaakt. Er zijn 13 afmeldingen binnengekomen bij de secretaris. 40 leden hebben de presentielijst ondertekend dan wel geparafeerd. De Commissaris van de Koning in Brabant heeft zich per brief afgemeld. Hij feliciteert onze vereniging en wenst ons een mooie jubileum dag toe. - De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag ALV van 17 april 2019 gehouden te Dongen.
Het verslag geeft verder geen aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend.

3. Begroting 2020.
De penningmeester toont zich een gelukkig man. Er staan slechtst twee contributienota’s open. Hij heeft er hard aan getrokken. Er zijn een paar nieuwe leden bijgekomen. De financiële positie van de vereniging staat er goed voor zodat er mooie projecten gerealiseerd kunnen gaan worden. Hij memoreert dat weinig beroepsorganisten lid zijn van de BOF. Zakelijke leden blijven welkom. Wijtse Rodenburg memoreert dat ook leden buiten de provincie lid kunnen worden als zij de doelstelling van de BOF onderschrijven. De BOF is een ANBI-CI instelling zo meldt hij. Secretaris en Vicevoorzitter menen dat ongeveer 10 personen van buiten de provincie lid zijn van de BOF.

4. Voortgang lopende projecten.
- KIEN Immaterieel erfgoed De voorzitter memoreert dat secretaris en hij bezig zijn met een erfgoedzorgplan voorde BOF bij het Kennis Centrum Immaterieel Erfgoed Arnhem (KIEN) om er voor te zorgen de Brabantse orgelcultuur te plaatsen op de Nationale Inventaris. Hij heeft daarvoor zelfs een driedaagse cursus voor gevolgd in Arnhem. De secretaris van de BOF is ervaringsdeskundige hij zat zeven jaar in de Raad van Advies van KIEN. De Brabantse orgelcultuur staat onder druk, door ontkerkelijking, onbekendheid en kosten onderhoud. De cultuur bestaat uit drie componenten
1. Orgelbouw,
2. Bespelen van het orgel,
3. Orgelmuziek.
Een erfgoedzorgplan formuleert de nadelige en positieve elementen, daarvoor aandacht te vragen en hoe de problemen aan te pakken. Daarnaast is van belang de Brabantse orgelcultuur over te dragen aan de volgende generatie en daardoor toekomst te geven. De secretaris adviseert de vergadering op de website van KIEN te kijken waar de Brabantse orgelcultuur reeds een plaats heeft gekregen op het zogenaamde NETWERK van KIEN waar vele tradities op staan. De voorzitter noemt het orgel in Oostelbeers dat in deplorabele staat is, omdat het geen functie meer heeft. Op verzoek van de voorzitter en de eigenaar van het orgel is het orgel onderworpen aan een quickscan. Adviseur Henk Kooiker voegt er aan toe na deze visitatie het total loss bleek.
In algemene zin heeft overleg met het bisdom niet tot resultaat geleid tot samenwerking van dit probleem met de BOF. De suggestie wordt gewekt om vanuit de BOF te inventariseren welke orgels er slecht aan toe zijn om orgels bespeelbaar te houden.
Loek van Es meent misschien een idee om een orgelpark Brabant te beginnen.
Zowel Klundert, Bergen op Zoom en Eindhoven St. Catrien, waar reeds meerdere orgels staan, worden in de wandelgangen al zo genoemd aldus Henk Kooiker en Wim van der Ros.

- Festival Brabantse componisten te Tilburg 15 mei.
Namens de werkgroep bestaande uit Ad van Sleuwen, René Bouman en Wim Goossens meldt de laatste dat op 15 mei in de Heuvelse Kerk te Tilburg het Festival Brabantse Componisten wordt gehouden. Vanaf de Renaissance, via Barok tot heden komen daarbij Brabantse componisten aan bod. Via een powerpoint presentatie (dank aan de Vicevoorzitter) wordt een voorlopig programma getoond. Medewerking wordt verleend door musici Ruud Huijbregts, Rob Nederlof, Collegium Vocale Eindhoven en instrumentalisten.
René Bouman vraagt aandacht voor de compositie van Jos van Amelsfoort Choral. Het is een juweel die door de werkgroep wordt aangeduid als een vierde choral van Franck! De BOF wil – indien juridisch mogelijk - graag dit Choral uitgegeven. Jan van Nuenen staat niet op het programma omdat daar recent aandacht aan is besteed. Met Wijtse Rodenburg wordt op de website het aantal Brabantse componisten completer gemaakt.

- Brabants Orgelrijkdom
Wim van der Ros meldt dat ook volgend jaar het magazine verschijnt. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties wat onderwerpen betreft. Dik Everste vraagt of Klavarscribo uitgaven ook aan de orde kunnen komen. Er zijn banden met Slikkerveer waardoor uitgaven vertaald kunnen worden aldus Wim van der Ros. Daarnaast worden complimenten uitgedeeld door spreker aan het adres van Wijtse Rodenburg, Wim van der Ros en Annie van der Ros-Jochem (corrector) voor hun sublieme werk i.v.m. het realiseren van Brabants Orgelrijkdom.

- Jeugd & Orgel projecten/activiteiten benaming.
Wim van der Ros geeft toelichting. Het Doe-orgel staat opgesteld achter in de vergaderruimte. Het orgel is afgelopen jaar vaker gebruikt. Dat is een goed teken. Kringen maken er meer gebruik van. Hij noemt naast de aktiviteiten van Dik Evertse in Sprang, Jan van de Laar (Helmond), Oosterhout, Bergen op Zoom. Zelfs in Vlaanderen wordt volgende week het Doe-orgel van de BOF ingezet. De BOF heeft inmiddels ook een fraaie banner voor dit DOE-orgel. Zoals bekend zijn in Amersfoort tijdens de inspiratiedag Orgelkids bij de RCE mooie composities beoordeeld door een internationale jury waar Wim van der Ros voorzitter van was. Er komen mooie bewerkingen van werken voor het DOE-orgel (Orgelkids) uit de pen van diverse componisten. Een aantal composities zijn op site te bekijken. O.a. Bart Wuilmus en Dick Sanderman hebben mooie bewerkingen voor dit kleine instrument gemaakt.

- Excursies 2020
2020 wordt het jaar van de “grensgevallen” Wim van der Ros is samen met Ad van Sleuwen en Henk Kooiker weer op pad geweest.

Voorjaarsexcursie 23 mei 2020
Bergeijk, Peer (B), Neerpelt (B) en Achelse Kluis (B) worden achtereenvolgens aangedaan. In Bergeijk spelen de gelukkig herstelde Ad van Sleuwen samen met Fien van Dingenen, fluit. In Peer (B) speelt Joos Vermeiren en in Neerpelt (B) en Achelse Kluis (B) speelt Bart Wuilmus. Het laatste orgel heeft 43 stemmen.

Najaarsexcursie met ‘Zeeuwse uitsmijter’
Hierbij steken we de grens over naar Zeeland. Dinteloord (NH), Steenbergen (RK+NH) en Tholen (NH) worden aangedaan.

Het is verheugend welke belangstelling de BOF-excursies genieten. De laatste keer waren we met 100 man op pad. De excursie-cd’s van deze excursie zijn helaas inmiddels uitverkocht. In het vervolg zullen er 200 worden geproduceerd. Dank wordt uitgesproken voor de vele cd-opnames die Henk Kooiker belangeloos maakte hetgeen met applaus wordt onderstreept. In de afgelopen 12½ jaar hebben we meer dan 100 orgels in Brabant bezocht. Henk Kooiker licht nog het van Damorgel in Tholen toe. De tongwerken worden aangepakt en het is een echt concertant orgel.

5. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.
- Dik Evertse meent dat in zijn kring de vraag naar de BOR afneemt. De vergadering denkt dat de vraag heen en weer schuift en de belangstelling zich verplaatst naar andere belangstellenden. Loek van Nes en Georg Hinderink menen dat ook in Zeeuws Vlaanderen en België juist ook belangstelling is voor de BOR. Ook in het Orgelmuseum in Elburg zal voldoende voorraad worden bezorgd.

6. Volgende Algemene Ledenvergadering 25 april 2020 .
De voorjaars-ALV wordt gepland in het Limburgse Ittervoort. We zijn te gast bij Verschueren orgelbouw. Daarnaast wordt aldaar een bedrijfsbezoek en een concert gepland in Roermond. De voorzitter meldt dat het voornemen bestaat de heer Willem Hörmann te benoemen als adviseur van de BOF.

7. Sluiting.
De voorzitter sluit om 10.50 uur de vergadering, dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid en verzoekt een ieder naar de Heuvelse kerk te begeven voor de jubileumplechtigheid.

Boxmeer/Ittervoort, 25 april 2020 met of zonder wijziging goedgekeurd.

De voorzitter, De secretaris,
Mr. Ruud Severijns Mr. Wim Goossens


Na de vergadering verhuist het gezelschap naar het binnenste van de Heuvelse kerk, voor een jubileumprogramma.
Het programma - dat om 11.15 uur begint - ziet er globaal als volgt uit:
- Organist Rob Nederlof luistert het programma op.
- Introductie organist Rob Nederlof.
- Toelichting op de te spelen werken en orgels.
- Speech voorzitter.
- Huldiging leden die 12½ jaar betrokken zijn bij de BOF.
- Slotconcert door Rob Nederlof op het Smits-orgel.
Rob Nederlof speelt werken van Lemmens, C. PH E. Bach en F. Mendelssohn-Bartholdy. Leden en enige later aangekomen laureaten nemen plaats achter het altaar op de rode stoelen, feitelijk in de corona.
Wim van der Ros wordt door de voorzitter benoemd tot ceremoniemeester van het geheel. We staan hier op historische grond, aldus deze daar waar de BOF ook in Tilburg zijn oorsprong vond en wij in deze kerk al diverse activiteiten hebben beleefd bij o.a. de presentaties van het Loret-boek en het jaarmagazine.
Rob Nederlof vangt aan met een zeer toepasselijke FANFARE op het Loret-orgel (1858). De gebruikte registratie wordt uitgereikt. Tussendoor speelt Nederlof Allegro en variaties in d van C. Ph. E. Bach waarin de uitvoerend organist alle middelen te baat nam om het Loret orgel in al zijn registerfacetten middels thema en negen variaties prachtig te etaleren. Daarna neemt de voorzitter het woord.
Hij memoreert de functie en doelstellingen van de BOF zoals destijds geformuleerd en constateert dat daar aan voldaan is. Er werden destijds een zestal functies geformuleerd waar de Brabantse Orgelfederatie actief in zou dienen te worden:
1. Functie van informatie en documentatiecentrum.
2. Functie van wegwijzer bij het beheer.
3. Functie van belangenbehartiger.
4. Functie organisator studiedagen en masterclasses
5. Functie organisatie excursies naar Brabantse orgels.
6. Functie jaarlijkse presentatie van de Brabantse orgelagenda.

Hij roemt de vele excursies die reeds gegeven zijn en noemt met name de heren Wim van der Ros, Wijtse Rodenburg en last but not least Henk Kooiker. Op ongeveer 30 cd’s zijn meer dan 100 Brabantse orgels in een klankdocument door de laatste vastgelegd. Een resultaat van het werk van Henk Kooiker (mét organisten) die een en ander geheel belangeloos heeft gedaan. Onder verdiend applaus ontvangt Henk een bos bloemen als dankzegging voor zijn vele werkzaamheden ter zake.

De voorzitter memoreert dat de BOF een kenniscentrum voor de Brabantse orgelcultuur geworden is. Daar hebben de Orgelkringen, Fontys Conservatorium Tilburg en de uitgave van Brabants Orgelrijkdom toe bij gedragen. Hij meent dat de BOF niet op haar lauweren moet gaan rusten maar met elan samen met het bestuur doorgaat met het vele werk dat rest.
Via Kenniscentrum Immaterieel Cultureel Erfgoed Arnhem zal de Brabantse Orgelcultuur op de Nationale Inventaris worden geplaatst. “Daar wordt door de secretaris en mij hard aan gewerkt.” Die plaatsing dient als vliegwiel voor plaatsing van de orgelcultuur van geheel Nederland op de Nationale Inventaris.
Vandaag staan we stil bij 12 ½ jaar BOF en het is mij een eer en genoegen de “Founding Fathers” van de BOF te eren en hen een certificaat te mogen overhandigen; aldus de voorzitter. Als bestuur en adviseurs zullen wij ons best doen om de BOF een zonnige en muzikale toekomst te geven En besluit zo zijn toespraak. Volgt daarna uitreiking van de certificaten mét een setje portret-cd’s in volgorde van opkomst aan: Nick van Broekhoven, Michel Gottmer, Gerard Hafkenscheid, Marie-José Heijnen, Georg Hinderink, Willem Hörmann, Gerrit Janssen, Wout van Kuilenburg, Frans van Mameren, Loek van Nes, Han Polma. De oud voorzitter en thans CdK in Zeeland dankte voor de eer en wees erop dat met zoveel kwaliteit in bestuur en vereniging het niet moeilijk is de orde te handhaven. Ik heb slechts een kleine bijdrage geleverd en wens de BOF veel succes voor de toekomst.
Daarna volgt nog uitreiking aan: Bert Ramakers, Wim van der Ros, Wijtse Rodenburg, Peter van Rumnpt, Ad van Sleuwen en Leo Spoor. Helaas ontbreken een aantal founders die zich ook hebben afgemeld: Engbert Tienkamp, Han van Weeren, Ben Smeets, Jacques Obers, M. F. Janssen, Jan de Bonth, Frank Petter, Piet Groenendijk, Bert Augustus. De secretaris zal hen de certificaten nazenden.
Deze feestelijke bijeenkomst wordt afgesloten met een overtuigende en feestelijke uitvoering van Sonate IV in Bes van Felix Mendelssohn. Nederlof wees in zijn toelichting op de fraaie Fagot 16’ die inderdaad excelleerde in het Andante religioso. Twee leden (adviseurs) onder het gezelschap namen plaats in het middenschip of bijna onder het oksaal om de klanken van het Smits-orgel nog beter tot zich te kunnen nemen.
Het gezelschap trok na een gul applaus voor Rob Nederlof zich wederom terug in het parochiezaaltje. De innerlijke mens werd daarna versterkt met een goede lunch, koffie en thee, waar aan de zes tafels zeer geanimeerde gesprekken tussen de leden plaatsvonden. Voor herhaling vatbaar.
Om 13.10 uur wordt deze zeer geanimeerde dag en bijeenkomst afgesloten.


30 ---------------------------------------

- BOF Algemene Ledenvergadering in Dongen op woensdag 17 april 2019.

Dongen/Boxmeer, 17 april 2019.

1. Opening, mededelingen en agenda.
- Voorzitter Ruud Severijns opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. We zijn te gast in het Parochiecentrum te Dongen, dank voor de gastvrijheid. Het is voor de voorzitter de eerste keer dat hij een ALV voorzit. De penningmeester is wat verlaat 29 leden hebben zich afgemeld en hebben een volmacht aan een van de bestuursleden verstrekt. 33 leden hebben de aanwezigheidslijst geparafeerd dan wel ondertekend. Deze lijst en volmachten zijn aangehecht aan het originele verslag. Derhalve zijn 62 leden fysiek dan wel vertegenwoordigd aanwezig. Het Quorum wordt vastgesteld op 51 derhalve kunnen rechtsgeldig besluiten genomen worden, waarvoor een quorum vereist is.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. a. Verslag ALV van 3 november 2018 gehouden te Wijk en Aalburg. Het verslag geeft verder geen aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend.
b. Jaarverslag 2018. Het verslag geeft geen aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend.

3. Bestuursverkiezing.
Statutair zijn aftredend en herkiesbaar. Wim van der Ros en Wijtse Rodenburg. Zij worden unaniem bij acclamatie gekozen tot bestuursleden.

4. Financiën 2018.
De penningmeester is nog onderweg. Dit agendapunt wordt met instemming van de vergadering verschoven naar een later tijdstip in de vergadering.

5. Voortgang lopende projecten.
- Jeugd & Orgel projecten/activiteiten benaming. Wim van der Ros geeft toelichting. Het Doe-orgel staat opgesteld in de vergaderruimte. Het orgel is afgelopen jaar in de aandacht geweest van Omroep-Brabant. Er zijn er zo’n 50 exemplaren van in de wereld is zijn inschatting. De naam van het orgel wordt veranderd in Orgelkids Noord-Brabant met als sub-naam Brabantse Orgelfederatie. De nieuw tenaamstellingen komen op de kist met aan de kopse kanten het BOF-logo. Orgelkids bestaat 10 jaar en er is in juni een workshop in Amersfoort uitgeschreven door het RCE. Er is daarnaast een compositieopdracht uitgeschreven voor kleine werken voor het orgeltje. Wim van der Ros is voorzitter van de commissie die de composities gaat beoordelen.
- Improvisatiefestival te Tilburg 18 mei.
René Bouman verhaalt enthousiast. Er is een fraaie folder gereed die wordt uitgereikt aan de vergadering. Ad van Sleuwen en de spreker zijn de leidende figuren van de BOF in dit project samen met docenten van Fontys Conservatorium te Tilburg. De coördinatie ligt bij René Bouman. Elke toetsenist mag meedoen. Locatie is de kapel van het conservatorium te Tilburg en er kan los van dominee of pastoor gemusiceerd worden op een orgel, zo zegt de spreker. Er staan twee orgels ter beschikking. De opzet is laagdrempelig zo luidt de gedachte van de heren organisatoren. Nevendoel is andere toetsenisten kennis te laten maken met een pijporgel.
- Excursies 2019. Henk Kooiker neemt het woord.
Najaars-excursie is 12 oktober 2019: Eindhoven (Walckerorgel); Basiliek Oirschot, Boxtel Smitsorgel waar een Cd-portret van wordt gemaakt.
In 2020 wordt gedacht aan een excursie te Goirle en Tilburg.
Wim van der Ros meldt dat de onlangs gehouden excursie van 6 april in Klundert, Willemstad, Klundert een doorslaand succes was. 100 deelnemers waren aanwezig. Een zeer goed resultaat, ook in financiële zin.
- Basisstudiedag 2019.
Wim van de Ros meldt dat op een nog nader te bepalen datum bij Pels & Van Leeuwen te Rosmalen deze basisstudiedag zal plaats hebben. Van belang is basale kennis te delen, zodat een organist bij kleine storingen die zelf kan verhelpen: a. Stemmen tongwerken. b. Verhelpen kleine storingen. Henk Kooiker meldt dat het zelf stemmen uiteraard tot de mogelijkheden behoort.
- Inzet Leden BOF.
De Voorzitter meldt dat het van belang is na te denken over de toekomst van de BOF en de Brabantse orgelcultuur. Denk aan een veelvoud aan kerksluitingen. Hoe om te gaan met het Brabantse rijke orgelcultuurgoed? Als bestuur werken we aan een beleidsplan. Op 9 mei zit het bestuur van de BOF voor een brainstormsessie bij elkaar. Signalen vanuit de leden zijn welkom, zij worden door de secretaris gaarne verzameld. Het is van belang dat de BOF –ondanks de vergrijzing- ook over 10 jaar nog kan functioneren.4. Financiën 2018.

De penningmeester is ter plaatse.
De Controlecommissie bestaat uit Gerrit Janssen en Loek van Van Nes. Zij hebben controle uitgevoerd. Zij vinden dat:
• het aantal particulieren en rechtspersonen dat lid is van de BOF te laag. Zij stellen acties voor om gemeentes aan te schrijven.
• de uitleen van het Doe-orgel minimaal is.
• de verkoop van Cd’s minder snel gaat.
• een aanvraag bij het DELA-fonds wenselijk is. Wim van der Ros meldt: De orgelkringen doen de activiteiten en die dienen subsidie aan te vragen. Te weinig Brabantse organisten zijn lid van de BOF, aldus Wijtse Rodenburg. De Voorzitter meldt dat er contact komt met het DELA-fonds. De penningmeester meldt dat er een groeiend kassaldo is. Spreker vraagt en krijgt applaus voor de werkzaamheden ter zake de excursies georganiseerd door Wim van der Ros, Henk Kooiker en Wijtse Rodenburg: “Heren dank voor jullie inzet.” Applaus.
Leo de laat vraagt naar € 340 aan betalingsverschillen. Het bedrag staat voor de niet inbare contributies, aldus de penningmeester. De Controlecommissie geeft haar akkoord over de boekhouding 2018. De vergadering stemt daarna in:
• het positiefsaldo 2018 toe te voegen aan de reserve;
• de penningmeester èn het bestuur te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid.
Tot leden van de Controlecommissie 2019-2020 worden benoemd de leden Loek van Nes en Gerrit Janssen.

6. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.
- Peter van Rumpt vraag of hij een folder van Pels & van Leeuwen aan de vergadering mag uitreiken. Wordt positief op beslist.
- Georg Hinderink vraagt naar de kostprijs van het DOE-orgel en of er nog exemplaren in productie worden genomen. Slechts in een serie van 4 à 5 worden DOE-orgels in productie genomen door Verschueren orgelbouw. Op dit moment is er geen productie meldt Wim van der Ros. De prijs blijft op het oude niveau.
- Dick Evertse vraagt naar documentatie over het functioneren van het DOE-orgel. Documenten en cd liggen in de orgelkist. Deze documentatie kan op verzoek nagezonden worden.
- Ledenlijst wordt op vraag van Heer van Rumpt, in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet verstrekt.
- De secretaris roept daarna op vooral volmachten te verstrekken i.v.m. het quorum vereist bij bestuursverkiezingen. Op vraag van Engbert Tienkamp legt de secretaris uit dat er wel juridische mogelijkheden zijn het quorumvereiste statutair aan te passen maar de secretaris acht een en ander in verband met de ANBI-status van de BOF niet raadzaam. Heer Tienkamp stemt daar mee in.

7. Volgende Algemene Ledenvergadering 2019.
De najaars-ALV wordt gepland en zal in het teken staan van het 12-½ jarig bestaan van de BOF. Locatie en datum worden nader bepaald.

8. Sluiting.
De voorzitter sluit om 14.45 uur de vergadering, dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid.

Boxmeer/ ------------, ----------- oktober 2019 met of zonder wijziging goedgekeurd.
De voorzitter, De secretaris,
Mr. Ruud Severijns Mr. Wim Goossens

Na de vergadering verhuist het gezelschap naar de Sint-Laurentiuskerk, voor een goed bezochte presentatie van het Jaarmagazine 2019. Het programma - dat om 15.00 uur begint - ziet er als volgt uit:
• Welkom in de parochie door Frans Bullens (organist-dirigent) met een toelichting op de Sint-Laurentiuskerk van Jos. Cuypers en de beide orgels.
• Orgelspel door Frans Bullens op het Van der Kleij-Vermeulen-transeptorgel, Johann Sebastian Bach (1685–1750). Delen uit Partite diverse sopra ‘Sei gegrüsset Jesu gütig’.
• De Brabantse Orgelfederatie bestaat dit jaar 12½ jaar en presenteert haar nieuwe Jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2019 met overhandiging van het eerste exemplaar aan de burgemeester van Dongen mevrouw Marina Starmans door voorzitter van de BOF Ruud Severijns.


• Dankwoord door mevrouw Marina Starmans. Zij benadrukt het belang van de orgelcultuur en dankt voor de uitnodiging.
• Orgelspel door Ad van Sleuwen, adviseur van de BOF, op het Rütter-orgel: Orgelmuziek van Johan van Nuenen(1880-1970) a. uit 4 Pièces pour Grand-Orgue Opus 16: Intermezzo b. uit Pièces pour Grand-Orgue Opus 7: Consolation
• Het project Brabantse orgelmuziek met toelichting door René Bouman adviseur van de BOF. Hij benadrukt de BOF verzamelt orgelcomposities van Brabantse componisten. Overhandiging tweede exemplaar Jaarmagazine 2019 en cd aan familie Van Nuenen, bovendien ondertekening van een licentieovereenkomst (betreffende muziek van Johan van Nuenen) ten gunste van de BOF door een afgevaardigde van de familie Van Nuenen en de voorzitter en secretaris van de BOF.
• Orgelspel door Ad van Sleuwen op het Rütter-orgel: Orgelmuziek van Johan van Nuenen: a. uit Acht Meditaties Opus 9: Ballade en Allegretto b. uit Zes Composities Opus 19: Preludium
• Activiteiten en plannen voor 2019 door Wim van der Ros.
• Orgelspel door Ad van Sleuwen op het Rütter-orgel: Floris van der Putt (1915-1990): Koraal-Toccata
• Afsluiting en distributie jaarmagazine-2019 door Wijtse Rodenburg.
• Bezoek aan de orgels.
Om 16.10 uur wordt deze zeer geanimeerde bijeenkomst afgesloten.
29 ---------------------------------------

- BOF Algemene Ledenvergadering in Wijk en Aalburg op zaterdag 3 november 2018.

Wijk en Aalburg/Boxmeer, 3 november 2018.

1. Opening, mededelingen en agenda.
- Voorzitter Frank Petter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. We zijn te gast bij ons lid Hans van Rossum, dank voor de gastvrijheid. De penningmeester heeft zich ziek afgemeld net zoals adviseur Henk Kooiker. 2 leden hebben zich afgemeld zonder het verstrekken van een volmacht. 23 leden hebben zich afgemeld met een volmacht verstrekt aan Wim Goossens en 31 leden hebben zich afgemeld met een volmacht verstrekt aan Wijtse Rodenbrug. 18 leden hebben de aanwezigheidslijst geparafeerd dan wel ondertekend. Deze lijsten en volmachten zijn aangehecht aan het originele verslag. Derhalve zijn 72 leden fysiek dan wel vertegenwoordigd aanwezig. Het Quorum wordt vastgesteld op 50 derhalve kan rechtsgeldig over een aantal besluiten vergaderd worden. We kunnen vandaag een nieuwe voorzitter kiezen, waarna uw voorzitter na een periode van ruim 5 jaar zal terugtreden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Verslag ALV van 14 april 2018 gehouden te Boxtel.
- Het verslag geeft verder geen aanleiding tot nadere vragen of wijzigingen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend.

3. a. Verkiezing bestuursvoorzitter.
- Er is een kandidaat Ruud Severijns.
Deze wordt unaniem bij acclamatie gekozen tot voorzitter. Frank Petter memoreert dat hij de nieuwe voorzitter al kent van zijn tijd dat ze samen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant zaten. Het kan verkeren dat hij door Ruud Severijns wordt opgevolgd. De nieuwe voorzitter dankt voor het in hem gestelde vertrouwen. De voorzitter gaat vol enthousiasme aan de slag om vooral mét elkaar belangrijk cultuurgoed voor de provincie in stand te houden.3. b. Afscheid aftredend voorzitter.
- De vicevoorzitter dankt de aftredend voorzitter voor zijn werk voor de Brabantse Orgelfederatie. Als Burgemeester van Bergen op Zoom weet je dat je geroepen wordt tot voorzitter van deze vereniging. Hij overhandigt bloemen als dank bestemd voor de echtgenote voor de tijd dat de voorzitter actief was voor de vereniging. Hij spreekt de wens uit dat de gezondheidsproblemen voorbij zijn.
- In zijn repliek antwoordt Frank Petter dat hij in zijn predikantentijd in Goes al kennis maakte met het fenomeen orgel. Ook werd het hem duidelijk dat als je burgemeester van Bergen op Zoom wordt er een gerede kans bestaat dat je ook als voorzitter van de BOF gevraagd wordt. Het ga jullie allen en de BOF zeer goed. Hij weet dat de BOF zich verzekerd heeft van een goede opvolger waarbij het bestuurlijk goed zal lopen. In het Orgelmagazine 2019 zal extra aandacht worden besteed aan de nieuwe voorzitter, zo wordt gemeld.
- Onze webmaster en createur Wijtse Rodenburg overhandigt de scheidend voorzitter een handzaam fotoboekje met zijn activiteiten binnen de BOF. Het koste hem wel enige moeite om goede foto’s van de scheidend voorzitter te vinden. Maar het resultaat mocht er zijn en de scheidend voorzitter toont verrast en dankbaar.
De voorzitter verzoekt aan de vicevoorzitter het restant van de vergadering voor te zitten en neemt nog geen plaats aan de bestuurstafel.

4. Begroting 2019.
De penningmeester kan wegens ziekte geen toelichting geven.
De begroting 2019 wordt goedgekeurd en ten blijke daarvan door de benoemde voorzitter en secretaris ondertekend. Er wordt op verzoek van de secretaris nadien een restrictie gemaakt dat € 750 wordt gereserveerd voor het in 2019 te houden Improvisatie Festival 2019. De begroting 2019 wordt dien overeenkomstig aangepast. De vergadering gaat daarmee unaniem akkoord. De Controlecommissie voor 2018, bestaat uit Gerrit Janssen en Loek van Van Nes. Zij zullen de te controleren jaarstukken 2018 tijdig krijgen.

5. Voortgang lopende projecten.

- Jeugd & Orgel projecten/activiteiten.

Ad van Sleuwen verhaalt enthousiast over zijn ervaringen met de jeugd en de narigheid van een zwaar beschadigde orgelpijp die tot schrik van de kinderen uit het orgel gevallen was. Het is leuk om met kinderen te werken en met het DOE-orgel bezig te zijn. Karel Blok kan het enthousiasme van de jeugd vanuit een project te Waspik met het Doe-orgel beamen. Een grote groep kinderen op een oksaal is wel geen feest. Maar dat is te managen. De vicevoorzitter meldt nog een aantal activiteiten met het Doe-orgel. In het Festival te Eindhoven is het Doe-orgel gepresenteerd. Via Omroep Brabant werd het DOE-orgel in een prachtige compilatie vliegensvlug in elkaar gezet door Ad Van Sleuwen en Wim van der Ros, waarna zelfs “het leven is goed in het Brabantse Land” klonk. Het Doe-orgel is daarnaast internationaal in Antwerpen ingezet. De orgelkring Schijndel heeft zelf een DOE-orgel aangeschaft. Het idee werd vanuit Orgelkids geopperd om in 2019 een landelijk festival voor het DOE-orgel te organiseren. Tot slot Verschueren orgelbouw heeft belangeloos een kleine breuk in het Doe-orgel gerepareerd.

- Improvisatie Festival 2019
René Bouman meldt mede namens Ad van Sleuwen:
Het Improvisatie Festival zal plaatshebben in Tilburg op zaterdag 18 mei 2019.
1. In de ochtend zal worden geïmproviseerd door toetsenisten van divers pluimage met als thema een of ander verhaaltje. Ter vergadering kwam het schrikbeeld van het improviseren bij “een aanval van 24 krokodillen” aan de orde. René zal als ´regelneef´ optreden. De onderbouwing via een inleiding op die morgen “wat is improviseren” komt tot stand in nauw contact met o.a. docent Ruud Huijbregts. Improviseren is over een drempel heen stappen.
2. Na de middag komen conservatorium leerlingen van diverse richtingenaan bod. Ook de Jazzafdeling. We hoorden een voorstel om Psalm 48 – al dan niet geschikt Frank Petter? - in een Samba ritme uit te voeren. De toon is daarmee wel gezet.
De gedachte is om een vervolgcursus improvisatie via het conservatorium te laten geven.
3. Locatie is de kapel van het conservatorium te Tilburg en er kan los van dominee of pastoor gemusiceerd worden op een orgel. Er staan twee orgels ter beschikking.
4. De opzet dient laagdrempelig te zijn zo luidt de gedachte van de heren organisatoren op vraag van nieuw lid en orgeladviseur Jaap-Jan Steensma.
5. Nevendoel is juist ook andere toetsenisten kennis te laten maken met een pijporgel.

- Buma problematiek bij uitvoeringen op carillons
De aanvrager van dit onderwerp (Nick van Broekhoven) is helaas niet aanwezig en het onderwerp wordt na een korte uitleg door de secretaris niet behandeld.

- Excursies 2019
Voorjaar: Klundert, Willemstad, Klundert, 6 april 2019.
Najaar: Eindhoven (Walcker-orgel); Basiliek Oirschot, Boxtel Smits-orgel waar een cd-portret van wordt gemaakt. Datum nader te bepalen. Mochten leden orgels op het oog hebben voor een latere excursie dan houdt het bestuur zich aanbevolen.

- Basisstudiedag 2019
Van belang is basale kennis te delen, dat een organist bij kleine storingen die zelf kan verhelpen. Over een dergelijke dag wordt positief gedacht. Welk orgel is daar voor te gebruiken of welke locatie is geschikt? Overleg hierover vindt plaasts met Van Rossum Orgelbouw.
a. Stemmen tongwerken.
b. Verhelpen kleine storingen.

- Brabantse Orgelmuziek.
René Bouman meldt:
Samen met Ad van Sleuwen, Wim Goossens trekken zij de kar op dit onderwerp. Het doel is zoveel mogelijk orgelmuziek van Brabantse componisten letterlijk uit de kast(en) te trekken. Hij bericht uitgebreid van een recente zoektocht naar composities van Brabantse componisten. Hij trof veel aan in de kasten van de Korvelse kerk te Tilburg die verlaten is. (Besouwen, Toon Arts, J. Van Oers, J. Van Nuenen passeren de revue). Er meldt zich een mogelijk familielid van Antoon Arts uit de vergadering. Contacten worden gelegd. Eerder had de secretaris een conversatie met adviseur Ad van Sleuwen over Benedictus Buns, over Brabantse Renaissance componisten en de zoektocht naar de Boxmeerse orgelbouwer Johann Winkels. De werkgroep is actief.
Op de BOF-website staan de eerste resultaten van Brabantse componisten.

- Inzet Leden BOF
Nog meer met elkaar communiceren ook via bv Facebook of de BOF- Nieuwsbrief.
Deel activiteiten met elkaar ook via de website van BOF info@brabantorgel.nl

6. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

7. Volgende Algemene Ledenvergadering 2019.
De voorjaars-ALV is gepland op woensdag 17 april 2019 te Dongen. (Tevens presentatie Brabants Orgelrijkdom 2019).

8. Sluiting.
De vicevoorzitter sluit om 11.35 uur de vergadering door de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng en geeft buiten de vergadering het woord aan orgeladviseur Jaap Jan Steensma over het in de werkplaats van Van Rossum Orgelbouw lopende restauratieproject van het Bätzorgel uit Breukelen.

Klundert, 13 april 2019 met of zonder wijziging goedgekeurd.

De voorzitter, De secretaris,
Ruud Severijns Mr. Wim Goossens

Na de vergadering wordt uitvoerig en interessant door Jaap Jan Steensma en Hans van Rossum het wel en wee van de familie Bätz orgelbouwers uit de doeken gedaan. Meer specifiek is aandacht voor het Gideon Thomas Bätz-orgel uit Breukelen (1787) dat in de werkplaats van Van Rossum orgelbouw ter restauratie staat. Jaap Jan is daarbij adviseur. De feilen van het orgel (o.a. het wellenbord) worden belicht. Witte bouwde in 1867 een onderklavier in de orgelkas met drie milde registers, kennelijk bestemd voor intermezzo bij volkszang van lange adem. Opvallend blijft die toevoeging. Ad van Sleuwen laat twee gereedgekomen registers in een vrije improvisatie klinken. Uitvoerig wordt het interessante wel en wee van het orgel ook wat betreft de toonhoogte van 408/409 via 423 naar 440 Hz en terug naar 423 vakkundig voor het luisterend oor en oplettend oog gedemonstreerd. Daarbij is de opvallende revival en heldere terugkomst van een totaal register en een oude nog niet geïntoneerde en verlengde pijp (via het uitrollen en “afplakken” van de stemkrul) van een ander register oor strelend! Daarbij wordt de kern niet vergeten. Wij wensen adviseur en orgelbouwer succes bij het vervolmaken van deze restauratie en zeggen dank voor de kijk in de keuken en de genoten gastvrijheid.
28 ---------------------------------------

- BOF Algemene Ledenvergadering in Boxtel op zaterdag 14 april 2018.

De voorjaars-Algemene Ledenvergadering (ALV) van de BOF werd gehouden op zaterdag 14 april 2018 in de vergaderzaal van de Protestantse Kerk van Boxtel.
Boxtel/Boxmeer, 14 april 2018.

Foto Ruud van Nooijen


1. Opening, mededelingen en agenda
- Voorzitter Frank Petter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 32 leden hebben zich afgemeld en 35 leden hebben de aanwezigheidslijst geparafeerd. Deze lijsten zijn aangehecht aan het originele verslag. Dit najaar hopen we een nieuwe voorzitter te mogen voorstellen, waarna uw voorzitter na een ambtsperiode van ruim 4 jaar zal terugtreden. U zult op de hoogte worden gehouden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag ALV van 28 oktober 2017 gehouden te Oosterhout. - Ad van Sleuwen maakt een opmerking Frans van Amelsfoort dient Jos van Amelsfoort te zijn. - Het verslag geeft verder geen aanleiding tot nadere vragen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris ondertekend.

3. Jaarverslag over verenigingsjaar 2017.
- Verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt, met dank aan de scribent, goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris ondertekend.

4. Financiën 2017.
- Jaarrekening 2017.
De penningmeester geeft ruime uitleg. De financiën geven een toekomstbestendig beeld. Bestuursaansprakelijheidsverzekering is een wezen een misleidende benaming er is sprake van een vrijwilligersverzekering blijkens de polisvoorwaarden zo meldt de secretaris op vragen van de controlecommissie. Op het DOE-orgel wordt afgeschreven, het onderhoud geschiedt pro deo door Verschueren Orgelbouw. Transportdekking DOE-orgel zal onderzocht worden of dit landelijk kan worden geregeld. TU/e vordering loopt en zal worden afgewerkt. Reproductiekosten cd’s vallen mee en blijken €1,10 per cd te kosten zo meldt H. Kooiker. 300 boekjes - type TU/e - kosten nog geen €1 per stuk aldus Wijtse Rodenburg. Excursiekosten kunnen vanwege deze prijsontwikkeling kostendekkend worden gemaakt. Cees van den Akker is webshopbeheerder en doet het geldverkeer via een separate bankrekening, die door deze wordt beheerd. Controle loopt via de penningmeester.

- Verslag Controlecommissie
De Controle commissie heeft de financiën en jaarrekening in orde bevonden en doet daarvan schriftelijk verslag, dat staande de vergadering door hen wordt ondertekend en overhandigd aan de secretaris. De Commissie stelt de vergadering voor het bestuur en de penningmeester volledig te dechargeren over het boekjaar 2017. De vergadering stemt unaniem daarmee in. De Controlecommissie 2017, bestaande uit Loek van Nes en André Welten, wordt opgevolgd door Controlecommissie 2018, bestaande uit Gerrit Janssen en Loek van Nes. Deze benoeming wordt ter vergadering tijdens de rondvraag bevestigd.

5. Voortgang lopende projecten.
- Jeugd & Orgel projecten/activiteiten.
Wim van der Ros meldt en geeft toelichting: - In diverse plaatsen (Boxmeer, Sprang-Capelle, Bergeijk, Helmond, Steenbergen) zijn Jeugd & Orgel activiteiten gehouden en worden voortgezet. Zie ook het artikel in het BOR-2018 p. 53. Huren van het DOE-orgel kost € 50 per dagdeel. Bij een eenmalige storting van € 200 kan het DOE-orgel 5 jaar om niet, voor maximaal 5 dagdelen per jaar worden gebruikt. - Karel Blok vraagt of BOF behulpzaam kan zijn. BOF helpt leden maar financiert niet. BOF kan activiteiten stimuleren en draagvlak vergroten – via een aanbevelingsbrief – of met een BOF-vertegenwoordiger ter plaatse aanwezig te zijn.
- Er is een gesprek geweest - Henk Kooiker, Ad van Sleuwen, Wim van der Ros met bisdom Breda om gebruik DOE-orgel te stimuleren. Het Bisdomblad zal daar aandacht aan besteden. - BOF-website is een vergaarbak van activiteiten. Actualiseren – dus meld een activiteit! - is daarbij van belang. Ook Facebook kan een nuttig hulpmiddel zijn.

- Festival Nieuwe Muziek.
René Bouman meldt: - Het Festival Nieuwe Muziek vindt vanmiddag plaats en René geeft enthousiast uitleg. Het is inmiddels de 3e editie van het FNM dat op initiatief van Ad van Sleuwen is ontstaan. 12 nieuwe composities worden gepresenteerd. Het orgel centraal stellen als niet liturgisch gebonden instrument is de uitdaging. Daarbij kunnen niet alleen Latijnse teksten - dat voor de hand ligt - worden gebruikt. Uitdaging is ook vrije teksten te gebruiken en de spreker breekt een lans voor het gebruik van de teksten van Huub Oosterhuis. Interventie van Ad van Sleuwen leert dat alle conservatoria in Nederland en die van Antwerpen en Leuven zijn benaderd voor nieuwe composities en dat slechts Tilburg heeft gereageerd. Interventie van Wim van der Ros leert dat de Gemeente Boxtel dit FNM-2018 ruimhartig met een aanmerkelijk bedrag ondersteunt, dat de vergadering met een warm applaus in dank aanvaardt.

- Brabantse Orgelmuziek.
René Bouman meldt: Samen met Ad van Sleuwen, Wim Goossens trekken zij de kar op dit onderwerp. Het doel is zoveel mogelijk orgelmuziek van Brabantse componisten letterlijk uit de kast(en) te trekken. Er is veel vernield door de pauselijke brief motu proprio Tra le sollecitudini waardoor helaas veel orgelmuziek verloren is gegaan en in de papierversnipperaar is verdwenen. Kijk in de oude archiefkast wie weet wat u daar tegen komt. Er wordt een stoffig orgelboek aan René aangereikt, een eerste resultaat dat in dank wordt aanvaard. Op de BOF-website staan de eerste resultaten van Brabantse componisten. Ook in het BOR-2018 p. 10-11 zijn er pagina’s aan gewijd.

- Open Brabantse orgeldag.
De vergadering komt niet tot een eenduidige conclusie een algemene Brabantse orgel dag in het leven te roepen. Er wordt meer gedacht om bij bijzondere plaatselijke activiteiten het orgel mede open te stellen en te bespelen. In Brabant zijn weinig extra activiteiten met orgel op open monumentendag.

- Excursies
- Er is een open dag geweest bij Van Rossum Orgelbouw in Wijk en Aalburg.
- De excursies voor 2018 zijn geregeld in samenwerking met de KVOK en De Orgelvriend. In het voorjaar op zaterdag 26 mei 2018 naar o.a. Etten-Leur (2x Zeemans-orgel, Trouwkerkje en Van Gogh kerk) en het P.J. Vermeulen-orgel (Sint-Petruskerk). Daarna bezoeken we Breda het Flentroporgel in de Sacramentskerk en het Flentroporgel in de Grote of Onze-Lieve Vrouwekerk. Van de Zeemans-orgels krijgen de deelnemers het boekje Sieur Jacobus Zeemans met de vroig jaar door de BOF opgenomen cd, Van het Flentrop-orgel van de de Sacramentskerk krijgen de deelnemers een ‘portret-cd’ gevat in een boekje (à la TU/e).
- In het najaar op 13 oktober 2018 een excursie naar Handel (Van Dijck-orgel, Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming), Gemert (F.C. Smits-orgel, Sint-Jans Onthoofding) en tot slot Boxmeer, (Knipscheer-orgel, Protestantse kerk) en in de Sint Petrus-Basiliek (Bremser-Verschueren-orgel, waar uw secretaris 35 jaar speelde). In deze Basiliek staat, hoe anderen ook menen, tot verrassing een mooi orgel aldus Henk Kooiker.
- In april 2019 is in voorbereiding een excursie naar Klundert, Willemstad (tevens presentatie Brabants Orgelrijkdom 2019).

- Op 9 juni 2018 is er een studiedag (openbare improvisatiedag) bij Wouter van der Wilt in de Heikese Kerk te Tilburg, aanvang 10.30 uur.

- Basis Studiedag
Positief wordt door de vergadering gedacht om in 2018 een basis studiedag te houden. Te behandelen onderwerpen: - Stemmen tongwerken; - Verhelpen kleine storingen. Leden worden gevraagd mee te denken aan of een geschikte locatie aan te duiden. (Breukelen [in werkplaats Van Rossum Orgelbouw] en Boxmeer worden genoemd). Mogelijk in het najaar 2018 plannen.

- Inzet Leden BOF
Nog meer met elkaar communiceren via bv Facebook of de BOF-Nieuwsbrief. Deel activiteiten met elkaar ook via de website van BOF info@brabantorgel.nl Het bestuur zal een lijstje van onderwerpen maken waar de leden in zouden kunnen participeren en het bestuur ondersteunen.

6. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.
- Aanvulling Controlecommissie is onder punt 4. verwerkt.
- De adresbestanden van de BOF-leden lopen nog niet geheel synchroon. Deze bestanden zullen intern nader moeten worden bekeken na het herschikken van de contributieadressen door de penningmeester. Een aantal mensen hebben geen uitnodiging voor de ALV gehad. (Cenakel en Zeemansorgelkring worden genoemd).
- Gerrit Janssen vraagt wat de functie van de ambassadeurs is. Betrokkenheid, samen binding tussen en met de leden en BOF naar buiten versterken. Promoot samen de BOF.

- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de volle aandacht van de secretaris, hij is professioneel bezig voor diverse gremia een per 28 mei noodzakelijk geworden Privacyverklaring te maken.

7. Volgende Algemene Ledenvergadering 2018.

De najaars-ALV is gepland op 3 november 2018. Locatie wordt nader bepaald.

8. Sluiting.
De voorzitter sluit om 11.30 uur de geanimeerde vergadering door de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng en meldt dat de volgende vergadering wellicht geleid wordt door een nieuwe voorzitter. Daar wordt zoals gemeld aan gewerkt. Plaats, 3 november 2018 met of zonder wijziging goedgekeurd.
De voorzitter, De secretaris,
Frank Petter Mr. Wim Goossens

Na de vergadering start om 13.00 uur het Festival Nieuwe Muziek in de Basiliek. Vanaf 12.00 uur – er is uitvaart gaande - staan de BOR-pakketten ter beschikking onder de toren van de Basiliek. Het eerste exemplaar van BOR-2018 wordt door Vicevoorzitter van de BOF Wim van der Ros uitgereikt aan wethouder van Cultuur van de Gemeente Boxtel, mevrouw Marusjka Lestrade en aan de pastoor van de parochie, Jacques Grubben. Daarna nam BOF-adviseur René Bouman het roer over en loodste het publiek deskundig, gevat en enthousiast door de 4 blokken muziek van het goed bezochte Festival Nieuwe Muziek. Resultaat fraaie en goed uitgevoerde muziek.

27 ---------------------------------------

- BOF Algemene Ledenvergadering in Oosterhout op zaterdag 28 oktober 2017.De najaars-Algemene Ledenvergadering (ALV) van de BOF werd gehouden op zaterdag 28 oktober 2017 in het Koetshuis van de Sint-Jansbasiliek te Oosterhout.
Het was een bijzonder nuttige vergadering met veel praktische informatie. De aanwezige leden werd verzocht na te denken hoe bij te dragen aan initiatieven zoals het Festival Nieuwe Muziek, volgend jaar in april te Boixtel, maar ook over vergeten orgelmuziek die nog te achterhalen zou kunnen zijn in kerken bij orgels en op koorzolders of bij organisten en dirigenten thuis.
Verder was er aandacht voor jeugd en orgel, met name het Doe-orgel dat de BOF nu beschikbaar heeft voor leden. Orgelbespeling door Jan Willems en een rondleiding naar de beiaard waarbij een korte beiaardbespeling werd gedaan door Pieter Maarssen, de beiaardier van Oosterhout.

26 ---------------------------------------

- BOF Algemene Ledenvergadering in Tilburg op zaterdag 8 april 2017.

Verslag Algemene Ledenvergadering gehouden in Tilburg.

1. Opening, mededelingen en agenda
Voorzitter Frank Petter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Oud-voorzitter Han Polman stuurde een hartelijke groet met de beste wensen voor een goede vergadering en felicitaties bij 10 jaar BOF. Oud-bestuurslid Piet Groenendijk stuurde een hartelijke groet vanuit Zuidbroek(Gr): “Geweldig dat ons initiatief van 10 jaar geleden nog zo springlevend is”.

2. Verslag ALV 29 oktober 2016 in Witte kerkje - Waalwijk.
- Het verslag geeft geen aanleiding tot verdere vragen en wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.

3. Bestuursverslag 2017
- Het verslag geeft geen aanleiding tot verdere vragen en wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.

4. Jaarrekening 2016
- Geurt Brouwer geeft een toelichting op de cijfers en concludeert dat de BOF een goed jaar heeft gehad. Het Doe-orgel is nog geen eigendom van de BOF en is daarom is, in de Balans en Resultatenrekening, de betaalde borg als vordering opgenomen en de reeds ontvangen giften als verplichting. Henk Kooiker verklaart namens de Kascommissie dat de cijfers van de jaarrekening zijn onderzocht, maar dat de rapportage helaas nog niet op papier staat. Hij adviseert de vergadering de jaarrekening goed te keuren. Het verslag-op-papier komt nog en heeft dan terugwerkende kracht. De vergadering stemt in met de jaarrekening 2016 en het bestuursverslag 2016 en dechargeert het bestuur voor het in 2016 gevoerde beleid.
- Kascontrolecommissie 2017. De kascommissie 2016, bestaande uit Henk Kooiker en André Welten, wordt opgevolgd door kascommissie 2017, bestaande uit André Welten en Loek van Nes.

5. Bestuursverkiezing.
De voorzitter nodigt kandidaat-secretaris Wim Goossens uit zijn Cv mondeling nog wat toe te lichten.

6.
Voor deze vergadering zijn 115 uitnodigingen verstuurd met de benodigde informatie over te benoemen bestuursleden per april 2017. 28 leden hebben zich onthouden van een reactie, 39 leden hebben aangegeven afwezig te zijn. Daarvan zijn 19 blanco v.w.b. de benoemingen en 20 hebben ingestemd met de voordracht. Opgeteld: het quorum ten behoeve de benoeming van een secretaris en de herbenoeming van de penningmeester bedraagt 115-(28+19)= 68. Voor een geldige instemming met de bestuursvoordracht is minimaal de helft van het quotum (34 stemmen) nodig voor een geldige benoeming. 20 volmachten tot instemming zijn ontvangen van afwezige leden. Aanwezig zijn ruim 30 leden die instemmen met de voorgestelde benoeming van de heer Wim Goossens en de herbenoeming van de heer Geurt Brouwer tot respectievelijk secretaris en penningmeester.
Voorzitter Frank Petter bedankt secretatis Engbert Tienkamp voor zijn acht jaren durende activiteiten als secretaris. Deze ontvangt een fraai boeket af te geven aan zijn echtgenote Will.
De voorzitter wenst de heren Goossens en Brouwer succes en volharding toe bij hun inzet in de komende vier jaar.

7. Voortgang lopende projecten.
Wim van der Ros meldt:
- De excursies voor 2017 zijn geregeld in samenwerking met adviseurs Henk Kooiker en Tommy van Doorn.
- Het orgelmagazine, Brabants Orgelrijkdom 2017, is weer tijdig beschikbaar gekomen voor uitreiking en distributie.
- De samenwerking met Fontys in Tilburg is geïntensiveerd. De bijdrage van Fontys studenten in het na-programma is daar onder meer een resultaat van. Goede samenwerking vindt ook plaats met de provinciale KVOK en het landelijke De Orgelvriend.
- Een onderzoek loopt naar een meer economische productiewijze van BOF-cd’s.
Ad van Sleuwen meldt:
- Het komende Festival Nieuwe Muziek vindt plaats na de voorjaars-ALV in 2018 in Boxtel. Accent ligt op orgel met zangstem(men). Ook aandacht voor het Doe-orgel. Organisatie in samenwerking met Stichting Kerkconcerten Boxtel.
- Jeugd & Orgel gaan getrokken worden door Ton Stevens, Jan Verschuren en Tannie van Loon. De dag voor Jeugd, Orgel & Beiaard zal in 2017 (ook) op de dinsdag (de dag vóór Dierendag) worden gehouden.

8. Besluit tot aanschaf Doe-orgel t.b.v. gebruik door orgelkringen. Stichting Ludens in Oosterhout heeft nu 6 jaar ervaring met het Doe-orgel dat gehuurd wordt van Orgelkids.nl (Lydia Vroegindeweij). Belangrijkste voordelen van het Doe-orgel in het onderwijs: - zelfs in de klas is 'hoe werkt het' te demonstreren; - het zelf maken/zelf spelen werkt zeer motiverend bij leerlingen; - stap naar groot orgel is zeer klein, mede dank zij ondersteuning van BOF en Orgelkids.nl met een eigen website. Het Doe-orgel waarmee de BOF nu werkt is een leen-orgel van orgelbouwer Verschueren. Daarvoor is een borgsom betaald. Fondsen zijn aangeschreven om de kosten van het Doe-orgel te dekken. Tot nu toe is alleen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en haar fonds-op-naam Tienkamp-Kuijten fonds een subsidie toegezegd, groot € 2.000,-. Andere fondsen subsidiëren geen aanschaf van instrumenten. Daarnaast zijn enkele giften van BOF-leden ontvangen. Wel mogelijk lijkt de subsidiering van een goed plan van aanpak voor inzet van het Doe-orgel. Bijvoorbeeld bij landelijk Fonds voor Cultuurparticipatie en het provinciale BKKC. Ton Stevens adviseert de huurkosten van het Doe-orgel in het plan op te nemen. Lisette Ooms adviseert contact met haar op te nemen gezien haar ervaring met het maken van culturele plannen van aanpak waaronder die in Breda. Gehoord hebbende het voorgaande, besluit de vergadering het bestuur te verzoeken verdere gelden in te zamelen, maar ook toestemming te geven het Doe-orgel in eigendom aan te schaffen. “Een mooi besluit bij 10 jaren BOF.” Tijdens de vergadering blijkt dat, nu dit besluit genomen is, nog twee giften van elk € 1000,- te verwachten zijn. Informatie over verdere ondersteuning van het Doe-orgel door leden en orgelkringen komt op www brabantorgel.nl. Vragen sturen naar info@brabantorgel.nl

9. Wvttk – rondvraag
- René Bouwman, reeds geruime tijd lid, is in november verhuisd van Utrecht naar Heesch. Hij meldt zich voor mogelijke activiteiten.
- Ben Mensing meldt de plaatsing van het Verschueren-orgel uit Esbeek in de Lucaskerk te Tilburg. Inspeling n.o.t.g.
- Hans Schaaf meldt 2 concerten in Het Cenakel, Tilburg

10. Afspraak volgende Algemene Ledenvergadering De najaar-ALV is gepland in oktober. Mogelijke data 14/21/28 oktober. Plaats: Oosterhout? Ton Stevens onderzoekt de mogelijkheden, rekening houdend met mogelijke herfstvakanties (14-22 oktober).

11. Sluiting
De voorzitter besluit de vergadering met de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng.

Aansluitend volgen in de kerkruimte:
- een terugblik op 10 jaar Brabantse Orgelfederatie,
- de presentatie van het eerste exemplaar van Brabants Orgelrijkdom 2017 aan de heer prof. dr. Ernst Hirsch Ballin,
- de presentatie van het Doe-orgel, gebouwd door (piano-)leerlingen van Rob Nederlof (leeftijd 8 tot 10 jaar),
- een jubileumconcert door Fontysstudenten op het Loret- en het Smits-orgel en
- de distributie van Brabants Orgelrijkdom 2017.

8 april 2017
De voorzitter, Frank Petter
De oud-secretaris, Engbert Tienkamp

25 ---------------------------------------

- BOF Algemene Ledenvergadering in Waalwijk op zaterdag 29 oktober 2016.

Verslag Algemene Ledenvergadering gehouden in Waalwijk.

1. Opening, mededelingen en agenda
Voorzitter Frank Petter opent de vergadering en heet de 13 aanwezigen welkom. Penningmeester Geurt Brouwer is verhinderd, daarnaast zonden 17 leden een bericht van verhindering. Oud-bestuurslid Piet Groenendijk stuurde een hartelijke groet vanuit Zuidbroek(Gr).

2. Verslag ALV 16 april 2016 in ‘t Cenakel Tilburg
Het verslag geeft geen aanleiding tot verdere vragen en wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.

3. Jaarplan 2017

- Het jaarplan geeft geen aanleiding tot verdere vragen en wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.

4. Begroting 2017

- De begroting 2017 bevat nog niet de plannen voor een DOE-orgel, maar wordt goedgekeurd. - Kascontrolecommissie 2016. De kascommissie 2015, bestaande uit Leo Spoor en Henk Kooiker, wordt opgevolgd door kascommissie 2016, bestaande uit Henk Kooiker en André Welten.

5. Voorgang lopende projecten

- Doe-orgel. Met de voorgenomen aanschaf in 2017 van een zgn. Doe-orgel wordt ingestemd. Naast het aanvragen van subsidies worden orgelkringen gevraagd een bijdrage te leveren. Een bijdrage van € 200 geeft recht op het gratis ter beschikking hebben gedurende maximaal 6 dagdelen (per jaar) Doe-orgel gebruik gedurende 5 jaar mits dit agendatechnisch kan worden ingevuld. Details daarover volgen. Daarbij ook informatie over verzekering, lesbrieven, enz. In afwachting van gevraagde subsidies en andere bijdragen krijgt de BOF een Doe-orgel te leen tegen betaling van een borgsom. Bij voldoende subsidies en bijdragen van orgelkringen wordt het Doe-orgel aangeschaft met verrekening van de borgsom.

- 10 jaar BOF krijgt aandacht: Bij de presentatie van het jaarmagazine 2017 in samenwerking met Fontys Conservatorium een concert in Tilburg: 8 april 2017. Ook het Doe-orgel zal dan geprogrammeerd worden. Een excursie naar drie orgels in Nuenen en Eindhoven, recent geplaatst en/of gerestaureerd door Sicco Steendam, en het Pels & Van Leeuwen-orgel in de TU/e, met een concert voor orgel en orkest: 13 mei 2017. En in het najaar een excursie naar Grave, Esscharen en Cuijk.

- Festival Nieuwe Muziek. Het oorspronkelijk voornemen voor mei 2017 moet worden verschoven naar najaar 2017. Reden: de tijd die componisten en uitvoerenden nodig hebben ter voorbereiding en uitvoering.

- Brabants Orgel Rijkdom 2017. Wordt ter ere van 10 jaar BOF 8 pagina’s dikker. Alle informatie wordt wat ruimer en dus leesbaarder gezet. De mogelijke ontvanger voor een eerste exemplaar wordt benaderd.

- Jeugd & Orgel (& Beiaard) Liep goed in Oosterhout, met een excursie naar Oosteind. Ook in Eindhoven, Boxmeer en Hilvarenbeek veel enthousiasme. Een vervolg komt op 25 november. En een aanbieding voor orgellessen. Ook het Doe-orgel van Loek van Nes werd ingezet. In 2017 wordt het project voortgezet door Ton Stevens en Jan Verscheren in samenspraak met Wim van der Ros. In elk geval in Oosterhout, Roosendaal, Boxtel en Helmond. Wie doet verder mee in W-Brabant? Organisten in die regio worden in december benaderd via de Nieuwsbrief. Moet wel passen in lesplan van basisscholen. AvS en WvdR maken een plan voor benadering van scholen in mei. Dan zou ook het Doe-orgel voor de BOF-leden beschikbaar moeten zijn. Een Doe-orgel opbouwen blijkt erg inspirerend en leuk voor de leerlingen. Maar hoe verder komend dan die techniek? Is eenvoudige muziek beschikbaar of beschikbaar te maken/componeren? Zijn visueel/grafisch aangepaste toetsen een goed hulpmiddel voor snel aantrekkelijke muziek maken? Mogelijk hebben Ton Stevens en Lydia Vroegindeweij daar nog ideeën over. Wim van der Ros vervolgt.

- Website De ondersteuning door 2 BOF-leden is nog niet rond. De 3 gaan in conclaaf.

6. Wvttk – rondvraag

- De aankomende vacature penningmeester lijkt te kunnen worden vervuld door huidig penningmeester Geurt Brouwer door het aantrekken van een administrateur (M/V). Secretaris Engbert Tienkamp stelt zich niet herkiesbaar in 2017. Daarvoor worden kandidaten gezocht. - Het orgel van Esbeek gaat naar de Lukas-parochie in Tilburg

7. Afspraak volgende Algemene Ledenvergadering
De voorjaars-ALV is gepland voor zaterdag 8 april 2017 in de Heuvelkerk te Tilburg. Dan vindt ook de uitreiking van het eerste exemplaar van Brabants Orgelrijkdom 2017 plaats.

8. Sluiting

De voorzitter besluit de vergadering met de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng. Aansluitend volgen de presentaties door Tannie van Loon van het Vollebregtorgel in de Hervormde kerk van Waalwijk-Besoyen en het van Oeckelenorgel in de Kerk aan de Haven. 8 april 2017 De voorzitter, De secretaris, Frank Petter Engbert Tienkamp


24----------------------------------------

- BOF Algemene Ledenvergadering in Tilburg op zaterdag 16 april 2016.Verslag Algemene Ledenvergadering gehouden in Het Cenakel te Tilburg.

1. Opening, mededelingen en agenda
Vicevoorzitter Wim van der Ros opent de vergadering met een hartelijk welkom voor de 34 heren, waaronder 4 gasten. 64 leden hebben zich afgemeld. Voorzitter Frank Petter is helaas verhinderd. Oud-voorzitter Han Polman laat de aanwezigen hartelijk groeten toekomen. De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag ALV 21 november 2015, ‘s-Hertogenbosch
Het verslag geeft geen aanleiding tot verdere vragen en wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.

3. Bestuursverslag 2015
Het verslag geeft geen aanleiding tot verdere vragen en wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd. - Ondertussen is het aantal leden tot boven de 100 gestegen.

4. Financiën 2015
Jaarrekening 2015
De boekhouding gaat over van Excelsheet, via een PC-pakket, naar e-Boekhouden (in de cloud). Dat maakt een efficiënter en doorzichtiger beheer van de financiën mogelijk. De activiteiten van de vereniging hebben een positief resultaat opgeleverd en de balans ziet er goed uit. Kosten nemen iets toe omdat vanaf 2016 de bestanden van de BOF (web-informatie, foto’s, interviews, CD-opname-materiaal, boekhouding) naast opslag op privé PC’s ook in “de cloud” wordt opgeslagen. Daarmee wordt zekerder gesteld dat deze gegevens ook in de toekomst toegankelijk blijven. Voor de ALV van 2017 zal een nieuwe penningmeester moeten worden gevonden. Geïnteresseerden zijn zeer welkom. De jaarrekening 2015 wordt zonder verder commentaar goedgekeurd. - Verslag Kascontrolecommissie 2015.
De kascommissie 2015, bestaande uit Leo Spoor en Henk Kooiker, heeft de complete boekhouding ter beoordeling ontvangen. Zij concludeert dat geldstromen van de Vereniging op de juiste en duidelijke wijze zijn verwerkt en op de juiste wijze worden weergegeven in de jaarcijfers 2015. Op basis van haar bevindingen stelt de Kascontrolecommissie 2015 voor om de jaarcijfers 2015 goed te keuren en het bestuur te déchargeren voor het door haar gevoerde beleid. De vergadering stemt bij acclamatie in met dit voorstel en het bestuur is daarmee gedéchargeerd over 2015. De Kascontrolecommissie 2016 zal in de najaar-ALV worden benoemd.

5. Voorgang lopende projecten
- Orgelmagazine Brabants Orgelrijkdom 2016,
maar ook Nieuwsbrieven en Website, komen onder meer tot stand door bijdragen van persoonlijke leden orgelkringen. Die bijdragen worden zeer op prijs gesteld en zijn onmisbaar bij verdere publicitaire en documentaire activiteiten.
- 3 excursies
zijn in 2016 gepland: op 21 mei naar Budel, op 4 juni naar de Langstraat en tenslotte op 15 oktober naar Helmond en omgeving. Dan wordt de 21e CD uitgebracht, met dank aan Henk Kooiker. - Op Dierendag, 4 oktober, vindt in minstens 10 gemeenten de ‘Brabantse dag jeugd, orgel en beiaard’ plaats naar een voorbeeld van de orgel-dierendag in Oosterhout, opgezet door Ton Stevens. Organisator is een commissie onder aanvoering van Ad van Sleuwen. Op 23 mei vindt haar definitieve vergadering plaats waarna de PR voluit kan beginnen. Verdere nieuwe aanmeldingen zijn tot die dag mogelijk. Een nazorgdag wordt voorbereid voor Sinterklaas. Gestreefd wordt deze aanpak elk jaar te herhalen, want elk jaar kent nieuwe leerlingen. De commissie zoekt voor elk jaar nieuwe medeorganisatoren.
- Festival Nieuwe Muziek.
Het laatste FNM werd gehouden in 2013, de eerst volgende in 2017. Met (nieuwe) Brabantse composities voor stem(men) en orgel, in alle mogelijke kerkelijke en niet-kerkelijke categorieën. Ook composities uit Limburg en België worden verwacht. Trekker is Ad van Sleuwen.
- Open Monumentendagen 2016 in Nijmegen geven drie dagen het orgel aandacht, evenals jeugd & orgel, waarbij Ton Stevens één van de inleiders op de vrijdagavond.
- Orgelmentorschap
krijgt in 2106 meer aandacht. Een orgelmentor wordt geacht ongeveer 3x per jaar de toestand van een orgel te beoordelen en daarover te rapporteren. Ter voorbereiding daarop zal Henk Kooiker workshops houden over orgelonderhoud en –stemming, maar op een hoger niveau dan de workshop in 2015. Meer nieuws in de Nieuwsbrief.
- De Website
het venster naar de buitenwereld, een BOF-visitekaartje, blijft aandacht geven aan met orgels samenhangende onderwerpen: restauraties, verplaatsingen, nieuwe bestemmingen, … De site heeft goede bezoekcijfers. Diepgang is bij sommige bezoekers niet goed bekend. Daarom is in het orgelmagazine een puzzel opgenomen waarvoor alle antwoorden te vinden zijn voor volhoudende lezers op de site.
Foutmeldingen zijn zeer welkom (op info@brabantorgel.nl).
In mei 2016 wordt met enkele potentiële vrijwilligers binnen de BOF gesproken over verbetering en verzekerde continuïteit van het onderhoud en de invulling van de site. Een lid, met acclamatie, bepluimt PR-bestuurder Wijtse Rodenburg extra voor de wijze waarop het PR-geheel wordt vorm gegeven.

6. Wvttk – rondvraag

- Nog meer complimenten voor de inhoud en vormgeving van de site.
- Het orgel van Esbeek gaat mogelijk nog dit jaar naar de Lukas-parochie in Tilburg.

7. Afspraak volgende Algemene Ledenvergadering en Sluiting De najaars-ALV wordt op 29 oktober 2016 gehouden op een nader te bepalen locatie.

De vicevoorzitter besluit de vergadering met de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng.

Aansluitend volgt de presentatie van het eerste exemplaar van Brabants Orgelrijkdom 2016 aan burgemeester Noordanus van Tilburg, na een kort concert op Van Vulpen-orgel en blokfluit door Eelco Kooiker en Evelien Wolting.

29 oktober 2016

De voorzitter, Frank Petter
De secretaris, Engbert Tienkamp


23----------------------------------------

- BOF Algemene Ledenvergadering in 's-Hertogenbosch op zaterdag 21 november 2015.Verslag Algemene Ledenvergadering Grote Kerk ‘s Hertogenbosch, 21 november 2015

1. Opening, mededelingen en agenda
Voorzitter Frank Petter opent de vergadering met hartelijk welkom voor de 26 aanwezigen. 34 leden hebben zich afgemeld. Oud-voorzitter Han Polman laat de aanwezigen hartelijk groeten toekomen. De agenda wordt gewijzigd: eerst behandeling van het jaarplan 2016, dan begroting 2016. Er zijn geen verdere mededelingen.

2. Verslag ALV 18 april 2015, Diessen - Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd. - Het verslag geeft geen aanleiding tot verdere vragen.

3. Huishoudelijk Reglement Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie is aangepast overeenkomstig toezeggingen op de ALV van 18 april 2015. De nieuwe versie wordt met instemming van de vergadering vastgesteld.

4. Verslag Kascommissie 2014
1. Peter van Rumpt heeft, met assistentie van Henk Kooiker als tijdelijke vervanger van Leo Spoor, balans en exploitatierekening 2014 doorgenomen. Henk Kooiker brengt, mede namens de afwezige Peter van Rumpt, verslag uit: Balans en exploitatierekening 2014 gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er is inzicht gekregen in de recente banksaldi, er is aansluiting op het boekjaar 2013. Van alle posten boven € 1000,-- in de exploitatierekening zijn de boekingen gezien, deze zijn volledig en correct. Namens de kascommissie mag worden verklaard dat de boekhouding overzichtelijk is en accuraat is bijgehouden De boekhouding wordt in een boekhoudsysteem bijgehouden, de mutaties in de bank gebeuren middels internetbankieren. Eindconclusie: De jaarrekening 2014 wordt in orde bevonden.
2. De vergadering stelt, na de conclusie van de Kascommissie te hebben gehoord, de Jaarrekening 2014 vast. Ook wordt het bestuur van de Brabantse Orgelfederatie gedechargeerd voor het over het jaar 2014 gevoerde beleid.

3. De leden van de Kascommissie 2014 worden bedankt voor hun inspanningen. Voor de Kascommissie over 2015 worden de leden Henk Kooiker en Leo Spoor benoemd.
4. Penningmeester Geurt Brouwer meldt dat het boekhoudsysteem per 1/1/2016 wordt overgeheveld naar een integraal boekhoud- en ledenadministratie pakket op internet, dat gebruik voor en door meerdere functies en bestuurders mogelijk maakt.

5. Jaarplan 2016 Wim van der Ros geeft een korte toelichting bij het jaarplan.
- Op 30 november komt een eerste bijeenkomst met een aantal betrokkenen voor het project Jeugd&Orgel. Ad van Sleuwen trekt deze groep. Belangstellende leden van de BOF kunnen aansluiten en worden verzocht dit te melden bij het bestuur.
- Naar aanleiding van het landelijk structuren van het orgelmentoraat vanuit het Platform Klinkend Erfgoed wil de Orgelfederatie beginnen met een opleiding voor kandidaat-orgelmentoren. Daarbij worden ook de ambassadeurs betrokken. De opleiding bouwt voort op de eerder gehouden workshop over onderhoud van orgels. Bedoeling van het mentorschap: tijdige signalering van dreigende orgelproblemen in Brabant.
- Over een Festival Nieuwe Muziek in 2017 is nog niet veel te zeggen.

6. Begroting 2016 Gezien de verwachte toename in activiteiten is een verhoging van de contributie met € 5,- per jaar gewenst. Ook voor de excursies is een verhoging met € 5,- gewenst om beroepsmusici een redelijke beloning te kunnen geven voor hun presentatie. De vergadering stemt in met beide verhogingen. Een niet aanwezig lid heeft voorstellen om de huidige financiële aanpak anders te organiseren. De voorzitter zal met hem daar over in gesprek gaan.

7. Bestuursverkiezing De heren Wim van der Ros en Wijtse Rodenburg hebben een zittingsperiode van 4 jaar vol gemaakt en zijn dus aftredend. Ze zijn herbenoembaar en stellen zich weer beschikbaar. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, wel instemming van afwezige leden voor een herbenoeming. Wim van der Ros en Wijtse Rodenburg worden bij acclamatie herbenoemd.

8. Voorgang lopende projecten
- Website: wordt goed bezocht, 2600 unieke bezoekers per maand, meldt Webmaster Wijtse Rodenburg. Er gaat een intensivering plaatsvinden van actueel nieuws op de homepage, een uitbreiding van het aantal geluidsamples van BOF-CD’s, (aantrekkelijke samples om de verkoop van CD’s te bevorderen) en meer info voor de Facebook pagina’s. Om de afhankelijkheid van één persoon voor site+Facebook te verminderen wordt een assistent Webmaster gezocht. Twee leden hebben zich inmiddels aangemeld.
- Excursies: Bij wijze van proef worden komen excursies beperkt tot maximaal 3 orgels, melden Wim van der Ros en Henk Kooiker. Daarmee moet meer tijd beschikbaar komen voor vrij orgelspel. Om dat te beheersen zal een vooropgave van geïnteresseerde spelers noodzakelijk zijn. De volgende excursies vinden plaats op 4 juni (Sprang, ’s Grevelduin-Capelle, Waspik) en ergens in oktober (Helmond, Deurne). Daarnaast komt er nog een Schweitzer-middag in Budel op 21 mei 2016. Voorafgaand aan Budel zal het Vermeulen-orgel te Soerendonk in de ochtend worden bezocht.

9. Wvttk – rondvraag - Lood-corrosie lijkt een groeiend probleem te zijn. Kan daar actie tegen worden ondernomen? Nee, reservering in onderhoudsbudget is wel aan te raden. Hoofdoorzaak: gebruik van onder anderen van niet-gewaterd eikenhout en witte houtlijm. - Heeft BOF contact met bisdom? Ja, eerste contact met bisschop van Breda is geweest; met bisdom ’s-Hertogenbosch zal met de nieuwe econoom de heer Van de Molengraft contact worden opgenomen. - Zijn deelnemers aan excursies ook leden van een andere orgelvereniging? Beperkt leden van de KVOK, verder in hoofdzaak Orgelvriendlezers. - In Kerk&Muziek stond een bespreking van het Loret-boek. Daarbij geen info over verkrijgbaarheid. Komt in volgende editie. Ondertussen ook te koop bij Boeijenga, komt ook in België te koop.

10. Afspraak volgende Algemene Ledenvergadering en Sluiting
De voorjaars-ALV wordt op 16 april 2016 gehouden in het Cenakel te Tilburg. Daar vindt ook de presentatie plaats van Brabants Orgelrijkdom 2016.

De voorzitter besluit de vergadering met de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng.
16 april 2016

De voorzitter, Frank Petter
De secretaris, Engbert Tienkamp
Na afloop van de vergaderingwerd het zojuist gerestaureerde Bätz-orgel uit 1831 bespeeld door Jamie de Goei, organist van de Grote Kerk.

22----------------------------------------

- BOF Algemene Ledenvergadering in Diessen op zaterdag 18 april 2015.

Verslag Algemene Ledenvergadering
gehouden in het koetshuis van de Willibrorduskerk in Diessen.1. Opening, mededelingen en agenda
Bij ontstentenis van voorzitter Frank Petter opent vicevoorzitter Wim van der Ros de vergadering en heet de 36 aanwezige leden welkom, met dank aan pastoor Barberien voor de gastvrijheid in het Koetshuis en de Willibrorduskerk.
Frank Petter kan wegens ambtelijke verplichtingen niet aanwezig zijn en laat zich verontschuldigen.
De voorgestelde agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag ALV 29 november 2014, ‘s-Hertogenbosch
- Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.
- Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen.

3. Bestuursverslag 2014
Het Bestuursverslag geeft geen aanleiding tot vragen.
Opgemerkt wordt dat BOF nu 99 leden kent. Stante pede meldt zich de heer Hans van der Leun als 100ste lid.

4. Financiën 2014
De vorig jaar benoemde Kascommissie 2014 bestaat uit 2 leden: de heren Leo Spoor en Peter van Rumpt. Leo Spoor herstelt momenteel van een ingrijpende hartoperatie. Peter van Rumpt bleek voornamelijk afwezig. Dientengevolge is er geen verslag van de Kascommissie 2014 beschikbaar. Dat verslag zou samen met de jaarrekening verstuurd worden. Dat is nu niet gebeurd. Voorgesteld wordt de kascommissie toch haar werk te laten doen en aan de leden later dit jaar hun conclusies per mail te rapporteren. Vragen naar aanleiding daarvan kunnen per mail behandeld worden. Bij gebleken behoefte kan een tussen-ALV worden gehouden. De leden stemmen met dit voorstel in.
De jaarrekening 2014 wordt ter plekke uitgedeeld en door penningmeester Geurt Brouwer toegelicht. Punten daaruit:
- tijdig contributie betalen helpt - enkele giften zijn binnengekomen. Voorbeeldig!
- ten behoeve van verkopen via het web is een extra bankrekening geopend om het bestel/leverproces sneller en effectiever te laten verlopen
- een nieuw boekhoudpakket van Exact wordt gebruikt om de mutaties bij te houden
- de vermelde CD opbrengst betreft alleen de CDs via webverkoop . CD’s maken ook deel uit van het excursiepakket, samen met een bijdrage uit het DELA-fonds zijn de productiekosten daarmee gedekt.
- een voorraadoverzicht zal worden toegevoegd aan de resultaat rekening. Onder voorbehoud van de conclusies van de Kascommissie wordt de jaarrekening 2014 goedgekeurd.

5. Huishoudelijk reglement.
Het nieuwe concept  levert enkele reacties op:
- ad 2.2: een voorstel voor een erelid?
- ad 3.4: de voorzitter maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur omdat hij voornamelijk meer een representatieve dan een uitvoerende taak heeft. Hij zit overigens wel bestuursvergaderingen en ALV’s voor.
- het bestuur is gemachtigd maximaal € 500 per keer uit te geven tot maximaal € 2000 in totaal, zonder voorafgaande instemming van de ALV (zoals een begroting). Kan het vierogenprincipe worden toegepast bij betalingen?
- ad 3.4.5: PR is een belangrijke activiteit voor de BOF. Zou moeten gekoppeld worden aan een bestuursfunctie. Is echter nu optimaal gekoppeld aan een persoon van de Webmaster.
- ad 5.2: te overwegen: een externe deskundige alleen inschakelen na goedkeuring door bestuur én ALV.

Verder wordt het Concept Huishoudelijk Reglement goedgekeurd.

6. Voortgang lopende projecten
- Brabants Orgelrijkdom is door de inspanning van Wim van de Ros en Wijtse Rodenburg weer gerealiseerd.
Leden worden gevraagd VVV’s in hun buurt te benaderen , die niet hebben gereageerd op vragen van de BOF om Brabants Orgelrijkdom 2015 uit te stallen. Wordt opgenomen in de komende nieuwsbrief.
- Hulp bij het distribueren van dozen orgelmagazines wordt op prijs gesteld.
- BOF gaat meer tijd besteden aan bevorderen van orgelmentorschap, in lijn met overleg met RCE en Klinkend Erfgoed. De vraag daarnaar komt onder meer van kerkbesturen.
Daarom dit jaar nog een workshop over orgelbouw en orgelbeheer, inclusief klimaataspecten.
Orgelmentorschap betekent: orgels 2x/jaar bezoeken en onderhoud status beoordelen/rapporteren.
In de Nieuwsbrief meer daarover. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven.
Er is een waaier/brochure over onderhoud/beheer van orgels beschikbaar van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, deze wordt aan de aanwezigen uitgedeeld.
- Ambassadeurs: binnenkort komt een oproep voor een komende bijeenkomst. Ook nieuwe ambassadeurs zijn welkom
-Excursies: 13 juni: West-Brabant, 10 oktober: regio den Bosch-Heusden
-Internationaal Orgelconcours Breda: 19-31 oktober

7. Wvttk – rondvraag
- Een bijzonder concert voor Tesla Coil en orgel van Daan Manneke in Eindhoven op 13 april jl.: iets voor het Nieuwe Muziek Festival?

8. Afspraak volgende Algemene Ledenvergadering en Sluiting
De najaar  Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 21 november 2015, weer om 10.00 uur. Locatie nog nader te bepalen.
De vicevoorzitter besluit de vergadering met de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng.


P.S.
Na de vergadering worden de eerste exemplaren van Brabants Orgelrijkdom 2015 gepresenteerd aan burgemeester Palmen van Hilvarenbeek en aan pastoor Barberiem van de Norbertus-parochie.
Ad van Sleuwen bespeelt het van Hirtum-orgel in de Willibrorduskerk en wordt daarna benoemd tot honorair Stadsorganist van de gemeente Hilvarenbeek.


21----------------------------------------

- BOF Algemene Ledenvergadering in 's-Hertogenbosch op zaterdag 29 november 2014.

Het verslag van de vergadering.

Verslag Algemene Ledenvergadering
gehouden bij Pels & Van Leeuwen, 's-Hertogenbosch.1. Opening, mededelingen en agenda
De 24 leden en hun aanwezige partners worden door voorzitter Frank Petter verwelkomd. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag ALV 12 april 2014, Boxtel
- punt 4, 3e alinea, laatste zin: “waarom” vervangen door “daarom”.
- In reactie op punt 5, Excursies, laatste zin: door Henk Kooiker ontvangen commentaren stemmen in met muziekkeuzen voor de bezochte orgels.
- Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.

3. Concept Huishoudelijk Reglement Gerard Maters heeft tijdens de najaars ALV 2013 voorgesteld een Huishoudelijk Reglement voor de Orgelfederatie te gaan gebruiken. Desgevraagd heeft hij een eerste concept opgemaakt, dat voor de voorjaars ALV 2014 nog niet door het db kon worden behandeld. Dat is ondertussen wel gebeurd. Door een fout is dat concept niet tijdig bij de vergaderstukken gevoegd. Afgesproken wordt commentaar op het inmiddels verstuurde concept per e-mail verder te verwerken. Op de voorjaars ALV in 2015 komt het stuk weer op de agenda.

4. Jaarplan 2015
Het jaarplan 2015 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

5. Begroting 2015
In grote lijnen is de begroting in lijn met de begroting 2014. Ondertussen is een gift van een enthousiast excursionist, groot € 500,- in dank ontvangen. Navolging daarvan wordt op prijs gesteld. De begroting heeft niet veel ruimte, dus het is zinvol te voorkomen dat activiteiten worden opgezet die elders al worden uitgevoerd. Frank Petter is lid van een adviescommissie van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat fonds kan mogelijk een overkoepelend plan voor orgelpromotie ondersteunen: voor onder meer (amateur-)organisten en orgelbeheerders, met ondersteuning van professionals. Het fonds werkt in principe alleen op basis van cofinanciering. Het db doet verder onderzoek naar mogelijkheden.

6. Voortgang lopende projecten
- Wat doet de BOF op gebied van archivering? Gepubliceerd materiaal wordt door de Universiteit van Tilburg gearchiveerd. Voor de vele waardevolle opnames en foto’s is nog geen archiveringsbeleid geformuleerd. - Nagedacht wordt over mogelijkheden tot kleine excursies om regio-belangstelling voor orgels en orgelkunst aan te wakkeren. Voorwaarde is dat die beperkte excursies aantrekkelijk gemaakt kunnen worden door een onconventionele aanpak die ook jongeren aanspreekt. Daarbij benutting van lokale publiciteitsmogelijkheden, en van (lokale) sociale media. - Steeds meer kerken worden gesloten, waarin soms verrassend goede orgels. Die kunnen zo maar verdwijnen: een goedkoop orgel naar Roemenië, een duur orgel naar de VS. Vooral in de katholieke kerkgebouwen gebeurt dat vaak zonder overleg met de organist. Leo Spoor heeft daar grote problemen mee. Naast communicatie lijken ook financiële problemen daarbij een belangrijke rol te spelen. Wat kan de BOF doen om goede orgels te behouden? Frank Petter tracht tijdens bisschoppelijk overleg dit punt onder de aandacht te brengen, ook over de te volgen procedures bij het verwijderen dan wel verplaatsen van orgels door parochiebesturen. - Gerard Maters attendeert jonge organisten op het Orgelconcours Breda 2015, van 19 tot 31 oktober. - Fred Mellink wil vanuit de Vlokhovense kerk het orgel bekender maken in de wijk.

7. Afspraak volgende Algemene Ledenvergadering en sluiting
De voorjaars Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 18 april 2015, weer om 10.00 uur. Dan wordt ook het nieuwe Orgelmagazine gepresenteerd. Locatie nog ander te bepalen. De voorzitter besluit de vergadering met de aanwezigen te danken voor hun aanwezigheid en inbreng, en speciale dank aan Rochus van Rumpt voor de gastvrijheid in huize Pels & van Leeuwen.20----------------------------------------

- BOF Algemene Ledenvergadering in Boxtel op zaterdag 12 april 2014.

De leden van de Brabantse Orgelfederatie kwamen voor een Algemene Ledenvergadering in Boxtel op zaterdag 12 april 2014 bijeen van 10.00 - 11.00 uur in de Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, 5281 AZ te Boxtel.


Het (concept)verslag van de vergadering.

Verslag Algemene Ledenvergadering
Protestantse Kerk Boxtel , 12 april 2014

1. Opening, mededelingen en agenda
De 25 leden en hun aanwezige partners worden door de nieuwe voorzitter Frank Petter verwelkomt. Hij introduceert zichzelf. De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag ALV 23 november 2013, Berkel-Enschot
– Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.

3. Bestuursverslag 2013.
– Het bestuursverslag wordt vastgesteld.

4. Financieel verslag 2013
Penningmeester Geurt Brouwer geeft een nadere toelichting op het financiële verslag. Het Festival Nieuwe Muziek 2013 is niet op de begroting 2013 geplaatst, omdat de organisatie daarvan budgetneutraal was opgezet. In de praktijk is echter gebleken dat daarover met Fontys gemaakte afspraken niet waar konden worden gemaakt. Daardoor heeft het Festival, na een moeizame afsluitende overeenkomst, helaas kosten opgeleverd voor de Orgelfederatie. De Kascontrolecommissie, bestaande uit Gerrit van der Schouw en Henk Kooiker hebben de kascontrole uitgevoerd. Commissielid Henk Kooiker brengt verslag uit.
Opmerkingen daarbij:
– voorraden CD's en boeken zijn niet in de balans opgenomen als vermogen. Arbitrair is € 5,- opgenomen. Reden is dat behalve verkopen de CD's en boeken ook gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Daardoor is de financiële telling niet exact. De penningmeester heeft wel een lijst toegevoegd van de voorraad ultimo 2013.
– Naar aanleiding van de bestuurlijke reactie op de aanbevelingen van de kascommissie over 2012 meldt de kascommissie over 2013:
– een huishoudelijk reglement is in wording
– de huidige boekhouding in Excel is juridisch en praktisch meer dan acceptabel. Overigens blijft de penningmeester zoeken naar andere passende mogelijkheden zonder een daarvoor noodzakelijke aanschaf van een nieuwe verenigings-PC.
– CD's hebben een beperkte levensduur. Duurzaam documenteren in beeld- en geluidsopnames moeten daarom verder worden uitgebouwd.
Op basis van haar bevindingen stelt de kascontrolecommissie voor de jaarcijfers 2013 goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor haar gevoerde beleid. De vergadering stemt bij acclamatie in met dit voorstel. Als leden van de kascontrolecommissie worden benoemd Peter van Rumpt en Leo Spoor.

5. Voortgang lopende projecten
– Ambassadeurs: Wim van der Ros meldt: Op 10 april waren 4 ambassadeurs aangemeld, nadat Dick Evertse zich om gezondheidsredenen heeft terug getrokken. Als eerste project is afgesproken: maak orgels bereikbaarder, ook voor amateur-organisten. Dat vanuit BOF proberen te regelen met orgelbeheerders. Daarbij ook spelregels formuleren: wie mag wat wanneer verwachten bij het bespelen van een orgel. En ook b.v. per orgel een speelboek voor de orgelbeheerders beschikbaar maken, waarin bezoekende bespeler hun personalia schrijven. Meer ambassadeurs zijn welkom, zodat een dekkend netwerk van BOF-ambassadeurs over Brabant ontstaat.
– Excursies: Wim van der Ros meldt: De voorjaarsexcursie op 17 mei gaat in de NO-hoek: Grave, Mill, Zeeland en Uden. De najaarsexcursie op 4 oktober gaat in de ZW-hoek: Chaam, Ulvenhout, Breda-ginneken, Gilze. Sommige interessante orgels zijn te prijzig (€ 1000,-) om aan te doen tijdens een excursie. Wie suggesties heeft om die beperking te omzeilen dan wel op te lossen: graag een seintje. Henk Kooiker vraagt zich af: Is de ten gehore gebrachte muziek het best passend op het betreffende orgel? Hij ontvangt graag meer commentaar.
– Orgelmagazine: Wijtse Rodenburg: Brabants Orgelrijkdom is klaar na 3 maanden hard werken. De dozen staan klaar op een pallet in Sint-Petrus Basiliek, om mee te verspreiden bij lokale VVV's en bij orgelconcerten. Na enige technische strubbelingen wordt een videoverslag van de presentatie van het eerste exemplaar getoond. Het eerste exemplaar is op 9 april gepresenteerd aan Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, de heer Wim van de Donk.

6. Rondvraag
– Gerrit Janssen vraagt: waarom verschillen de prijzen voor deelname aan de BOF-excursies?
Antwoord: Er is een BOF-ledenprijs en een niet-BOF-ledenprijs. Daarnaast hebben KVOK-leden vrij toegang tot de mede door het KVOK georganiseerde excursies, maar deze moeten dan wel betalen voor de betreffende CD.
– Wim van der Ros: Op Orgelradio (Radio 5: Musica Religiosa) komt een 4e uitzending, speciaal rondom de Loret-orgels. Deze uitzending is gepland op zondag 18 mei van 22.03-23.00h (Actualiteiten kunnen deze datum wijzigen).
– Er bestaat een Vereniging Beheerders van Monumentale kerkgebouwen, de VBMK. Wim van der Ros zal daar namens de Orgelfederatie aan deelnemen.

7. Volgende ALV/Sluiting
– Voorgesteld wordt de volgende ALV te organiseren op zaterdag 25 oktober 2014. Een locatie nog in overleg met de voorzitter te bepalen.
– Voorzitter Frank Petter sluit de vergadering met dank aan de inbreng van de aanwezigen. Graag tot 25 oktober 2014 of eerder.

Na afloop speelt Kees van Houten Bach-werken op het Pels & van Leeuwen-orgel met een toelichting. Vervolgens vertelt Ruud van Nooijen van de Stichting Kerkconcerten Boxtel buiten iets over de geschiedenis van deze historische plek van Boxtel. En daarna is er in de Sint-Petrus Basiliek een toelichting op het Smits-orgel van Kees van Houten. Tommy van Doorn laat het orgel klinken in enkele Franse werken.

april 2014
De voorzitter, Frank Petter
De secretaris, Engbert Tienkamp


Fotocollage Ruud van Nooijen.


19----------------------------------------

Algemene Ledenvergadering van 23 november 2013 in Berkel-Enschot.

Verslag Algemene Ledenvergadering St-Caeciliakerk, Berkel-Enschot, 23 november 2013

1. Opening, mededelingen en agenda
De aanwezigen worden door vice-voorzitter Wim van der Ros welkom geheten. Speciale dank voor BOF-ambassadeur Gerrit Janssen, voor zijn suggestie de Caeciliakerk als locatie te gebruiken, Ben Mensing, die de toegang daarvan regelde en Tommy van Doorn die het Gerrit Klop-orgel ten gehore zal brengen. Op pt 7 van de agenda wordt behandeld de toegezonden “Aanbevelingen van de Kascommissie”.

2. Verslag ALV 6 april 2013
– De bloemen werden als “dank” voor hun gastvrijheid aan Hans van Rossum en echtgenote aangeboden. – Het verslag wordt verder, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.

3. Verkiezing bestuurslid
– Op de eerder verzonden agenda nog een vraagteken, nu een zekerheid: de heer Frank Petter, nu burgemeester van Bergen op Zoom, heeft ingestemd met de bestuursvoordracht tot voorzitter te worden benoemd. Bij het bestuur zijn geen andere kandidaten voorgedragen. De leden wordt derhalve gevraagd in te stemmen met de bestuursvoordracht. De vereniging telt 79 leden. 47 leden hebben te kennen gegeven niet aanwezig te zullen zijn op de vergadering, 45 daarvan hebben verklaard in te stemmen met de voordracht, 1 onthouding, 1 tegen. Tijdens de vergadering zijn 16 leden aanwezig. Zij stemmen desgevraagd allen in met de voordracht. De voordracht wordt dus, in aanwezigheid of in vertegenwoordiging middels mail, ondersteund door 61 van de 79 leden. Daarmee is besloten tot de benoeming van de heer Frank Petter als voorzitter van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie. De nieuwe voorzitter is verhinderd tijdens deze vergadering aanwezig te zijn en zal op een later tijdstip worden uitgenodigd zijn visie op de op de Brabantse orgelcultuur te geven.
– Tommy van Doorn was gevraagd zich beschikbaar te stellen als opvolger van oud-bestuurslid Sietse van Wijgerden t.b.v. excursie-organisatie. Gezien onder meer zijn studies zal hij voorlopig geen bestuurslid kunnen zijn. Hij wil echter wel als adviseur meewerken aan het voorbereiden van de BOF-excursies. Die toezegging is met dank door het bestuur begroet. (Tommy zal op 11 juni 2014 in de Eindhovense Stadskerk zijn examenconcert geven. Iedereen is welkom.

4. Jaarplan 2014
– Bert Augustus maakt nog wat rapporten af tbv orgelbeheeradviezen, Henk Kooiker wordt de centrale persoon voor beheeradvisering.
– De beleidsnotitie Orgel en Liturgie heeft wat weinig aandacht gekregen. Problemen zijn er rondom af te stoten kerken, geldgebrek voor orgelonderhoud, beperkte aandacht voor orgelzaken. Vanuit de Protestantse kerken is een rapport Redundante kerken opgesteld. Orgels zijn volgens RCE(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)-regels tot monument verklaard. Aan orgels iets wijzigen is lastig met de RCE-regels, maar ze slopen gaat zonder problemen. De huidige RCE-beleidslijn is: Behoud gaat vòòr restauratie. De leden van Arendonk, Spoor, van Sleuwen, Maters(?) melden zich om het onderwerp in een notitie te pakken, Henk Kooiker wil trekker zijn. Voor de volgende ALV (in april 2014) een eerste opzet.
– Jan Verschuren meldt dat hij ook actief is in de categorie Jeugd en Orgel, onder meer met een mogelijkheid tot het kunnen volgen van een workshop orgelspel aan de TUE.
– Wies van Leeuwen (beleidsmedewerker Brabant) heeft gemeld dat de provincie geen geld heeft voor orgelprojecten, alleen wellicht voor orgelrestauraties. Daar moeten nog wel regels voor worden geformuleerd. Het bestuur gaat met hem praten.
– De gemeente Breda heeft besloten geen subsidies meer aan muziek te besteden, alleen aan de speerpunten Erfgoed en Beeldcultuur.

5. Begroting 2014
– De omschrijving “Opname uit Delafonds” suggereert een exploitatie tekort. Geld uit het Delafonds is echter geoormerkt voor Documentatie gerelateerde uitgaven, waartoe o.m. CD's behoren. Als het fonds uitgeput is zal Dela om een nieuwe injectie worden gevraagd. Daarbij kan dan eenvoudig gerefereerd worden aan de gedane bestedingen, waarnaar al in de begroting verwezen wordt. Het bestuur zal zich binnen de begrotingsruimte bewegen.
– De regeling rondom bestellingen van CD's en andere producten gaat gewijzigd worden. Kees van den Akker krijgt directe toegang tot bestelmail's en een gescheiden voor hem toegankelijke bankrekening. Daardoor kunnen bestellingen sneller in een eenvoudiger proces verwerkt worden.
– Van nieuwe BOF-uitgaven worden altijd exemplaren door de Universiteit van Tilburg gekocht. Daarmee is een stuk archivering van BOF-documentatie zeker gesteld.
– De leden uiten een behoefte aan een meerjarenplanning. In jaarplan 2015 zal hiermee een begin worden gemaakt.
– De begroting 2014 is hierbij vastgesteld.

6. Voortgang lopende projecten
– Er hebben zich 5 ambassadeurs gemeld: Dick Evertse, Gerrit Janssen, Wout van Kuilenburg, Rochus van Rumpt en Anneke Waalwijk. Met hen is een eerste bijeenkomst geweest, een vervolg komt vroeg in 2014.
– De opzet van het Festival Nieuwe Muziek wordt gewaardeerd, de uitvoering bevat nog enkele leermomenten. Over de financiële afwerking van het Festival loopt nog een discussie met Fontys. De ingebrachte composities worden niet door de BOF gepropageerd, dat wordt aan de componisten, dan wel de Fontys compositie-klas overgelaten. Een orgelcompositieprijs instellen? Gerard Maters wil daar eventueel aan meewerken. Ad van Sleuwen neemt initiatief, mogelijk met de compositieklas.
– Excursies 2014 Begin mei een excursie naar Schaijk, Mill, Oploo, … In oktober naar Chaam, Ulvenhout, Ginneken, Gilze. Niet in de grote kerk van Breda, op zaterdag is daar geen goede excursie-mogelijkheid. Uitgangspunt bij de excursies: passende stukken bij te bezoeken orgels, gespeeld door professionele organisten. De organisten spelen pro domo. De opnames zijn deel van het project Documentatie.

7. Wvttk-Rondvraag.
– Aanbevelingen Kascommissie De recente aanbevelingen zijn nog niet door het bestuur behandeld. Uit de discussie: Gerard Maters helpt bij het opstellen van een Huishoudelijk Reglement. De mogelijkheden van een besloten discussieforum voor de leden wordt bekeken. Er bestaat al een onderscheid tussen de Ledenbrief (interne informatie) en de Nieuwsbrief (voor alle geïnteresseerden). Wel bestaat behoefte aan een frequenter verschijnen van een Nieuwsbrief. Input van de leden kan daar bij helpen. Bestaat een stimuleringsfonds tbv nieuwe ideeën? In de komende bestuursvergadering zullen de aanbevelingen door het bestuur worden besproken.
– Alessandro di Bucchianico: Is een workshop eenvoudig orgelbeheer mogelijk? Henk Kooiker gaat een workshop regelen.
– Gerard Maters: Het Marcussen-orgel uit Moerdijk heeft nu een goede plaats gekregen in Klundert, het klinkt daar goed.
– Ben Mensing: In september 2014 is er een feestconcert ter ere van zijn 50-jarig organistenjubileum. Komt op BOF-site. 8. Volgende ALV/Sluiting
– Voorgesteld wordt de volgende ALV te organiseren op zaterdag 12 april. Een locatie nog in overleg met de voorzitter te bepalen.
– De vice-voorzitter sluit de vergadering met dank aan de inbreng van de aanwezigen. Graag tot 12 april 2014. 3 december 2014

De vice-voorzitter,
Wim van der Ros

De secretaris,
Engbert Tienkamp


Na afloop van de vergadering werd het uit 1993 daterende Klop-orgel o.a. toegelicht door Ben Mensing die destijds adviseur was bij de totstandkoming van dit orgel.
18----------------------------------------

Algemene Ledenvergadering van 6 april 2013 in Wijk en Aalburg

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de 'Vereniging Brabantse Orgelfederatie' is op zaterdag 6 april gehouden in Wijk en Aalburg waar de leden te gast waren bij orgelbouwer Hans van Rossum.

Tijdens de vergadering zijn twee bestuursmutaties door de aanwezige leden, aangevuld met stemmen die per volmacht waren uitgebracht, goedgekeurd.
De secretaris, Engbert Tienkamp, werd voor vier jaar herbenoemd.

Tevens werd Geurt Brouwer uit Sint-Michielsgestel benoemd tot bestuurslid. Hij zal de functie van penningmeester voor zijn rekening gaan nemen.

Verslag

1. Opening, mededelingen en agenda
– Han Polman heet de 16 aanwezigen welkom. Hij kan als Commissaris van de Koningin in Zeeland geen voorzitter meer zijn van de Brabantse Orgelfederatie. Tijdens deze ALV zal hij nog de vergadering voorzitten.
– Bestuurslid Sietse van Wijgerden is niet aanwezig vanwege werkzaamheden. Vanwege zijn verdere werkzaamheden ziet hij zich ook genoodzaakt zich zijn functie als bestuurslid te beëindigen.
– De BOF heeft per 6 april 2013 78 leden. Voor een quorum zijn 39 leden benodigd. Aanwezig zijn 16 leden, 35 leden hebben zich afgemeld, waarvan 3 zich onthouden van stemming en 32 instemmen met de voorstellen. Dus 16+32=48 leden kunnen besluiten nemen.

2. Verslag ALV 20 oktober 2012
– ad 1.: de vereniging telt op 20/10/2012 geen 82 maar 71 leden
– ad 6.: er heeft nog geen overleg plaats gevonden met Stichting Orgelconcert Breda om afstemming van data van Bredaas Orgelconcours en Festival Nieuwe Muziek te regelen. Word Wim van der Ros toegezegd.
– Het verslag wordt verder, met dank, goedgekeurd.

3. Bestuursverslag 2012.
Wordt, met dank, goedgekeurd.

4. Jaarrekening 2012
– Een samenvatting van de jaarrekening wordt rondgedeeld.
– Bert Becht heeft helaas tussentijds moeten besluiten zijn functie as penningmeester te beëindigen. Het bestuur heeft daarna Geurt Brouwer aangezocht als administrateur. Hij heeft de jaarrekening 2012 opgemaakt.
– De voorraadwaarde is in voorgaande jaren niet optimaal bijgehouden. Dat betreft Cd's en Loret-boeken. Het bestuur heeft besloten die voorraad op 0 te waarderen.
– De Kascommissie, bestaande uit Gerard Maters en Henk Kooiker, bijgestaan door Gerrit van der Schouw, heeft de door het bestuur aangeleverde informatie onderzocht en geconcludeerd dat “de geldstromen van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie op de juiste wijze zijn verwerkt en … worden weergegeven in de jaarcijfers 2012”. Daarnaast gaat de Kascommissie lopende procedures in kaart brengen, die van aanbevelingen voorzien en aan het bestuur ter bespreking voorleggen. Uiterlijk tijdens de najaarsvergadering zal het resultaat daarvan aan de leden worden voorgelegd. De Kascommisie stelt voor om de jaarcijfers 2012 goed te keuren en het bestuur te déchargeren voor het door haar gevoerde beleid (zie bijlage).
– De vergadering stemt in met het voorstel van de Kascommissie, het bestuur wordt gedéchargeerd voor 2012, met dank aan de administrateur.

5. Verkiezing bestuurslid.
De leden hebben een rooster van aftreden ontvangen. Engbert Tienkamp moet statutair aftreden, hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Bert Becht heeft zich teruggetrokken als bestuurslid. Dank voor zijn getoonde inzet. Sietse van Wijgerden trekt zich terug als bestuurslid vanwege drukke bezigheden. Dank voor zijn inspanningen.
Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld de heer Geurt Brouwer. De aanwezigen stemmen in met de herverkiezing van Engbert Tienkamp en met de verkiezing van Geurt Brouwer. Dat, gevoegd bij de instemming op de bestuursvoorstellen die via e-mail zijn binnengekomen, leidt er toe dat beide heren kunnen worden benoemd. Zij accepteren de (her-)benoeming tot bestuurslid.
Het bestuur heeft contact met een kandidaat-voorzitter. Deze heeft bedenktijd gevraagd.
Voor een opvolger van Sietse van Wijgerden worden suggesties op prijs gesteld.

6. Voortgang lopende projecten
– Over mogelijke ambassadeurs voor de BOF is een notitie naar de leden gestuurd. Het gaat onder meer om promotie van de BOF, verspreiding van Brabants Orgelrijkdom en regelmatig overleg tbv orgelactiviteiten. Een waarschuwing klinkt geen activiteiten op te zetten die ook door orgelkringen worden opgezet. De subsidiemogelijkheden zijn beperkt, dus opletten niet te vissen in dezelfde vijvers. En ook: wat levert een ambassadeurschap op, want ambassadeur zijn kost tijd. De voorzitter meldt dat de opzet is elkaar te versterken, wat kunnen we van elkaar leren zonder te concurreren. Voor de najaarsvergadering zal er overleg zijn met aangemelde ambassadeurs (tot nu toe uit Kaatsheuvel en Waalwijk).
– Wordt er al iets aan orgel-voorlichting op scholen gedaan? Nee, nog niet. Wel is in Oosterhout in 2012 een voorbeeldig project opgestart rond orgel en dierendag. Tijdens de volgende ALV zou een brainstormsessie over voorlichting nuttig kunnen zijn.
– Festival Nieuwe Muziek 2013. Er zijn voldoende composities binnengekomen om van FNM2013 een aantrekkelijk gebeuren te maken. Daarbij worden vooral Fontys-studenten ingezet. Daarnaast wordt een mini-symposium opgezet in samenwerking het Hans Fidon (orgelpark A'dam), met onder meer Daan Manneke. Voor het internationaal Orgelconcours in Breda zijn 2 composities geschreven, die nu zelfs in de VS worden uitgevoerd, met vermelding naar het Bredase concours. Een goed promotie-instrument dus. Gaat dat ook met composities voor FNM2013 gebeuren? Over composities van het vorige FNM is weinig meer vernomen.
– Excursies 2013. Worden georganiseerd met Henk Kooiker, De eerstkomende op 20/4 is rond eind 20e eeuw orgels, de tweede in september, rond begin 20e eeuw orgels. De excursies+CD bedruipen zichzelf financieel.

7. Rondvraag.

– Is bekend welke orgels ter beschikking (kunnen) komen uit te sluiten kerken? De bekende info staat op de BOF-site. Het gaat daarbij om alle orgels, niet alleen de historisch interessante exemplaren. Maar aanvullende informatie wordt zeer op prijs gesteld. Met de Bredase Bisschop Liesen staat nog een gesprek op het programma om in elk geval meer inzicht te krijgen over de bisschoppelijke bedoelingen en aanpak in West-Brabant (en Zeeland).
– BTWheffing. Is bekend of BTW moet worden afgedragen over orgelactiveiten? Niet helemaal duidelijk. Een vraag daarover loopt nog bij een bevriende fiscaal jurist. De nieuwe penningmeester probeert snel een antwoord te krijgen. Afgezien daarvan: BUMA-rechten worden betaald waar nodig.
– Kascommissie 2013. Wie vormen de Kascommissie 2013? Het bestuur stelt voor Henk Kooiker, lid van KC 2012, en Gerrit van der Schouw, ondersteuner van KC 2012. Waar nuttig is er ruimte voor een ondersteunend of reservelid.
– Organisatie BOF. Een aantal zaken zouden duidelijker geregeld kunnen worden als de BOF een Huishoudelijk Reglement zou hebben. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid.

8. Volgende ledenvergadering en sluiting

– De volgende ALV zal plaats vinden 28 september 2013, indien vergaderruimte beschikbaar is.
– Met dank voor de bijdragen van de aanwezigen beëindigt oud-voorzitter Han Polman deze Algemene Ledenvergadering. Aansluitend wordt het eerste exemplaar van het Orgelmagazine Brabants Rijkdom 2013 door vice-voorzitter Wim van der Ros overhandigd aan oud-voorzitter Han Polman met daarbij dank voor inzet en verrichte inspanningen. Han Polman is 4 jaar voorzitter geweest en hij ziet die functie als een kroon op zijn bestuurlijke activiteiten in Bergen op Zoom. Hij suggereert een mogelijke samenwerking tussen Brabant en Zeeland, zijn nieuwe werkplek, op orgelgebied. Mogelijk wordt in 2014 (2e zaterdag in september) de Nationale Orgeldag in Zeeland georganiseerd. Han Polman zal daar graag aanwezig zijn. De vice-voorzitter overhandigd tot slot bloemen voor mevr. Polman. Hans van Rossum en echtgenote krijgen ook bloemen als dank voor hun gastvrijheid. Hans demonstreert vervolgens enkele orgels met 'getreden wind'. En daarna worden bestelde exemplaren van Brabants Rijkdom 2013 verdeeld.

november 201317----------------------------------------

Algemene Ledenvergadering van 20 oktober 2012 in Hooge ZwaluweDe tweede Algemene Ledenvergadering 2012 is gehouden op
zaterdag 20 oktober 2012
van 9.30-10.30 uur
in gebouw de Rank
Prinses Margrietstraat 50
4927 AJ  Hooge Zwaluwe


Verslag Algemene Ledenvergadering

1. Opening, mededelingen en agenda
– Voorzitter Han Polman is verhinderd, vice-voorzitter Wim van der Ros vervangt hem. Ook bericht van verhindering van aftredend bestuurslid Piet Groenendijk.
– Aanwezig zijn 20 leden. 21 leden zijn verhinderd, maar hebben instemming betuigd met de voordracht voor de benoeming van een nieuw bestuurslid. (De vereniging telt 81 leden, als rechtspersoon of als natuurlijk persoon, het vereiste quorum (40+1) is dus beschikbaar).
– De agenda wordt goedgekeurd.

2. Verslag ALV 21 april 2012, Someren
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Jaarplan 2013
Het jaarplan 2013 wordt goedgekeurd.
– Wat te doen met vrijkomende orgels? Op website? Gastheerschap tbv orgels zoals in Eindhoven?
Een beleidsnota zal worden opgemaakt, daarin mogelijkheden gastheerschap opnemen.

4. Begroting 2013
Naar aanleiding van de begroting van de hand van nieuwe penningmeester Bert Brecht (i.s.m. Wim van der Ros):
– De contributiehoogte is defensief, zou hoger kunnen. Voorlopig echter geen verhoging.
– Voorlopig exploitatie-resultaat: € 30,65 per 24/9/2012
– Afschrijving betreft boeken, CD's en dataloggers (tbv temperatuurmetingen bij orgels).
– De vergadering gaat akkoord met de begroting.

5. Verkiezing bestuurslid
Bestuurslid Piet Groenendijk verhuisd naar Zuidbroek(Gr) en treedt daarom helaas af als bestuurslid. Als zijn opvolger stelt het bestuur voor Sietse van Wijgerden. De vergadering stemt in met de benoeming van Sietse van Wijgerden. Binnen het bestuur zal de taakverdeling verder worden besproken.
Piet Groenendijk krijgt, in zijn afwezigheid, dank voor zijn vele activiteiten binnen de BOF en de beste wensen voor zijn nieuwe omgeving.

6. Voortgang lopende projecten
– Festival Nieuwe Muziek(FNM)
Nieuwe Brabantse muziek voor orgel+anderen is niet eenvoudig te vinden. In samenwerking met Fontijs wordt gewerkt aan een aantrekkelijke opzet.
Mogelijke data: 11 mei of 25 mei 2013, in Tilburg.
Gerard Maters: Stichting Orgelconcerten Breda wil graag meedoen om zo een afwisseling te kunnen maken tussen een orgelconcours in Breda (met compositieopdracht) en een FNM van BOF. Ook samen met België c.q. Antwerpen?
Leo Spoor: Het FNM in Eindhoven was boeiend omdat ook een niet-kerkelijke omgeving (Muziekgebouw Frits Philips) werd benut. Dat trekt een ander publiek, mits met een juiste “product/markt combinatie”.
– Excursies
De KVOK (Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici), afdeling Noord-Brabant, wil ook in 2013 weer samen met de BOF een excursie organiseren. Op 20 april organiseert de BOF een excursie naar Sleeuwijk en omgeving.
Moet een ALV altijd met een excursie worden gecombineerd? Alternatief is combinatie met een waardevol onderwerp.
Najaar 2013 wellicht een excursie naar van Hirtum-orgels met publicatie. Hangt af van financiële mogelijkheden.
– ALV
De ALV 2013 zal worden gecombineerd met de presentatie van het Magazine. Daarbij een interessant onderwerp?
– Jeugd en Orgel
Geurt Brouwer en Gerard Maters willen meedenken.
Ook naar België kijken, waar jonge orgelspelers worden gestimuleerd. Sommige jongeren komen dan voor het eerst in een kerk.
Ook gebruik maken van een aansprekend en laaggeprijsd demo-orgel?
Praten met muziekleraren, maar onderwijs heeft geen of weinig budgetruimte. Scholieren willen wel weten hoe iets werkt.
– 2018Eindhoven|Brabant
BOF is niet opgenomen in bidbook2018. Volgende stap: welke Nederlandse Culturele Hoofdstad?
Breda gaat door met concert op 10 orgels, evenals BOF met de Brabantse ketting.

7. Wvttk-rondvraag
– Gerard Maters: Meldt dat Marcussenorgel uit Moerdijk naar de Joh.Baptist-kerk in Klundert zou kunnen gaan. Echter deze kerk wordt ook gesloten voor de liturgie. Toch open te houden als cultureel podium? Bisdom is akkoord, mits het niets kost.
– Leo Spoor: Zijn nieuwe projecten niet te eenmalig? B.v. Vaker iets doen wat goed aanslaat, zoals indertijd Piet Kee met orgel+draaiorgel?
En verder: het lijkt heel zinvol het (naar verwachting groeiende) overschot aan orgels te inventariseren en op de BOF-Website bij te houden.
– Henk Kooiker: De inventarisatie van orgels gebeurt op dit moment alleen nog op verzoek van pastoor of andere beheerder. Oorzaak: de financiering is moeizaam. Kunnen we iets aan orgelmentorschap doen? Interesse ontvangen van Rudi van Straten van “Klinkende Monumenten”, RCE.

8. Volgende ledenvergadering en sluiting
– De volgende ALV zal plaats vinden in April 2013 in combinatie met de presentatievan het Orgelmagazine.
– Met dank voor de bijdragen van de aanwezigen beëindigt vice-voorzitter Wim van der Ros deze Algemene Ledenvergadering.

6 april 2013

De vice-voorzitter, Wim van der Ros

De secretaris, Engbert Tienkamp


16----------------------------------------------------------------------

Zaterdag 21 april 2012
Voor
jaars-ledenvergadering in de Lambertuskerk, Someren

Verslag Algemene Ledenvergadering

1. Opening, mededelingen en agenda
– Voorzitter Han Polman heet de aanwezigen welkom.
– Aanwezig zijn 18 leden. 31 leden zijn verhinderd, maar hebben instemming betuigd met de voordracht voor de benoeming van een nieuw bestuurslid. (De vereniging telt 72 leden, als rechtspersoon of als natuurlijk persoon, het vereiste quorum (36+1) is dus aanwezig).
– De agenda wordt goedgekeurd.

2. Verslag ALV 15 oktober 2011, Bergen op Zoom
– Het verslag wordt goedgekeurd.
– n.a.v. pt. 7: Het demo-orgel bij Reil is nog in de aanbieding, maar de prijs ligt buiten de mogelijkheden van de BOF.

3. Bestuursverslag 2011
Het bestuursverslag 2011 wordt goedgekeurd.

4. Jaarrekening 2011
– De Loret-publicatie heeft een operationeel verlies opgeleverd door de hoge productiekosten van Boek & dubbel-CD. Dankzij toegezegde subsidies, deels in 2011 en deels in 2012 uitbetaald, is er een dekking voor een belangrijk deel van dit verlies. Er is nog een voorraad beschikbaar voor verkoop. Dit is opgenomen in de balans.
– Elk nieuw evenement zal pas worden gerealiseerd wanneer, naast de verwachte kostendekking uit toegangsprijs respectievelijk verkoop; voldoende subsidies zijn toegezegd dan wel verkregen.
– Het Magazine bedruipt zichzelf dankzij voldoende advertenties.
– Belangrijke voorwaarde voor realisering van de evenementen in het Jaarplan 2012 is de verwerving van in de begroting opgenomen subsidies.
– De operationele resultaten suggereren de noodzaak tot een verdere verhoging van de contributie. In de najaarsvergadering zullen hiertoe voorstellen worden gedaan.
– BOF heeft de ANBI status en wordt ook gezien als een Culturele instelling. Dat betekent dat giften aan de BOF voor 125% (particulieren) of 150% (bedrijven) voor de fiscus aftrekbaar zijn. Moet nog wel door 'Brussel' worden goedgekeurd, met terugwerkende kracht over 2012). Daartegenover bestaat een kans dat BTW over producties moet worden betaald. Dat wordt op dit moment uitgezocht.
– Overigens moeten vergoedingen aan organisten zorgvuldig worden bekeken. Een cadeaubon is OK, een honorarium heeft fiscale gevolgen (VAR-verklaring vereist).
– Een correctie wordt nog doorgevoerd op de balanspositie.
– De Kascommissie heeft verslag uitgebracht. Daarin de conclusie: de aanbevelingen van Kascommissie zijn opgevolgd, de jaarrekening 2011 (Resultaat € 6.821,39 negatief, Eigen Vermogen € 3.645.41 positief) is akkoord bevonden, en het bestuur kan kwijting worden verleend voor de door haar afgelegde rekening en verantwoording over 2011. Aldus geschiedt, met dank aan penningmeester Wim van der Ros.
– De Kascommissie krijgt dank voor het door haar verrichte onderzoek over 2011 en de daaruit volgend adviezen.
Een lid van de Kascommissie kan hoogstens twee jaar als zodanig functioneren. De heer Bert Becht is twee jaar lid geweest. Hij krijgt dank voor het uitvoeren van zijn functie. Met algemene stemmen wordt Henk Kooiker benoemd tot zijn opvolger. Gerard Maters stemt in met een jaar verlenging als lid van de Kascommissie.

5. Verkiezing bestuurslid.
Het bestuur stelt voor zich uit te breiden met een nieuw lid, gezien de vele activiteiten. De aanwezigen stemmen in met de voordracht van de heer
Bert Becht. Samen met de afwezigen die meldden het voorstel voor de bestuurskandidaat te ondersteunen, vormen zij een meerderheid van de leden. Daarmee kan de heer Bert Becht benoemd te worden tot bestuurslid. Bert Becht gaat akkoord met deze benoeming en zal graag daarbij de penningen gaan beheren.

6. Voortgang lopende projecten
– Festival Nieuwe Muziek (FNM)
Piet Groenendijk meldt: Het oorspronkelijke idee voor het FNM in 2012 zal door gebrek aan financiële bronnen, niet kunnen doorgaan. Er wordt nu gewerkt aan een FNM in 2013 in samenwerking met Fontys Hoogeschool/Conservatorium in Tilburg. Eén van de plannen is een concert voor 9 orgels met slagwerk.
Gerard Maters suggereert een FNM in afwisseling te doen met een 3-jaarlijks Orgelconcours in Breda. Wordt door het bestuur meegenomen.
– Excursies
Wim van der Ros meldt: De thema-excursie rond de orgelmaker Smits op 21/4 is een samenwerking van de Orgelvriend, de KVOK (Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici) en de BOF.
In het najaar volgt een regio-excursie naar Noordwest Brabant: Hooge Zwaluwe, Moerdijk en Zevenbergen.
Voor 2013 wordt gedacht aan een regio-excursie in het voorjaar en in het najaar een thema-excursie naar van Hirtum-orgels met een publicatie over van Hirtum.

7. Presentatie Orgelmagazine
Wim van der Ros geeft een toelichting op het Orgelmagazine 2012.
Daarbij een benchmark t.o.v. Groningse, Friesche en Limburgse orgelperiodieken.
Ad van Sleuwen: is in een volgend Orgelmagazine een bijdrage mogelijk rondom Brabantse Componisten? Deze suggestie wordt meegenomen.

8. Wvttk-rondvraag
– Gerard Maters: Stephanuskerk Moerdijk sluit waarschijnlijk eind 2012. Ton van Eck heeft ondertussen een plan opgesteld tbv de verhuizing van het Marcussenorgel naar Klundert. Financiën moeten verder worden vergaard. Op dit moment loopt een pijp-adoptieplan. Ook het bedrijfsleven wordt benaderd.
– Henk Kooiker: Er zijn minstens 140 kerkmusici in Brabant lid vand e KVOK, maar er de BOF telt slechts 72 leden. Tijd voor een leden- of donateursactie? Henk kooiker en Wim van der Ros overleggen hierover. Bestuur gaat ook verder op zoek.

9. Volgende ledenvergadering en sluiting
– De volgende ALV zal plaats vinden op 20 oktober 2012 in Hooge Zwaluwe, voorafgaande aan de excursie in Noordwest-Brabant.
– Aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdragen aan de discussie.

De vergadering wordt gesloten.

Aansluitend begint bij de kerkruimte de Smits-excursie op gang te komen.
20 oktober 2012

De voorzitter,
Han Polman.

De secretaris,
Engbert Tienkamp

15----------------------------------------------------------------------

Zaterdag 15 oktober 2011
Najaars-ledenvergadering in de St.Gertrudiskerk, Grote Markt, Bergen op Zoom

De bestuursleden Piet Groenendijk, Wim van der Ros en Wijtse Rodenburg zijn vier jaar in functie en moesten dus aftreden. Ze zijn nog tweemaal herbenoembaar. Het bestuur stelde voor hen te herbenoemen. Zij stemden daar mee in. Tijdens de vergadering zijn ze met voldoende stemmen herbenoemd.


Verslag Algemene Ledenvergadering

1. Opening, mededelingen en agenda
– Voorzitter Han Polman heet de aanwezigen welkom.
– Aanwezig zijn 14 leden. 27 leden zijn verhinderd, maar hebben instemming betuigd met de voordracht voor de herbenoeming van drie bestuursleden
– De agenda wordt goedgekeurd.

2. Verslag ALV 16 april 2011, Bergen op Zoom
– De ALV van 16 april vond niet in 2010 plaats maar in 2011.
– ad 5.: de Kascommisie adviseert de ALV het bestuur te dechargeren voor het financiële beleid in 2010.
Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.

3. Jaarplan 2012
Het jaarplan 2012 wordt goedgekeurd.

4. Begroting 2012
Belangrijke voorwaarde voor realisering van de evenementen in het Jaarplan 2012 is de verwerving van in de begroting opgenomen te verwerven subsidies.
N.a.v. een vraag van Bert Becht: Het begrootte tekort is, dank zij een positieve balanspositie, aanvaardbaar.
N.a.v. Een vraag van Sjaak Obers: Een contributieverschil bestaat tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Vertegenwoordigers van een rechtspersoon kunnen ook als natuurlijke personen lid zijn.

5. (Her-)verkiezing bestuursleden.
Volgens de statuten: – De algemene vergadering benoemt de bestuursleden bij besluit genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. – Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een bestuurslid is tweemaal aansluitend herbenoembaar.
Piet Groenendijk, Wim van der Ros en Wijtse Rodenburg zijn vier jaar bestuurslid. Zij zijn dus herbenoembaar.
De Orgelfederatie heeft op dit moment 73 leden: 31 rechtspersonen en 42 natuurlijke personen. Voor een geldig besluit dient minstens de helft van de helft van het aantal leden aanwezig te zijn. 27 Leden, die verhinderd zijn aanwezig te zijn, hebben bericht voor de herbenoeming te zijn. De aanwezige 14 leden stemmen in met de herbenoemingen. In totaal stemmen dus 41 leden, aanwezig of vertegenwoordigd, voor de herbenoeming. Aan de statutaire voorwaarden is daarmee volledig voldaan.
De 3 leden bestuursleden stemmen in met hun herbenoeming.
Vanuit de vergadering worden zij bedankt voor hun getoonde inzet in de afgelopen vier jaar en succes gewenst gedurende hun nieuwe bestuursperiode.
Twee leden hebben achteraf aangegeven met de herbenoeming in te stemmen.

6.Voortgang lopende projecten
– Piet Groenendijk meldt: Voor het project beheer en inventarisatie is het door de provincie gevulde potje nu leeg. De Orgelfederatie probeert een nieuwe provinciale bijdrage te bemachtigen ten behoeve van 2012 en volgende jaren.
De resultaten tot nu toe zullen op de Website gepubliceerd worden. De inventarisaties en rapportages zijn verricht door Bert Augustus, Piet Groenendijk en Henk Kooiker.
Henk Kooiker meldt een positief effect: n.a.v. de rapportages zijn al verbeteringstrajecten ingezet.
– Festival Nieuwe Muziek
Piet Groenendijk meldt: In 2012 is het tweede Festival Nieuwe Muziek gepland, mits voldoende ondersteunende fondsen kunnen worden aangeboord.
Het Festival kent een Composer In Residence, zijnde Daan Manneke. Gedacht wordt aan een openingsconcert op vrijdagavond, concerten op zaterdag en de afsluiting op zondagmorgen, bij voorkeur in een religieuze context.
Sietse van Wijcherden uit Werkendam zal t.a.v. muzikale aspecten adviseren bij het FNM, evenals bij komende excursies.
– Excursies
Wim van der Ros meldt: De eerstvolgende excursie is gepland voor, indien mogelijk, 21 april 2012. Deze zal gaan naar Smits-orgels in Someren, Deurne en Aarle-Rixtel. De dan volgende naar de regio NW-Brabant? In 2013 een van Hirtum-publicatie+excursie?
– 2018Brabant
Han Polman/Engbert Tienkamp melden: De Orgelfederatie heeft een “wereld-idee” ingediend om mee te doen in het bidbook van 2018Brabant Culturele hoofdstad van Europa. Indien opgenomen komt voor dit idee subsidie beschikbaar.
Het Idee: “Orgelestafette 2018”.
In 2018 wordt elke week een bijzonder Brabants orgel (een pareltje) bespeeld. De orgellokaties ontwikkelen zich als een parelsnoer door de provincie Noord-Brabant. Vaste punten zijn onder meer tijdstip in de week, een vast (nog te schrijven) werk, een eerste uitvoering. Eind 2011 besluit het projectteam 2018Brabant over de voorgestelde ideeën, waaronder deze “Orgelestafette 2018”.
Indien dit idee wordt opgenomen zullen de leden benaderd gaan worden bij de voorbereidingen. Er zal dan ook subsidie beschikbaar zijn.
Gerard Maters: Breda heeft een voorstel incl. orgels gedaan, zijn er meer steden die dat gedaan hebben? Onduidelijk.
Voor een overzicht van Brabantse ideeën: zie http://www.2018brabant.eu/ .
-Website, etc.
Wijtse Rodenburg meldt: De Website is in voortdurende ontwikkeling. Soms met wat vertraging, zoals het maken van paginas van alle op de site nog ontbrekende Loret-orgels uit het boek. Bavel is net gereed.

7. Wvvtk-rondvraag
– Henk Kooiker: Reil heeft een demo-orgel in de aanbieding. Iets voor het project Jeugd en Orgel? Bestuur zal onderzoeken, ook wat subsidiemogelijkheden betreft.
– Sjaak Obers: Op 21 mei is het Smits-orgel in Deurne weer in gebruik genomen. Er is een mooie publicatie voor de liefhebbers beschikbaar.
– Gerard Maters: Stephanuskerk Moerdijk sluit in 2013, is sinds kort bekend. Er is overeenstemming over de verhuizing van het Marcussenorgel naar Klundert. Het Prins Bernhard Cullturfonds steunt, de Rabobank waarschijnlijk ook. Daarmee zijn de kosten van tijdelijke opslag al gedekt.
– ???: is een vraag/aanbod rubriek voor orgels uit op te sluiten kerkgebouwen mogelijk op de Website? Een op te richten Nederlandse Orgelbank werkt nog niet. Een Brabants orgelpark? Dan is al gauw € 10M nodig.

8. Volgende ledenvergadering en sluiting
– De volgende ALV zal plaats vinden op 21 april 2012, in n Aarle-Rixtel, Deurne of Someren.
Eventueel gedeeltelijk samen met een vergadering van de KVOK (Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici), afdeling Noord-Brabant. Henk Kooiker overlegt met de betreffende secretaris.
– Aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdragen in de discussie.
De vergadering wordt gesloten.
Aansluitend begint in de kerkruimte de Landelijke Orgeldag op gang te komen.

De voorzitter,
Han Polman.

De secretaris,
Engbert Tienkamp

14----------------------------------------------------------------------

Zaterdag 16 april 2011
in de St.-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom.


Verslag Algemene Ledenvergadering

1. Opening, mededelingen en agenda
– Tijdelijk voorzitter, Wim van der Ros, heet de aanwezigen welkom.
– Aanwezig zijn 17 leden.
– De agenda wordt goedgekeurd.

2. Verslag ALV 9 oktober 2010, Nistelrode
– Gerrit Jansen: is er een antwoord op pt 5 van het verslag? (kan een bus ingezet worden als tijdens een excursie de orgels niet op loopafstand staan? Maakt zo'n excursie mogelijk aantrekkelijk voor meer liefhebbers)
In principe kan een bus georganiseerd worden. De kosten daarvan hangen af van het aantal mensen dat wil gebruik maken van zo'n mogelijkheid.
Andere methode: Bij de inschrijving vragen naar vervoersbehoefte tussen orgels:
a. mogelijkheid om anderen in auto mee te nemen, dan wel
b. wens om met een ander mee te kunnen rijden
In de praktijk tot nu toe blijkt dat van deze mogelijkheden al gebruik gemaakt wordt.
– Verslag wordt goedgekeurd met dank aan secretaris Engbert Tienkamp.
– Voorzitter Han Polman neemt leiding van de vergadering over.

3. Bestuursverlag 2010
– Bert Augustus is afgetreden als bestuurslid omdat hij betaald werk doet voor het project Beheer.
– Het aantal leden is met 31 toegenomen.
– Het bestuur ziet graag suggesties voor orgelprojecten en evenementen tegemoet.

4. Jaarplan 2011-2012
Het jaarplan wordt aangenomen.

5. Financiën
– Over 2010 is een klein tekort ontstaan, dat kan worden gedekt uit de beschikbare subsidiepot.
– Het OrgelMagazine-project kan zichzelf bedruipen dankzij de advertenties en andere bijdragen.
– De Kascommissie 2010 (Leo Spoor en Bert Becht) concludeert:
. De penningmeester heeft de zaken goed in beeld gebracht, waarbij samentellen en salderen direct controleerbaar zijn;
. Geadviseerd is de CD-voorraad uiterlijk in hun 3e jaar af te schrijven;
. Nog te ontvangen subsidies komen, terecht, bij toezegging in de balans en in het jaar van ontvangst in de resultaatrekening. Dienovereenkomstig worden aangegane verplichtingen verwerkt;
. Kosten en (verwachte) baten worden verantwoord begroot en gevolgd.
Concluderend: de Kascommissie adviseert de ALV het bestuur te dechargeren voor het financiële beleid in 2010. De vergadering stemt in met dit advies.
Leo Spoor en Bert Becht worden bedankt voor hun commissiewerk en het uitgebrachte advies. De Kascommissie 2011 zal bestaan uit Bert Becht en Gerard Maters.
– Voor 2011 wordt door de penningmeester een klein verlies begroot, dat behapbaar is.

6. Voortgang lopende projecten.
– Beheer en inventarisatie.
Piet Groenendijk meldt: op de aanbieding van orgelbeheerders van beheersadvies wordt beperkt gereageerd.
Uit de onderzoeken blijkt klimaatbeheersing de meeste aandacht te vragen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert wijzigingen in temperatuur (bijvoorbeeld bij het opwarmen van een ruimte) te beperken tot 1°C per uur.
Bert Augustus en Henk Kooiker visiteren, Piet Groenendijk begeleid namens het bestuur.
Wim van der Ros meldt:
De subsidiëring voor dit project door de provincie is over 2 jaar meer uitgesmeerd, omdat feitelijk onderzoek pas in 2010 goed op gang is gekomen. Voor 2011 is geen subsidie beschikbaar, voor 2012 zal weer een aanvraag worden gedaan. Advisering zal dus in 2011 beperkt zijn.
– Excursies:
De excursie rondom Loret orgels gaat door, de bijbehorende CD's zijn klaar, maar de publicatie over Loret is vertraagd.
In het najaar een excursie rondom Ibach en Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom: de Landelijke Orgeldag op 15 october.
De komende Internationale Orgeltagung 2011 in Brabant, van 31 juli t/m 6 augustus, is ook voor leden van de Orgelfederatie toegankelijk. Voor meer info, zie Brabantorgel.nl.
– Website/Nieuwsbrieven.
Wijtse Rodenburg meldt: Website wordt aangevuld rondom Loret en excursies.
Het is een etalage naar de buitenwereld maar ook een communicatiemogelijkheid met leden.
En natuurlijk met een heel actueel te houden Brabantse Orgelagenda.
– Orgel en Liturgie:
Han Polman meldt dat Vincent Blom voor de Katholieke en Ton van Andel voor Protestantse gemeenschap als adviseur tot de Orgelfederatie zijn toegetreden.
– Festival Nieuwe Muziek:
Piet Groenendijk meldt dat Ad van Sleuwen weer meewerkt aan de opzet van het Festival 2012. Ook loopt overleg met Daan Manneke.
Het FNM 2012 vindt in het voorjaar plaats, mogelijk in Bergen op Zoom en Wouw.

7. Wvvtk-rondvraag
– Hugo van Veen: Doet onderzoek aan klankpotten. Ze zijn aanwezig ondermeer in het koor van de Martinikerk in Groningen en in een aantal kerken in Zeeland. Zij beïnvloeden de eigen resonantie van een ruimte.
Vraag: Wie kent ruimten/kerken in Brabant waar klankpotten zijn? Info graag naar info@musica1600.nl8. Volgende ledenvergadering en sluiting
– De volgende ALV zal plaats vinden op 15 oktober 2011, weer in Bergen op Zoom.
– Aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdragen in de discussie.
De vergadering wordt gesloten.
Aansluitend vindt in de kerkruimte de presentatie plaats van Brabants Orgelrijkdom 2011, het Brabants Orgelmagazine.


Engbert Tienkamp
secretaris Brabantse Orgelfederatie

13----------------------------------------------------------------------

zaterdag 9 oktober 2010
Algemene Ledenvergadering
Sint-Lambertuskerk, Nistelrode

Verslag Algemene Ledenvergadering CONCEPT

1. Opening, mededelingen en agenda
- De voorzitter heet de aanwezigen welkom om 12.40h.
- Ad van Sleuwen is Koninklijk benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
- Verzoek in het vervolg leden ook met voornaam te vermelden in de verslaglegging.

2. Verslag ALV 15 mei 2010, Eersel
- Verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris

3. Financiën
- Jaarrekening 2009.
Bij excursies en de daartoe behorende CD-produktie is er een risico. Tot nu toe dekt de opbrengst de kosten. Dat komt vooral door belangeloze medewerking in opname, cover-opmaak en spelen van Henk Kooiker, Wijtse Rodenburg en de betreffende organisten. CD's worden ook nog steeds nabesteld.
Dank zij een eerdere bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en van advertentie-inkomsten in het Orgelmagazine is een buffer opgebouwd, waardoor de BOF er goed voorstaat.
– De Kascommissie heeft in haar verslag gemeld dat jaarrekening 2009 in orde is bevonden. Het bestuur en de Kascommissie worden voor 2009 gedechargeerd. Met dank aan penningmeester Wim van der Ros en leden van de Kascommissie Jan de Bont en Leo Spoor.
– Begroting 2010.
De begroting 2010 wordt goedgekeurd.
De kascommissie wordt uitgebreid met Bert Becht.

4. Voortgang lopende projecten.
- Beheer: tot nu toe zijn 10 orgels bezocht.
Rapport over Rosmalen is bijna uitgebracht. Contact loopt voor opleiding orgelbeheerder.
Aarle-Rixtel krijgt rapport over intonatie.
Leende: Rapport over mogelijke verplaatsing.
Best, Heeswijk, den Dungen: bijna beschikbaar.
Het project loopt wat achter. Bert Augustus wordt sinds kort bijgestaan door Piet Groenendijk en Henk Kooiker.
Op komst: Geldrop, Bergeijk, Jorisparochie-Eindhoven.
Uitnodigingen gaan naar kerken in en rondom Eindhoven.
Om belangenverstrengeling te voorkomen is Bert Augustus geen bestuurslid meer, wel adviseur/projectleider beheer en inventarisatie.
Hij zal bestuursvergaderingen blijven bijwonen, evenals deken Vincent Blom, die adviseert over Liturgie en Orgel.
– Festival Nieuwe Muziek 2012: hiervoor wordt een brainstorm-sessie opgezet.
– Excursie voorjaar 2011 wordt gewijd aan Loret-orgels. Naast de CD is ook een boekwerk over Loret in voorbereiding, in samenwerking met Rogier van Dijk en Frans Jespers. Basis voor het boekwerk is een eerder gehouden Loret-symposium in Reusel.
Er wordt al gewerkt aan Tagung der Orgelfreunde in 2011 in 's Hertogenbosch van 31 juli tot en met 6 augustus. Financieel risico voor deze Tagung ligt bij het Gesellschaft der Orgelfreunde.
– Orgelmagazine 2011: Eind 2010 ontvangen alle orgelkringen een oproep tot plaatsing in het Magazine van info over hun eigen omgeving: historie, mogelijkheden, opgedane ervaringen waar andere kringen iets aan kunnen hebben, ...
Positieve waarderingen worden geuit over de vormgeving van het Magazine.
De presentatie van Brabants Orgelrijkdom 2011 is gepland in april 2011, met de volgende ALV en een orgelbespeling.5. Wvvtk-rondvraag
– Gerrit Jansen: Als tijdens excursies orgels niet op loopafstand staan, kan er dan een bus worden ingezet? Dat zal de aantrekkelijkheid van een excursie voor een aantal liefhebbers verhogen.
Kosten worden hoger, hoe elastisch is de prijs? Moet ook een lunch worden meegenomen? Wim van der Ros doet onderzoek, ook onder leden.

6. Volgende ledenvergadering en sluiting
– Datum voor de volgende ALV, met presentatie Magazine, volgt later.
– Aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdragen in de diskussie.

De voorzitter, Han Polman. De secretaris, Engbert Tienkamp

NB: Deze ALV vond plaats in de lunchpauze van de najaarsexcursie naar 's-Hertogenbosch, Rosmalen en Nistelrode.

 

12----------------------------------------------------------------------

Verslag Algemene Ledenvergadering in het Parochiehuis St. Willibrorduskerk Eersel, 15 mei 2010

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda.
– Welkom om stip 9.30h, in het bijzonder voor de drie recent Koninklijk onderscheiden leden: Wout Kuilenburg, Frans Simkens en Wim van der Ros.
– aanwezig zijn 15 leden.
– 20 leden hebben zich afgemeld.
– Voorzitter Han Polman is ook verhinderd, penningmeester Wim van der Ros neemt zijn taak waar tijdens deze vergadering.
– de aanvankelijk afgesproken vergaderdatum van 24 april, voor het begin van het Festival Nieuwe Muziek, bleek logistiek helaas niet haalbaar.
– de agenda wordt akkoord bevonden.

2. Verslag ALV 28 november 2009
Wordt goedgekeurd zonder opmerkingen en vastgesteld.

3. Evaluatie Festival Nieuwe Muziek/Orgelmagazine 2010
– Over het Festival:
Het programma was laat beschikbaar, subsidies zijn daardoor erg laat aangevraagd, Provincie Brabant en Orgelbouwers hebben bijgedragen in de kosten.
Opmerkingen van de leden:
. Bij deze gelegenheid is het orgel uit de kerk gehaald (het Philips Muziek Centrum) en er werden andere instrumenten bij betrokken: dat mag vaker gebeuren;
. Er moet bewuster met publiciteit worden omgegaan.
De leden wordt gevraagd mee te denken over nieuwe locaties en nieuwe composities: wie heeft suggesties? Vervolg in Nieuwsbrief.
- Over het Orgelmagazine 2010:
Het nulnummer van BrabantCultuur was de inspiratiebron voor de nieuwe aanpak: meer glossy, meer verzamelwaarde.
Uitgave met 8000 exemplaren was mogelijk dank zij een eerdere subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en advertenties. Daarbij ook een advertentie voor een elektronisch huisstudieinstrument.
Voor uitgave 2011 zal een grotere inbreng van leden gevraagd worden.
Opmerkingen van leden:
– Complimenten, zo door gaan, een echt collector item!
– Distributie is vooral zinvol rondom concerten, want daar komen de orgelliefhebbers.
– Nu kan al aangemeld worden: Wat moet in Magazine 2011 worden opgenomen? In samenwerking met kringen, kerken, Calcant (Belgie), …
– Suggesties voor sponsors zijn zeer welkom.
En wellicht ook bijdragen van KKOR en KVOK (een samengaan van GOV en KNOV)- afdeling Noord-Brabant en van pastor Vincent Blom.

4. Financiën
a. Jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2007 en 2008 leveren geen vragen op.
b. Verslag Kascommissie
De Kascommissie, bestaande uit de heren Leo Spoor en Jan de Bonth, hebben de jaarrekeningen 2007 en 2008 met de onderliggende stukken gecontroleerd. Ze hebben alle stukken in orde bevonden en adviseren de ledenvergadering voor het bestuur van De Brabantse Orgelfederatie decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de boekjaren 2007 en 2008.
De vergadering neemt het advies over, waarmee het bestuur voor de jaren 2007 en 2008 is gedechargeerd, met dank.
Voor 2009 is de jaarrekening nog niet rond. Het resultaat lijkt positief, dankzij beschikbare subsidies.
Bedoeling is de ANBI (algemeen nut beogende instelling) -status voor de vereniging aan te vragen. Daarmee worden giften of schenkingen fiscaal aantrekkelijk voor de schenkers.
c. Contributie
Voorgesteld wordt de jaarcontributie per 1/1/2011 te verhogen. Voor kringen van € 25,- naar € 30,-, voor personen van € 10 naar € 15,-. De vergadering gaat hiermee akkoord.
H. Kooiker zal voor het volgende Orgelmagazine een bijdrage leveren over legaten ter begunstiging van de vereniging.

5. Voorgang Lopende projecten.
a. Informatie- en documentatiecentrum: geen nieuwe ontwikkelingen
b. Beheer en Inventarisatie
Aan de hand van de adresgegevens van de bisdommen den Bosch en Breda is een selectie van 40 orgels in Oostelijk Brabant gemaakt, die een aanbod is gedaan tot inventarisatie. Ongeveer de helft van de aangeschrevenen heeft gereageerd, waarvan de helft door de heren Augustus en Groenendijk is bezocht. Rapportages daarvan zijn in bewerking. Een volgende selectie wordt voorbereid.
Tijdens de discussie blijkt dat bij een aantal parochiebesturen de waarde van het orgel en het belang van een goed beheer daarvan, met daarbij passend onderhoudsplan, niet hoog op de urgentielijst lijkt te staan. Orgelkringen zouden af en toe bij parochiebesturen moeten kunnen aanschuiven om het belang van een goed beheer duidelijk te maken.
Een onderhoudsplan kan ook van pas komen bij het reageren op incidenten.
Voor de nieuwe BRIM-regeling (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) moet er ook tijdig aandacht zijn. In het volgende Magazine zal H. Kooiker daar een stuk aan wijden.
c. Belangenbehartiging en fondsenwerving
Voor leden van de Vereniging is een notitie gemaakt over fondsenwerving.
d/e. Excursies en Festival Nieuwe Muziek.
Het Festival is onder pt 3. behandeld.
– De najaarsexcursie 2010 zal plaats vinden op 9 oktober in Noord-Oost Brabant.
Voorjaar 2011 een Loret-excursie? Suggesties zijn welkom.
-De CD's van de excursies worden belangeloos gemaakt door H. Kooiker, de productie kan tegen lage kosten plaatsvinden, en het eindresultaat vindt ook een plaats in het documentatiecentrum.
– De Landelijke Orgeldag 2011 zal weer plaats vinden in Brabant, nl. Bergen op Zoom.
f. Orgelagenda en -magazine.
Voor 2011 wordt gedacht aan een pagina, in te vullen door de leden.
g. Jeugd en Orgel
Geen nieuws.
h. Website/Nieuwsbrieven.
Het actueel houden van d Website kost relatief veel tijd. Suggesties zijn daarvoor welkom.
De vergadering complimenteert de Webmaster, Wijtse Rodenburg, voor de bijzonder goed bijgehouden website van de Vereniging.

6. Wvttk.
W. van Kuilenburg:28 augustus: vrije speeldag in Oploo op het Nolting-orgel van de St. Matthiaskerk. Opgeven bij orgelkring Gregorius van Dijk.

7.Volgende ledenvergadering en sluiting.
Voorgesteld en aangenomen wordt de volgende ledenvergadering te houden op 9 oktober 2010, voorafgaande aan de excursie op die dag.De vergadering wordt om 10.14 beëindigd, met dank voor de aanwezigheid en inbreng van de aanwezige leden.


Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op …De voorzitter De secretaris

 

11----------------------------------------------------------------------

Verslag Algemene Ledenvergadering, Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten, 28 november 2009

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Voorzitter Han Polman verwelkomt de aanwezige 18 leden, en hun aanwezige partners, in het Nationale Beiaard- en Orgelmuseum te Asten, met excuses van de burgemeester van Asten voor verhindering.
– Bericht van verhindering van 14 leden.
– Er volgt een kennismakingsrondje.
– De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
– Bert Augustus vertelt iets meer over Asten, de vergaderplaats en Klokkengieterij Eijsbouts.

2. Verslag AL Tilburg, 18 april 2009
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Bestuursverslag 2008
Het Bestuursverslag wordt goedgekeurd.

4. Jaarrekeningen 2007 en 2008
Wim van der Ros geeft een toelichting op de Jaarrekeningen.
Uitgangspunten voor het financieel beleid:
– de exploitatie van de activiteiten voornamelijk financieren met behulp van subsidies – lage lidmaatschapsgelden
– excursies bedruipen zichzelf
Deze uitgangspunten zijn gerealiseerd. Dit blijft ook de doelstelling voor de komende jaren.

5. Verslag Kascommissie 2008
De Jaarrekeningen zijn door omstandigheden wat laat beschikbaar. De Kascommissie had daardoor nog geen gelegenheid een verslag uit te brengen.
Voorstel: Op de volgende ledenvergadering het verslag van de Kascommissie bespreken en dan het beleid over de jaren 2007 en 2008 te finaliseren.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

6. Benoeming Kascommissie 2009
Voorgesteld de 2 leden van de kascommissie Jan de Bonth (Waalwijk) en Leo Spoor (Schijndel) ook voor 2009 te benoemen.
De vergadering stemt in met dit voorstel.

7.Voortgang lopende projecten
a. Informatie- en documentatiecentrum
– Met de Universiteitsbibliotheek van Tilburg zijn afspraken gemaakt over de fysieke vastlegging van informatie voor wat betreft boeken. De Universiteitsbibliotheek schaft – zo nodig op advies van de BOF – aan en dit zal door hen toegankelijk opgeslagen worden.
– Digitale gegevens worden vastgelegd op de Website van de Orgelfederatie uiteindelijk in een in overleg met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed gedefiniëerd format voor (inter)nationale gegevensuitwisseling.
– Onder de titel Brabants Orgelrijkdom is en worden de klanken van Brabantse orgels vastgelegd op CD's van de Orgelfederatie (met dank aan Henk Kooiker voor de professionele opnametechniek).
b. Beheer en Inventarisatie
Veel tijd werd besteed aan overleg met de bisdommen den Bosch en Breda over een voorstel tot inventarisatie en beheer van orgel in de parochies. Met instemming van de bisdommen en het door hen ter beschikking gestelde adressenbestand van parochiebesturen in Brabant worden de 280 parochiebesturen aangeschreven. De eerste 40 parochies krijgen de komende week een uitnodigingsbrief.
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld ook de organisten over deze brief te informeren, zodat zij weten waarover het gaat. Hun betrokkenheid is van groot belang.
De uitnodigingsbrief zal in een Nieuwsbrief voor leden worden verstuurd.
Ook de Commissie Orgelzaken (C.O.Z.) van de PKN is enthousiast voor dit project en heeft daarover een artikel geplaatst in het tijdschrift voor Kerkbeheer.
Geldt deze aanpak alleen voor monumentale orgels? Nee, voor alle orgels.
Wordt bij deze aanpak ook de BRIM-regeling betrokken? Ja.
Ook aandacht wordt besteed aan opleidingen van jonge organisten. Bert Augustus en Piet Groenendijk zullen de bezoeken uitvoeren.
c
. Belangenbehartiging en Fondsenwerving
Ervaringen van een aantal geslaagde fondsenwervers worden op dit moment geïnventariseerd. Die worden verwerkt in een komende notitie over fondsenwerving voor orgelaangelegenheden.
d.Excursies en Festival Nieuwe Muziek.
Het Nieuwe Muziek Festival op 24 april 2010 is op gang gebracht. Recentelijk zijn Brabantse (inclusief aankomende) componisten direct en indirect (via hun gremia) uitgenodigd een compositie aan te leveren voor het festival. Zij dienen zelf voor uitvoerenden zorg te dragen.
Er zijn concerten van elk een uur voorzien in 3 locaties. Daarbij minstens 1 werk van Toebosch. T.g.v. het 200-jarig bestaan van Tilburg wordt daar een Toebosch-cyclus ten gehore gebracht. Daarbij hondsmoeilijke stukken. Wellicht willen de uitvoerders die stukken nog een keer ten gehore brengen? Ad van Sleuwen zal vragen naar hun mogelijkheden.
Een geldenwerfactie loopt.
De excursie naar Oosterhout mag geslaagd genoemd worden, waarbij ook het toeristisch treintje goed in de smaak viel.
De volgende excursie is gepland op 15 mei 2010, met een bezoek aan drie van Hirtum-orgels (Hilvarenbeek, Diessen, Eersel).
e. Noord-Brabantse Orgelkrant en -Agenda
Binnenkort verschijnt via de Nieuwsbrief de oproep voor de info van agenda en krant. De finale druk-deadline is 1 maart 2010, dus informatie moet ruimschoots voor die tijd verwerkt worden om mee te kunnen.
Redactioneel zijn de volgende onderwerpen voorzien:
– Opleidingen tot o.m. organist (conservatoria, muziekscholen en particulier), orgelbouwer, orgeladviseur.
Ad van Sleuwen biedt zich aan om een interview te ondergaan.
Peter van Rumpt stelt zijn werkplaats open voor orgelleerlingen.
– orgelbouwnieuws
– de agenda (zo spoedig mogelijk opgeven!)
Verdere suggesties blijven zeer welkom.
f. Jeugd en Orgel
In Deurne gaan leerlingen betrokken worden bij een orgelproject en kerkmuziek. Gebeurt ook in Helmond (Jan vd Laar).
Extra aandacht in de Orgelkrant.

8. Wat verder ter tafel kwam – Rondvraag
– Soms wordt een video-presentatie gegeven bij een orgelconcert. Wat zijn de voors en tegens?
Tegen: het beeld kan afleiden van de muziek. Voor: Kan meer publiek trekken (in Rhenen +20%), beeld trekt jongeren.
Wel zorgen voor goede beeldpresentatie: technisch, maar ook informatief (wat doet die organist nu weer), beeldregie volgens partituur (registratie wisselingen, voetenwerk, …). Kost tijd en geld. Mogelijk lokale omroep in te schakelen?
– In sommige kerken is de afstand orgel-koor erg groot. Hoe dat te overbruggen?
Met een goede microfoon plus goede koptelefoon plus videobeeld van de dirigent. De organist zal zich daarbij moeten aanpassen.
– Hoe orgels te promoten?
Maak gebruik van nieuwe technologie: media, geluid, beeld, … (b.v. bv. schilderijen projecteren uit de tijd van de componist)
– Sommige parochiebesturen vragen geld voor het organiseren van een orgelconcert. Terecht?
Als voor het orgel ooit subsidie werd ontvangen is er nagenoeg altijd de voorwaarde voor publiek gebruik aan verbonden. Sommige organisten hebben een contract waarin is opgenomen dat ze gratis concerten mogen organiseren. Iets voor de Orgelkrant? Bestuur komt hierop terug.
– In de Orgelkrant duidelijk opnemen dat bisdommen bereid zijn mee te werken aan inventarisatie en beheer van orgels in Brabant.
– Wordt Website goed bezocht? Kunnen ook relevante lezingen op de site geplaatst worden?
Nu ongeveer 120 bezoekers per dag. Aangeboden lezingen zullen op de site geplaatst worden. Elke plaats heeft een webpagina waarop dat kan.
– Van voorgaande BOF-excursies zijn nog CD's ter beschikking. € 8,50/stuk.

9.Volgende ledenvergadering/Sluiting
Voorgesteld wordt de volgende ledenvergadering te houden vóór aanvang van het Festival Nieuwe Muziek op 24 april 2010.
De vergadering wordt besloten met dank aan de inbreng van de aanwezigen.

(Aansluitend kon een bezoek gebracht worden aan Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts*.
Daarna wachtte een lunch in het Beiaardmuseum en kon het Museum bezocht worden.)

http://www.carillon-museum.nl/

*Bij de Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts werden we rondgeleid door ons bestuurslid Bert Augustus, campanoloog van het bedrijf, door de kunst- en klokkengieterij, de stemkamer, en verder zagen we het restaureren van uurwerken, het maken van klavieren, de constructieafdeling, enzovoort. Op dat moment stond de beiaard van de Nieuwe Toren in Kampen bij Eijsbouts. Dit is een Hemony-beiaard (XVIIde eeuw) met daarin zware klokken van Van Wou, begin zestiende eeuw. En er waren twee beiaarden (klokkenreeksen) in de maak. En de Mathildis, een klok van ruim tien ton, vorig jaar gemaakt voor het Belfort van Gent, werd bekeken. Meer informatie over Eijsbouts vindt u op www.eijsbouts.nl

 

10----------------------------------------------------------------------

Verslag Algemene ledenvergadering 18 april 2009 in Tilburg ten huize van de St.Jozefkerk.

(met dank aan Nick van Broekhoven)

1. Opening en Vaststelling van de agenda
De agenda wordt conform concept vastgesteld. Een speciaal welkomstwoord voor Mevrouw Huijbregts aan wie het eerste exemplaar van de Brabantse Orgelkrant 2009 zal worden aangeboden.

2. Vaststelling presentielijst
In verband met de benoeming van nieuwe bestuursleden dienen voldoende leden aanwezig te zijn. Hiertoe is de mogelijkheid aangewend om schriftelijke volmachten te verlenen. Vastgesteld wordt dat ruim voldoende leden aanwezig zijn, zoals uit de presentielijst blijkt. Er zijn enkele berichten van verhindering: H. Smout, R. van Nooijen, J. v.d. Vossenberg, J-Sj. vd. Vaart, Fr. Van Mameren en B. Augustus.

3.Uit het dagelijks bestuur:
Brabantse Orgelkrant 2009 (n.a.v.) in de volgende Nieuwsbrief komt o.a. mediainformatie; zie ook de website UIT IN BRABANT.
Jeugd en educatie: zie de Brabantse Orgelkrant 2009.
Financiën: de contributiebrieven worden binnenkort verzonden; de contributie blijft ongewijzigd t.o.v. 2008.

4. Verslag Algemene Ledenvergadering in Helmond
Gelet op het karakter van deze vergadering van vandaag wordt hierop niet ingegaan.
De besproken teksten behorend bij agendapunt 4 en 5 zijn in samenvatting via de website van de Orgelfederatie te raadplegen (www.brabantorgel.nl)
Kennisname aanbevolen o.a. i.v.m. veel praktische overwegingen en (didactische) aanbevelingen.

5. Voordracht nieuwe bestuursleden
Op voorstel van de voorzitter stemt de vergadering bij acclamatie in met de voordracht van het bestuur tot benoeming van de heer Han Polman tot voorzitter.
Evenzo besluit de vergadering unaniem bij acclamatie tot benoeming van de heer Engbert Tienkamp tot secretaris. Beiden nemen onder applaus plaats achter de bestuurstafel.*

De nieuwe voorzitter en secretaris meteen na hun benoeming aan het werk.

6. Rondvraag
Han Bos (Bergen op Zoom): Hoe ziet het bestuur de verhouding beheer monumentale orgels versus orgels nà 1945? Vb: het Marcussen-orgel in Moerdijk.
Henk Kooiker: onder meer dit orgel staat op de lijst van “nieuwe monumenten”.
Wim van der Ros: Er zijn kontakten met PKN en RK t.b.v. Beheer van orgels (nee , niet van kerken). Het bestuur gaat hierin pro-actief verder.
Leo Spoor: Gaat BOF ook (aanschaf van) nieuwe orgels promoten?
Han Polman: ook dat is orgelcultuur. Zal binnen bestuur besproken worden.
Han Polman neemt, met passende woorden en bloemen, afscheid van de oud-bestuursleden:
– Ad van Sleeuwen (een muzikaal fundament),
– Nick van Broekhoven (een spitsvondig secretaris) en
– Bert Ramakers (provinciebreed netwerkend boegbeeld in een beginperiode).
– Daar Frans van Mameren niet aanwezig kan zijn, wordt hij op een ander moment persoonlijk bedankt.

Volgende vergadering: nog vast te stellen. Zie website. Convocatie+agenda komen tijdig.

Eerstvolgende excursie (na die van16 mei naar de Vollebregt-orgels): 17 oktober a.s. te Oosterhout

7. Sluiting
Voorzitter Han Polman sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen en met de uitnodiging voor het vervolg in de kerkruimte.

Aansluitend vindt de uitreiking plaats van Brabantse Orgelkrant 2009 aan mevr. Helmi Huijbregts, voorzitter van de Raad van Toezicht van UIT IN BRABANT,
gevolgd door een concert op het gerestaureerde Loret-orgel (1859) door Clemens Abers en Ad van Sleuwen.

Na afloop ontvangen de aanwezigen de gebundelde Orgelkranten voor hun kring of orgelomgeving.

*Benoeming nieuwe bestuursleden.

Engbert Tienkamp uit Hooge Zwaluwe, nieuwe secretaris

Engbert Tienkamp (1939) studeerde in Groningen Technische Natuurkunde en orgel bij Wim van Beek op het orgel van de Martinikerk. Werkte van 1962 tot 2003 bij Philips in Eindhoven, Breda en Eindhoven voor de ontwikkeling en marketing van professionele TV-camera systemen.
Hij is een van de twee organisten in het monumentale protestantse kerkgebouw (Jacob van Campen, 1641) op een orgel van Hermanus Knipscheer (1865, gerestaureerd en uitgebreid door Mense Ruiter, 2005).
Van 1992-2004 bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, in 2004, 2005 en 2008 jurylid voor de Brabant Muziekprijs van het PBC.
Onder meer bestuurslid in overlegorganen voor ouderenbeleid en voor WMO-beleid in de gemeente Drimmelen.
Gehuwd, woont in Hooge Zwaluwe (Drimmelen).

Han Polman uit Bergen op Zoom, nieuwe voorzitter

Han Polman is sinds 2005 burgemeester van Bergen op Zoom en daarvoor burgemeester in Noordwijkerhout. In de jaren ‘90 was hij raadslid en fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad in Den Haag.
Han Polman is geboren in 1963 in het Twentse Ootmarsum. Zijn middelbare schooltijd bracht hij door op het Twents Carmel lyceum in Oldenzaal. Hij studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente in Enschede en had daarna verschillende functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag.
Voordat hij burgemeester werd, was hij directeur bij de gemeente Vlaardingen.
Han Polman is getrouwd en heeft 4 kinderen. Hij speelt piano (klassiek en jazz) en (een beetje) orgel en beiaard.

 

Han Polman bedankt zijn voorganger Bert Ramakers voor zijn inzet voor de Federatie.

Han Polman bedankt oud-secretaris Nick van Broekhoven ook voor zijn werk voor de Federatie.

Nog twee bestuursleden namen afscheid: Ad van Sleuwen en Frans van Mameren, die ook bedankt werden voor hun inzet voor de Federatie de afgelopen jaren. In verband met hun terugtreden voorziet het bestuur voorlopig niet in deze vacatures, maar denkt aan projectmatige meedenkers en meedoeners b.v. voor het project Jeugd en Educatie.

Het bestuur van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie bestaat nu uit:
Han Polman voorzitter
Engbert Tienkamp secretaris
Wim van der Ros penningmeester

Bert Augustus
Piet Groenendijk
Wijtse Rodenburg

 

9----------------------------------------------------------------------

Algemene ledenvergadering 15 november 2008 in Helmond.

Belangrijke speciale agendapunten:

Jeugd en orgel

Ervaringen uit de praktijk. Wat was de doelstelling en hoe was de opzet. Wat is geslaagd en wat is niet geslaagd.
Inleidingen door Jan van de Laar (Helmond) en Willem Hörmann (’s-Hertogenbosch)
Klik hier voor de samenvatting van deze presentaties.

Onderhoud en restauratie van monumentale orgels: de huidige regelgeving.

Van reconstructie en restauratie naar instandhouding monumentale orgels: de nieuwe beleidslijnen op het gebied van onderhoud en restauratie van monumentale orgels: een veranderde houding ten opzichte van het onderhoud en de restauratie van monumentale orgels en de relatie met het gebouw waarin het instrument staat, en de wijzigingen in subsidiemogelijkheden sinds 2007.
Inleiding door Henk Kooiker (Aalst-Waalre), orgeladviseur en lid College van Orgeladviseurs Nederland (CvON).
Klik hier voor de samenvatting van deze presentatie.

Verslag (concept)

Aanwezig: De presentielijst vermeldt nominaal 18 aanwezigen.*Er zijn berichten van verhindering: De Bonth en collega bestuursleden (Waalwijk), Becht (Berlicum), Colen en Lagerwerf (Sprang Capelle), Hafkenscheid (Oirschot), Van Mameren (Geldrop) en Ramakers (Eindhoven)

1. Opening en welkom door de wnd. voorzitter
Wim van der Ros opent de vergadering, heet allen welkom en deelt mee, dat de voorzitter i.v.m. een begrafenis verhinderd is aanwezig te zijn. Op zijn verzoek treedt Wim vd.Ros op als waarnemer.

2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt conform concept vastgesteld.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 24 mei 2008 in Breda
Gelet op het karakter van de bijeenkomst in Breda die gewijd was aan klimaatbeheersing in kerkgebouwen, is geen afzonderlijk verslag opgesteld. Het document dat op het onderwerp betrekking had, is via de website beschikbaar gesteld.

4. Jeugd en orgel
Ervaringen uit de praktijk. Wat was de doelstelling en hoe was de opzet. Wat is geslaagd en wat is niet geslaagd? Inleidingen door Jan van de Laar (Helmond) en Willem Hörmann (’s-Hertogenbosch). De Orgelfederatie streeft terzake naar een projectgroep die dit thema verder zal uitwerken.

5. Onderhoud en restauratie van monumentale orgels: de huidige regelgeving.
Van reconstructie en restauratie naar instandhouding monumentale orgels: de nieuwe beleidslijnen op het gebied van onderhoud en restauratie van monumentale orgels: een veranderde houding ten opzichte van het onderhoud en de restauratie van monumentale orgels en de relatie met het gebouw waarin het instrument staat, en de wijzigingen in subsidiemogelijkheden sinds 2007. Inleiding door Henk Kooiker (Aalst-Waalre), orgeladviseur en lid College van Orgeladviseurs Nederland (CvON).

6. Uit de werkgroepen
a. Beheer:
Bert Augustus geeft aan dat de werkgroep Beheer en inventarisatie onder eindverantwoordelijkheid van de Orgelfederatie als regiobeheerder zal gaan functioneren; dit is de uitkomst van overleg met de Provincie, de RACM (monumentenzorg), de KKOR en de beide bisdommen. Het bestuur streeft ernaar om in januari 2009 een initiatiefbrief via de bisdommen aan de diverse kerkbesturen te sturen.
b. Orgelkrant:
Wijtse Rodenburg vraagt aandacht voor ondersteuning van alle betrokken orgelkringen, zowel ten behoeve van de actuele website als voor de nieuwe krant, die in het voorjaar zal verschijnen. De redactie vraagt om achtergrondartikelen, bijdragen van de kringen en uiteraard de concertagenda. Graag voor 1 februari 2009 leveren.
c. Informatie en documentatie
Wim van der Ros: op cd. is beeldpresentatie van Brabants orgelrijkdom beschikbaar: deel 1: orgels t/m 1830. Verder is er een plan in de maak om in samenwerking met de universiteitsbibliotheek van Tilburg tot integrale aanpak te komen. Met de RACM vindt overleg plaats over digitalisering.
d. Excursies
Piet Groenendijk meldt dat een excursie in voorbereiding is gewijd aan Vollebregtorgels in Den Bosch, Erp en Breugel; streefdatum: 16 mei.
e. Fondsenwerving
Nick van Broekhoven verstrekt voor alle aanwezigen een overzicht van mogelijke sponsoren(in bijlage bijgevoegd).
Volgende vergadering: zaterdag 30 mei 2009.

8----------------------------------------------------------------------

Algemene ledenvergadering 24 mei in Breda met belangwekkend agendapunt over klimaatbeheersing in kerkgebouwen.

Agenda
1. Opening en vaststelling van de agenda;
2. Verslag van de ledenvergadering van 29 maart 2008
3. Doelrealisering meerjarenplan: stand van zaken; excursieprogramma, informatie- en documentatiecentrum, orgel- en jeugdeducatie;
4. Rondvraag.
5. Inleiding door Henk Schellen, verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, over klimaatbeheersing in kerkgebouwen. Hij verrichtte onderzoek naar de verwarming van monumentale kerkgebouwen en de problemen die hieruit voortvloeien. Door deze studie is een goed beeld verkregen van de effecten van luchtverwarming op de deformatie van houten orgeldelen en hoe deze te voorkomen zijn door een goed ontwerp en dimensionering van de verwarming.

Verslag niet gemaakt wegens het te geringe omvang van dit gedeelte van de vergadering.

7----------------------------------------------------------------------

Verslag van de Algemene Ledenvergadering zaterdag 29 maart 2008 te Eindhoven

Aanwezig: vertegenwoordigers uit Etten-Leur, Cuyk, Sprang-Capelle, Westervoort (gastlid), Teteringen, Hoogerheide, Werkendam, ’s-Hertogenbosch, Geldrop, Eindhoven (SKE en sti. Orgelfonds St.Trudo), Erp, Rosmalen, Helmond, Sint Oedenrode, Oirschot, Waalwijk, Schijndel, Tilburg, Waalre, Leende, Helmond (sti. Vrienden Robustellyorgel), Oosterhout en Hilvarenbeek (MBO).
De presentielijst vermeldt nominaal 24 aanwezigen.
*Er zijn berichten van verhindering: J.vd Vossenberg(Erp), K. Suurmond en sti. Kerkconcerten Boxtel, Fr. Van Mameren(Geldrop en SKE), P. van Rumpt.

1. Opening en welkom door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom en spreekt zijn dank uit naar de leiding van het Muziekcentrum voor de geboden gastvrijheid

2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt conform concept vastgesteld met toevoeging van benoeming kascommissie.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 24 november 2007
Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

4. Orgelkrant en –agenda
Wijtse Rodenburg en Wim vd Ros lichten de komende presentatie toe van de eerste Brabantse orgelkrant op 7 april in het Provinciehuis. Er zijn dan pakketten ter distributie beschikbaar voor de aanwezige vertegenwoordigers van de Orgelfederatie. Van federatiezijde wordt zorggedragen voor overige verspreiding naar de Brabantse VVV-instellingen enz.

5. Smits-excursie programma 26 april
Onder verwijzing naar de gedetailleerde aankondiging op onze website, worden de aanwezigen uitgenodigd tot deelname aan deze excursie, die ons naar St.Oedenrode, Boxtel, Schijndel en Oirschot voert. Het werk van de orgelmakers F.C.Smits wordt toegelicht door Jan Boogaarts.

6. Informatie- en documentatiecentrum
Wim vd.Ros doet aanbeveling voor ontvangst van schenking van documentatiemateriaal over Brabantse orgels. Digitale bestanden zijn welkom op onze website. Ook houdt hij zich aanbevolen voor aanvullende gegevens voor de website.

7. Beheer c.a.
*Voorstellen voor beheer(Bert Augustus) zullen volgens plan in overleg met de beide bisdommen verder ontwikkeld worden.
*Tijdens de komende ledenvergadering(24 mei) is een presentatie voorzien van klimaatbeheersing door een deskundige van de TUE. Vanuit de vergadering komt de aanbeveling ook de kerkbesturen en Monumentenzorg op deze presentatie te attenderen.
*De voorzitter en de secretaris hebben een werkbezoek gebracht aan het bisdom Breda en zijn daarvandaan met positieve gevoelens teruggekeerd: van die zijde is alle denkbare medewerking toegezegd ter ondersteuning van onze plannen.
*Bert Augustus komt met soortgelijke bevestigende berichten uit Helmond waar het parochiebestuur met belangstelling de initiatieven op orgelgebied bevestigt.

8. Jeugd en educatie
In de Brabantse orgelkrant is hieraan aandacht besteed. In Oosterhout blijkt een lesbrief ontwikkeld te zijn: de stichting stuurt een voorbeeldexemplaar1.

9. Benoeming kascommissie
De heren J. de Bonth (Waalwijk) en L. Spoor (Schijndel) nemen de kascommissie voor hun rekening.

10. Rondvraag en volgende vergadering
*Strevend naar drie ledenvergaderingen per jaar, wordt de volgende bijeenkomst vastgesteld op zaterdag 24 mei. Deze zal plaatsvinden in de Sacramentskerk in Breda, aanvang 10.30u. Relevante documentatie die daar aan de orde zal komen, wordt zo mogelijk beschikbaar gesteld via onze website.
*De contributie per orgelkring bedraagt € 25,00 per jaar; individueel lidmaatschap bedraagt € 10,00.
*Kringen kunnen als zodanig afzonderlijk vermeld worden op de site.
*De aanwezige vertegenwoordigers uit Waalwijk spreken waardering uit voor hetgeen door het bestuur gerealiseerd is.

Vastgesteld op 24 mei 2008 in de Algemene Ledenvergadering te Breda.

Drs. A. Ramakers, Voorzitter
N.A.M. van Broekhoven,secretaris

6----------------------------------------------------------------------

Verslag van de Algemene Ledenvergadering zaterdag 24 november 2007 te ‘s-Hertogenbosch

Aanwezig: vertegenwoordigers uit Etten-Leur, Cuyk, Sprang-Capelle, Westervoort (gastlid), Teteringen, Hoogerheide, Werkendam, ’s-Hertogenbosch, Geldrop, Eindhoven, Erp, Rosmalen, Helmond, Sint Oedenrode, Oirschot, Waalwijk, Schijndel, Tilburg en Hilvarenbeek (MBO).

1. Opening en welkom door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom en spreekt zijn dank uit naar Peter van Rumpt (directeur Pels & Van Leeuwen Orgelbouw) dat wij vandaag hier bij hem te gast mogen zijn.

2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt conform concept vastgesteld.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 9 juni 2007
De notulen worden vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen zijn er enkele vragen.
Op de vraag van de heer Hinderink (Etten Leur) waarom nieuwe aanmeldingsformulieren dienen te worden ingevuld, antwoordt de penningmeester dat de eerder ingevulde concepten ons onvoldoende / incomplete informatie gaf over de leden en dat voor de zorgvuldigheid deze nieuwe formulieren zijn toegezonden.
Er wordt n.a.v. de vraag van de heer De Bonth (Waalwijk) bij de betreffende onderwerpen nader ingegaan op de toegekende subsidies.

4. Ingekomen stukken, mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van Wout van Kuilenburg (Boxmeer), Fred Vonk (Eindhoven), L. Becht (Berlicum), Mevr. Wijnbergen-de Feyter (Raamsdonk), Nick van Broekhoven (Geldrop), Gerrit Jansen (Tilburg), Hans Ros (Zevenbergen) en Hans Smout (Bergen op Zoom).

5. Presentaties van de projectgroepen met discussie
Beheer
Bert Augustus licht zijn plan van aanpak toe. Op de vraag van “hoeveel orgels en waar begin je”, geeft hij aan dat hij nog bezig is met de ontwikkeling van het model. Daarbij zullen primair orgels welke vermoedelijk niet zo goed worden onderhouden, in de gaten worden gehouden. Er zijn veel situaties waar dit optimaal verloopt. Er zijn contacten met o.a. de bisdommen en de Commissie Orgelzaken van de PKN inzake de benadering van de eigenaren van orgels.
Vanuit de provincie is subsidie voor dit project toegezegd.
N.a.v. de vraag van de heer Gemmeke (Teteringen) wat onze activiteiten zullen zijn ten aanzien van orgels in kerken welke afgebroken gaan worden of welke hun functie verliezen, geeft de voorzitter aan dat we daarover gaan nadenken. De heer Hinderink (Etten-Leur) geeft aan dat wanneer we de functie Beheer goed uitoefenen, het niet kan voorkomen dat plotseling een orgel “verdwijnt”. De heer Rooijakkers (Helmond) vraagt of er een lijst is van vaste bespelers van monumentale orgels om zo betrokkenen te benaderen. De voorzitter geeft dat we eerst relaties en netwerken moeten bouwen en prudent moeten omgaan in de benadering van instanties en mensen. Mevrouw Heijnen (Schijndel) geeft aan dat hetzelfde ook geldt voor de benadering van kerkbesturen, waarbij het samenspel met organisten belangrijk is.

Informatie- en documentatiecentrum

Wim van der Ros benadrukt de nauwe verwantschap van dit project met Beheer mede in verband met de prioriteitstelling in Beheer. Hij licht de stand van zaken van dit project toe. Het in samenspel met de leden en via orgelmakers verzamelen van gegevens, foto’s, documenten is een continu proces. Met name is er belangstelling voor (kopieën c.q. scans van) originele contracten van nieuwbouw, restauratie, onderhoud en ingebruiknames. Hij roept leden op om deze zaken aan te leveren. In maart 2008 is de presentatie van de eerste opus van een digitaal fotoklankbeeld Brabantse Orgelrijkdom. Deze zal voor leden beschikbaar komen op dvd. Medio 2008 zal via onze website de eerste opus van de digitale versie van de inventarisatie en documentatie van Brabantse Orgels en Brabantse Orgelmakers beschikbaar zijn. Dan moet er ook een akkoord zijn getroffen rond de vestiging van ons (fysiek) Informatie- en documentatiecentrum, dat begin 2009 in eerste opzet gereed moet zijn.
Voor dit project is subsidie toegezegd door het OHRA-fonds.

Noord-Brabants Orgelfestival Nieuwe Muziek
Ad van Sleuwen licht de plannen toe om dit festival vermoedelijk voorjaar 2009 te houden in Eindhoven. Hij refereert aan een eerder gehouden festival in Bergeijk en benadrukt het belang van een dergelijk initiatief. Hij geeft aan dat het orgel niet alleen als solo-instrument zal worden gepresenteerd, maar dat ook samenspel met andere instrumenten wordt nagestreefd. De heer Rooijakkers zegt respect te hebben voor de doelstelling, maar vraagt zich af of orgelliefhebbers zitten te wachten op moderne muziek. Ad van Sleuwen zegt dat we niet bang moeten zijn voor moderne muziek, waarbij de boodschap is dat we ook de huidige “taal” moeten kunnen laten klinken. Het is een ontwikkeling waarbij we iets toevoegen, je begint eraan maar het krijgt ook een vervolg. De heer Kerskens (Cuijk) onderstreept het waardevolle van dit initiatief.

Excursies naar Brabantse orgels
Piet Groenendijk meldt dat de voorjaarsexcursie op zaterdag 26 april een Smits-excursie is, welke gaat naar Schijndel, Sint Oedenrode, Oirschot en Boxtel. Naast een lezing over Smits zal ieder orgel specifiek worden toegelicht en gedemonstreerd.
In het najaar zal er een excursie worden gehouden naar Waspik, 's Gravenmoer en Sprang-Capelle. De datum moet nog worden vastgelegd.

Brabantse Orgelagenda, website en orgelkrant
Wijtse Rodenburg geeft eerst een uitgebreide toelichting op de website en het bezoekersaantal (tot nu toe 21.000 maal bekeken in 2007!). De orgelagenda wordt veelvuldig geraadpleegd. Ook de nieuwsbrief per E-mail wordt frequent naar een groeiend aantal abonnees toegezonden.
Voor wat betreft de in het voorjaar 2008 uit te geven Brabantse Orgelkrant: deze zal een overzicht van alle orgelconcerten bevatten, maar tevens achtergrondartikelen, interviews, bijdragen van de orgelkringen en veel foto’s. Uiteraard wordt ook federatie-info opgenomen. De omvang zal zijn
20 pagina’s op tabloidformaat, de
oplage bedraagt 10.000 stuks. De krant zal gratis verspreid worden bij (concerten van de) Brabantse orgelkringen en via de VVV’s. De
redactie wordt gevormd door Wijtse Rodenburg en Wim van der Ros.
Aanleveren van gegevens van concerten en van gegevens van en door de orgelkringen uiterlijk 15 februari a.s. via info@brabantorgel.nl.
De feestelijke presentatie met pers zal zijn op zaterdag 12 april in het Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch (de datum is inmiddels gewijzigd in maandag 7 april).
Voor dit project willen wij gebruik maken van de toegezegde sponsorbijdrage van het Prins Bernard CultuurAmateurfonds Brabant.

Op vraag van de heer Gemmeke inzake werving van vrienden van het orgel wordt kort gediscussieerd over diverse orgel-gerelateerde instanties. Op de vraag van mevrouw Heijnen over de hoeveelheid beschikbare kranten per kring, wordt aangegeven dat er voldoende exemplaren beschikbaar zullen zijn en nadere informatie volgt over de distributie.

6. Rondvraag
Cd-stand
Wim van der Ros geeft een toelichting op de samenwerking met Landgoed Gerrianna (Gerrit van der Werken uit Werkendam), die als “hofleverancier” voor leden van de Brabantse Orgelfederatie een stand met cd’s kan inrichten bij evenementen en orgelconcerten. Daarbij zal de betreffende orgelkring en de Brabantse Orgelfederatie een percentage van de verkoopopbrengst ontvangen. Ook kan hij cd’s van orgelkringen via zijn stands en website verkopen. Contacten kunnen na de vergadering worden gelegd in de naastliggende zaal, waar een tafel is ingericht. Gerrit van der Werken geeft aan dat hij met name orgelcd’s in de verkoop heeft, die niet in veel zaken verkrijgbaar zijn.
Diverse
De heer Kerskens spreekt zijn grote waardering uit voor alle activiteiten en voor alles wat vanuit het bestuur vandaag gepresenteerd is. Het woord educatie is eerder gevallen, de zorg om de toekomst. Heeft het bestuur al concrete plannen op dit gebied? Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat op diverse plaatsen in het land daarvoor reeds projecten zijn ontwikkeld, zoals Piet Prestant en Allice in orgelland. Ook bij de SOL (Limburg) is er een project. Ook wordt geattendeerd op de beschikbaarheid van een door Gerard Hafkenscheid ontwikkelde dvd over zijn orgel in Oirschot.
De heer Gemmeke informeert naar contacten met het NivO. Wim van der Ros geeft aan dat deze contacten er zijn en dat bij de landelijke presentatie van het laatste deel van de encyclopedie in juli in Oudenbosch onze federatie is genoemd en dat op die bijeenkomst ook flyers van onze federatie zijn uitgedeeld.
De heer Van Nes (Hoogerheide) zegt buitengewoon te spreken zijn over alles wat vandaag gepresenteerd is.

7. Volgende vergadering en sluiting
De volgende ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 29 maart a.s. De locatie wordt nader bekend gemaakt.
De voorzitter dankt nogmaals onze gastheer voor de ontvangst en wekt de leden op voor de aansluitende rondleiding door de orgelmakerij.

Vastgesteld op 29 maart 2008 in de Algemene Ledenvergadering te …..

H.J. Ramakers
Voorzitter

W.J.L.A.H. van der Ros
penningmeester/notulist

5----------------------------------------------------------------------


Kort verslag van de bijeenkomst in Tilburg op zaterdag 9 juni 2007.

1.De agenda wordt cf. concept vastgesteld.
Vanuit de vergadering wordt verzocht de agendapunten in het vervolg uitgebreider toe te lichten. De voorzitter zegt dit toe. De leden die geen e-mailadres bezitten stellen het op prijs de uitnodiging c.a. schriftelijk via de post te ontvangen.

2. Het verslag van 20 januari 2007 wordt cf. concept vastgesteld.
Het bankrekeningnr. van de vereniging: Rabo 1109 35 837.

3. Vaststelling presentielijst geschiedt na ommekomst van ieders inschrijving.
Er zijn 10 berichten van verhindering, en enkele nieuwe aanmeldingen: Ko Suurmond(Boxtel), Ben Smeets(Waalwijk), Hans Avontuur en Fred Jansen(beiden Oosterhout), Michiel Gottmer en Georg Hinderink(beiden Etten Leur).

4. Doelrealisering meerjarenplan (toelichting op projecten; zie art. 2 van onze statuten en het verslag van 7 oktober 2006:)
a. Onderzoeksproject Inventarisatie en (ondersteuning van) beheer van het orgelbezit in Brabant. Bestuurslid Bert Augustus, die dit project leidt en coördineert, licht het toe. Ontleend aan onze website:
“De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft recentelijk met reden gesteld dat grote restauraties in de toekomst vermeden dienen te worden. Dit kan onder meer gerealiseerd worden door een doelmatig beheer van goed gerestaureerde orgels.In sommige kerken zijn de eigenaren zich dus zeer bewust van de rijkdom en de al dan niet liturgische bruikbaarheid van hun historische orgel. Op ander plaatsen loopt het instrument gevaar in enkele decennia opnieuw te vervallen tot een orgel dat ingrijpend gerestaureerd moet worden. De Brabantse Orgelfederatie trekt zich dus het lot aan van die orgels en hoopt in samenwerking met eigenaren, het Bisdom, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en organistenverenigingen een plan te realiseren waarin orgels beter bespeeld en vooral beter beheerd worden.” Op basis van ons subsidieverzoek heeft het provinciebestuur: “ besloten u voor het project ‘beheer en inventarisatie orgels’ een subsidie te verlenen van maximaal € 26.400,00 (incl. evt BTW) over de periode 2007-2009. Deze subsidieverlening is eenmalig. Dit betekent dat u aan deze subsidieverlening geen verwachtingen kunt ontlenen met betrekking tot subsidieverzoeken van uw kant in de komende jaren.”
Het project wordt i.s.m. de provincie en Monumentenzorg en ondersteuning van de KKOR uitgevoerd. Ook omgevingsfactoren zoals klimaatbeheersing c.a. maken er deel van uit. Via de website van de vereniging wordt voortgangsverslag gedaan van de vorderingen. Opzet is per jaar ca. 40 orgels/parochies te visiteren en daarover te rapporteren, e.e.a. uiteraard in goed overleg met beheerders en eigenaren.
b. Fondsen en belangenbehartiging
Hierbij gaat het o.a. over de positie van de organist. Het bestuur entameert overleg met de beroepsorganisatie van de organisten. Hierbij worden actuele ontwikkelingen in acht genomen.
c. Studiedagen en masterclasses
Bestuurslid en coördinator Ad van Sleuwen licht dit toe. Het gaat om muzikale manifestaties zoals nieuwe orgelmuziek. Te denken valt aan een Brabants orgelfestival voor nieuwe muziek in samenwerking met de componistenvereniging. Voor dit project streeft het bestuur naar een eerste manifestatie najaar 2008 en vervolgens op basis van een biennale, steeds op een andere lokatie in de provincie. Het nut van masterclasses acht het bestuur problematisch.
Bestuurslid Wijtse Rodenburg brengt het idee van orgeltochten ter sprake: 3 of 4 orgels per weekend bezoeken i.s.m. betrokken organisten.
d. Voorrang heeft nu de orgelagenda annex –krant. Het bestuur is in overleg met een regionale krantenuitgever. Het bestuur streeft naar een eerste orgelkrant voor het jaar 2008. In verband hiermee is het nodig dat alle betrokkenen hun activiteiten tijdig melden voor januari 2008. Het beste geschiedt dit via de website van de vereniging: www.brabantorgel.nl

Volgende vergadering: zaterdag 24 november 09.30 – (max) 11.00 uur wederom in Tilburgs Conservatorium*.
*Locatie inmiddels gewijzigd in:
Orgelbouwer Pels & van Leeuwen, 's-Hertogenbosch!

4----------------------------------------------------------------------


Kort verslag van de bijeenkomst in Tilburg op zaterdag 20 januari 2007.

1. De agenda wordt cf. concept vastgesteld.

2. Het verslag van 7 oktober 2006 wordt met in achtname van correctie (G. Janssen, Tilburg) vastgesteld.
Het voorlopige bankrekeningnr. van de initiërende Geldropse stichting (1493 50 791 o.v.v. startbijdrage VBO 2006-2007) is opgenomen in het briefhoofd en bij de website-info.

3. Vaststelling presentielijst geschiedt na ommekomst van ieders inschrijving.
Deze levert 19 ingeschreven personen op.

4. Bespreking en vaststelling conceptstatuten.
Art. 2.2. (middelen) wordt uitgebreid met een bepaling over Wegwijzer Beheer en Advisering.
Na enige discussie over art. 3 (lidmaatschap) wordt besloten de definitieve formulering over te laten aan het overleg met de notaris. Formele vaststelling van de statuten geschiedt cf. art. 20.
Het concept wordt met algemene stemmen vastgesteld.

5. a. Voorzitterschap: de huidige voorzitter a.i. opteert voor een voorzitter die niet gebonden is aan een van de aangesloten orgelkringen. Als nieuwe bestuursleden melden zich Ad van Sleuwen en Piet Groenendijk. De zeven bestuursleden worden met algemene stemmen gekozen.

5. b. Contributie: een voorgestelde symbolische bijdrage van €10,00 (excl. de startbijdrage) leidt tot discussie. Enkele elementen hieruit: is er al een conceptbegroting? Gelden zijn nodig ter financiering van de activiteiten (statuten art. 2.2); contributie mag geen drempel zijn.
Eindvoorstel en besluit: rechtspersonen € 25,00 en natuurlijke personen: € 10,00.

6. Presentatie en prioritering meerjarenplan.
Met verwijzing naar art. 2 van onze statuten en het verslag van 7 oktober 2006:
Voorrang heeft nu de orgelagenda annex –krant. Het bestuur is in overleg met regionale krantenuitgever Wegener. Vervolgens werkt het bestuur aan een onderzoeksproject Inventarisatie en (ondersteuning van) Beheer van het orgelbezit in Brabant. Hiervoor zoeken we samenwerking met o.a. de Rijksdienst (R.A.C.M.). Het onderzoeksproject is voor subsidie ingediend bij het provinciebestuur.

7. Wat verder aan de orde kwam.
a.Suggestie aangaande sponsorschap Centrale Rabobank;
b.Aan Startbijdragen hebben tot en met januari 2007 12 leden een totaalbedrag van € 825,00 betaald.
c.Bereikbaarheid bestuursleden: zie aan het einde van dit verslag.
d.Behartiging status van de rechtspositie organisten en van de relatie met parochie- c.q. kerkbesturen met orgelkringen en beheerstaken maakt deel uit van het onderzoeksproject genoemd onder -6.
e.Aandachtspunt: hoe krijgen we Jongeren binnen?
f.Aandachtspunt: attentie voor nieuwe ontwikkelingen in de orgelwereld. Functieverandering van het instrument orgel in de muziek. Hiertoe ware discussie te entameren en stimuleren.
g.Wijtse Rodenburg vraagt instemming van de vergadering met optimalisering van de website www.brabantorgel.nl\

3----------------------------------------------------------------------

Kort verslag van de bijeenkomst in Tilburg op zaterdag 7 oktober 2006.


1. Vaststelling verslag van 24 juni 2006.

a. N.a.v. dit verslag wordt opgemerkt dat uitnodigingen niet alleen via e-mail, maar ook per post bezorgd dienen te worden; er zijn kringen die (nog) niet via internet bereikbaar zijn.
b. Wim vd Ros geeft zijn indrukken weer over de Orgeldag in Den Bosch.
Conclusies: publicitair weinig respons. Wel ca. 1000 bezoekers bij de foto-expositie; DVD met foto’s is gerealiseerd; Nationale orgeldag moet een begrip worden.
c. Het –voorlopige- bankrekeningnr. van de initiërende Geldropse stichting (1493 50 791 o.v.v. contributiestart VBO 2006) wordt opgenomen in het briefhoofd en bij de website-info.

2. Mededelingen
Het dagelijks bestuur a.i. prefereert de verenigingsvorm. Realisatie van dit statuut is prioriteit voor het d.b. ook i.v.m. financiële grondslag. Een probleem blijft voorlopig nog het vinden van een definitieve voorzitter: Kandidaten die benaderd werden, kampen met tijdgebrek…

3. Doelrealisering van onze federatie
De aanwezigen stemmen op hoofdlijnen in met de aanpak zoals deze in de toegestuurde bijlagen is beschreven. Per onderdeel worden enkele kanttekeningen geplaatst.
a. informatie- en documentatiecentrum: waar is de concrete plek hiervoor? Aangehouden voor volgend overleg.
b. wegwijzer beheer: bestuurlijke actie gericht op contact met overheden.
c. belangenbehartiger en fondsenwerver: de aanwezigen spreken hun zorg uit over de rechtspositie van organisten; er is weinig stimulans vanuit het instituut Kerk voor kerkmuziek. Dit vergt bijzondere aandacht; primair door het bestuur.
d. organisator studiedagen en masterclasses: in dit verband is overleg met landelijke koepel opportuun: KNOV en orgelagenda. Doelstellingen te realiseren in 2007 resp. 2008.
Te ontwikkelen door W. Hörman, Ad van Sleuwen en een nader te benoemen bestuurslid.
e. excursies naar Brabantse orgels: speciale aandacht voor jeugdige belangstellenden. Gerrit Janssen uit Waalwijk neemt het voortouw.
Naar aanleiding hiervan doet Wim vd Ros de suggestie: ontwikkel een Nieuwsbrief.
f. presentatie Noord-Brabantse orgelagenda. Zie hieronder.

De aanwezigen vinden dit een ambitieus program. Zij geven prioriteit aan onderdeel f,
de orgelagenda: een eerste aanzet zou in 2007 gerealiseerd moeten (kunnen) worden.
Wijtse R. coördineert deze activiteit met ondersteuning van Jan de Bonth(Waalwijk) en Paul Vermeulen(Etten-Leur) terwijl Wim van de Ros en Jan Walraven(Wouw) meedenken. Zij zoeken mogelijke verdere belangstellenden.
P.m. het bestuur ontwikkelt de noodzakelijke financiële grondslag. Wijtse Rodenburg realiseert intussen de eerste virtuele en zeer lezenswaardige nieuwsbrief via onze website www.brabantorgel./nl

4. Rondvraag
Om praktische redenen(ruimtebeslag) maakt Wijtse een nieuw briefhoofd. Het adressenbestand wordt verder geactualiseerd. Dit is overigens voor eenieder een aandachtspunt: geef nieuwe adressen en adreswijzigingen door aan het secretariaat a.i. :
p/a Wegedoorn 12, 5666 av Geldrop; E-mail: nicoletty@versatel.nl.

5. Volgende bijeenkomst: zaterdag 20 januari 09.30 u wederom in het conservatorium in Tilburg.

2----------------------------------------------------------------------

Verslag van de tweede 'leden'-vergadering ‘Naar een Brabantse Orgelfederatie’ op zaterdag 28 januari 2006 in het conservatorium te Tilburg

aanwezig: vertegenwoordigers van de orgelkringen


1. opening
Voorzitter a.i., drs H.J. Ramakers (Eindhoven), heet de aanwezigen welkom.

2. mededelingen
Enkele genodigden hebben zich voor deze bijeenkomst afgemeld.

3. verslag bijeenkomst 25 juni 2005 te Geldrop
Het verslag wordt vastgesteld.
De weergave van de eerste vergadering ‘Naar een Brabantse Orgelfederatie’ lokt de volgende discussiepunten uit:
De heer Maters (Breda) stelt de teruglopende belangstelling voor orgelconcerten aan de orde. Hij wijst op de relatie tussen de kwaliteit van de organiserende instantie en het concertbezoek. In Breda is onderzoek gedaan en vastgesteld dat bij goede p.r.-marketing beslist winst valt te behalen bij het aantal concertgangers. De organistenwereld kampt zijns inziens met een amateuristisch imago. De kwaliteit van het orgelspel en de organisatie er omheen is belangrijker dan ooit. De toehoorders komen niet meer ‘vanzelf’.
Een tweede discussiepunt blijft de toename van het aantal orgelkringen in onze provincie vanwege diverse orgelrestauraties, die de laatste jaren gereed kwamen. Zitten die kringen bij deze toename elkaar steeds meer in de weg of neemt de algemene belangstelling juist daardoor toe? Er wordt gesteld dat slechts 25 % van de orgelliefhebbers de regio in trekt. In Breda komt 80% van het aantal bezoekers uit de stad. Benadrukt wordt dat het niveau van het gebodene hoog moet zijn.
Een monumentaal kerkgebouw met een monumentaal orgel heeft zeker aantrekkingskracht bij de werving van belangstellenden. Concerten worden gehinderd door de aanscherping van bisschoppelijke richtlijnen bij het heffen van toegang. Een platform als wat wij nu beogen, zou in contacten met het bisdom hierbij een rol kunnen spelen; een Brabantse orgelfederatie zou een drukmiddel in deze kwestie kunnen vormen.
Alom is bekend dat het aantal aankomende organisten gelijke trend houdt met de terugloop van de algemene belangstelling voor het orgel. De kerk zou moeten inzien dat ook concerten dit tij zou kunnen doen keren.
Bij een volgende vergadering lijkt het zinvol een paar orgelkringen hun werkwijze te laten toelichten, waar anderen weer hun voordeel mee kunnen doen.

4 bestuur en organisatie
De huidige voorzitter a.i. spant zich in een voorzitter te vinden. Vanuit de kringen, verspreid door de provincie roepen wij zes mensen op zich beschikbaar te stellen voor een bestuurslidmaatschap. (!)
Het nieuwe bestuur kan dan aan de slag voor:
stichting of vereniging oprichten
fondswerving
gegevens verzamelen van concerten, dat leidt tot een boekje
p.r. starten, waaronder een website. Wijtse Rodenburg (Rosmalen) is bereid zijn site www.orgelconcert.nl ‘om te bouwen’ tot een Brabantse orgelsite.
Op programma’s van dit seizoen zou de naam van de site reeds vermeld kunnen worden.

5. rondvraag
De penningmeester van de Geldropse orgelstichting, die het initiatief nam tot deze bijeenkomsten, stelt voor dat iedere orgelkring € 50 stort als financiële buffer o.v.v. Brabantse orgelfederatie. ( rabo-bank geldrop, rekeningnummer 14.93.50.791)
Afstemming van een concertrooster zal niet lukken; maar mede gelet op de gevoerde discussie zien wij dit niet als een probleem.
Open Monumentendag is tevens Nationale Orgeldag. Laten we deze kans niet onbenut laten!

6. datum volgende vergadering en sluiting
Als datum voor een volgende vergadering spreken we af zaterdag 24 juni om 11 uur in het Conservatorium in Tilburg. (De datum is een week verschoven t.o.v. de eerder gemaakte afspraak!)

Frans van Mameren, secr. a.i.

1---------------------------------------------------------------------

Verslag eerste 'leden'-vergadering 'Naar een Brabantse Orgelfederatie', gehouden op 25 juni 2005 in de pastorie, Stationsstraat 15 te Geldrop

aanwezig: zie bijgaande presentielijst
afwezig m.k.: orgelkringen Bergen op Zoom, Boxtel, Breda, EttenLeur, Hilvarenbeek en Waalre

1. opening en vaststelling agenda
De voorzitter van de Geldropse orgelstichting, drs. H.J. Ramakers, zit deze eerste vergadering voor en heet de aanwezigen namens tien Brabantse orgelkringen van harte welkom. Een concept-agenda wordt rondgedeeld.

2. voorstellen en korte inleiding
In een korte ronde stellen de aanwezigen zich voor en worden de personalia in de presentielijst vastgelegd.

'Waarom streven wij naar een Brabantse orgelfederatie?' is het thema van deze bijeenkomst. Diverse redenen zijn hiervoor aan to voeren: - De provincie is rijk aan orgels.
- De belangstelling voor het orgel als instrument loopt terug en de promotie voor het instrument is to kleinschalig.
- Er is weinig afstemming tussen de diverse plaatselijke orgelkringen
De Limburgse Orgelstichting zou ons voorbeeld kunnen zijn. Twee Geldropse bestuursleden hebben bij deze stichting reeds hun licht opgestoken. (zie doelstelling) Bij een Brabantse orgelfederatie die zoveel mogelijk plaatselijke orgelkringen omvat, zijn mogelijke subsidieverstrekkers beter toegankelijk. Daarbij kan gedacht worden aan de provincie en aan bedrijven.
De eigen autonomic van de plaatselijke orgelkringen moet bij voorbaat gegarandeerd zijn. We zoeken een externe voorzitter, die niet gebonden is aan een plaatselijke orgelkring.

3. mogelijke doelstelling
'Het instandhouden van het culturele erfgoed dat het orgel vormt en het bevorderen
van de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder', door: het bevorderen van de belangstelling voor het orgel in onze provincie;
het bevorderen van de samenwerking tussen de diverse orgelkringen in Noord-Brabant, waarbij de afstemming van een concertrooster een grote prioriteit heeft.
- het bevorderen van de mogelijkheden voor organisten tot het geven van concerten;'
het bevorderen van activiteiten op het gebied van het orgel, in het bijzonder het organiseren van een jaarlijks Brabants orgelfestival. (Voor een deel met dank aan de Samenwerkende Orgelvrienden Limburg.)

4. gedachtenwisseling
- Van 1988 tot 1995 bestond er een zekere vorm van samenwerking bij de samenstelling van de Brabantse orgelkalender; de samenstelling hiervan vond plaats onder auspicien van het Brabants Genootschap

Is het adressenbestand compleet? Vanzelfsprekend streven we naar een zo volledig mogelijk bestand, waarbij wij ieders hulp inroepen voor eventuele aanvullingen.
Bij het afstemmen van de diverse concertroosters kunnen ook heel goed solisten (concerterende organisten) gevraagd worden, die op meet plaatsen concerten verzorgen.
Als een van de kernactiviteiten wordt 'werving' genoemd. Een goede p.r. is in deze tijd van onschatbare waarde.
We discussieren over de teruglopende bezoekersaantallen bij orgelconcerten. Minder concerten geven lijkt niet de oplossing; eerder een goede regelmaat zien to vinden in het aantal bespelingen.
Benut de 'Nationale Monumentendag', die tevens geldt als 'Nationale Orgeldag' voor het actief promoten van het orgel. Organiseer bijvoorbeeld bezoek- en speelmogelijkheden aan orgels i.s.m. de plaatselijke monumentencommissies.

5. voorbereidend comite en voorzitterschap
Als voorbereidend comite zal voorlopig het dagelijks bestuur van de Geldropse orgelstichting aan de slag gaan.
Als voorzitter zoeken wij iemand met een groot netwerk, die onafhankelijk staat t.o.v. plaatselijke orgelkringen.

6. rondvraag
Dank voor het moedig initiatief en succes!
Bij een volgende vergadering wordt omgekeken naar een wat meet centraal gelegen locatie.
Een federatie zou beslist over een centrale website moeten beschikken. Op dit moment beheert Wijtse Rodenburg (Rosmalen) de site www.orgelconcert.nl, die al een meer dan regionale bekendheid verwerft.

7. sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst, zegt een verslag toe, evenals een brief voor een volgende uitnodiging binnen vier maanden.
Frans van Mameren, secr.