Kerkplein 2
4811 XT Breda

google/mapsGeschiedenis van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te BredaDe 15e-eeuwse Grote Kerk van Breda is een gebouw met een rijk cultuurhistorisch verleden. Niet alleen de imposante architectuur van de buitenzijde van het gebouw, maar ook de in de kerk aanwezige monumenten, gewelf- en muurschilderingen maken het gebouw tot het belangrijkste monument van Breda. Zeer bijzonder is de Prinsenkapel met zijn met bladgoud beklede plafond, waar de voorvaderen van ons Koninklijk Huis begraven zijn.
De Grote of O.L.V. Kerk in Breda schrijft 750 jaar geschiedenis. De eerste vermelding van een stenen kerk in Breda staat in een oorkonde uit 1269 van Elisabeth van Breda en Arnoud van Leuven, de toenmalige Heer van Breda. Daarui blijkt dat in het midden van de dertiende eeuw de toen bestaande kerk door een nieuwe werd vervangen: 'dor de nohit en de dor dorbere der kerken van Breda tir thiet, doen men makede den stenne monster te Breda'.
In 1303 werd de kerk verheven tot kapittelkerk. In 1410 werd begonnen met de huidige kerk op de plaats van haar voorganger. Allereerst werd het koor gebouwd, aanvankelijk zonder kooromgang. Vervolgens ontstond het schip met de zijbeuken en het transept. Van dit deel werd de bouw in 1468 afgesloten. Nadat in 1457 de oude toren was ingestort, werd van 1468 tot 1509 de huidige toren gebouwd. Hierna kwamen de zijkapellen van het schip tot stand (voltooid in 1526) en de Prinsenkapel ten noorden van het koor (1520-1525). Ten slotte werd van 1526 tot 1536 de kooromgang met de Niervaartkapel opgetrokken. In 1547 was de kerk voltooid.
In 1449, terwijl de bouw van de kerk in volle gang was, werd het Sacrament van Niervaert er ondergebracht. Dit was een wonderbaarlijke hostie, die talrijke pelgrims naar de kerk lokte. Iß n 1566 vond de Beeldenstorm plaats in de kerk. Na de Reformatie wisselde de kerk enkele malen van eigenaar om in 1637 definitief protestants te worden; in 1648 werd ook het kapittel opgeheven. In 1694 brandde de oorspronkelijke bekroning van de toren af. De huidige spits dateert uit 1702. Vanaf 1843 hebben er restauratiewerkzaamheden plaatsgevonden aan de kerk. De laatste grote restauratie duurde van 1993 tot 1998.Het interieur

De kerk heeft een grote hoeveelheid kunstvoorwerpen die de Hervorming overleefd hebben. Hieronder vallen vooral de grafmonumenten uit de veertiende tot zestiende eeuw. Een voorbeeld staat hieronder:


Grafmonument Engelbrecht I van Nassau

Dit 8 meter hoge praalgraf liet Jan IV van Nassau aanbrengen tegen een van de wanden van de kooromgang. Het monument herdenkt Engelbrecht I van Nassau, zijn vrouw Johanna van Polanen, Jan IV van Nassau zelf en diens vrouw Maria van Loon-Heinsberg.
Het rond 1475 gebouwde monument is gemaakt van fijne, zachte Franse kalksteen. Het doet denken aan graven in de kathedraal van Burgos die voor de onbekende kunstenaars model zullen hebben gestaan.
Het monument is een driedimensionale retabel waarin de beide stichters en ook Engelbrecht en Johanna geknield voor een Madonna met kind bidden. Achter hen staan hun patroonheiligen Hiëronymus (met kardinaalshoed) en Johannes de Doper rechts en de geharnaste Sint-Joris en Sint-Wendelinus links. Twee engelen houden een baldakijn vast en daarboven een boog met het wapenschild van de Nassaus. Een centraal geplaatst Mariabeeld ontbreekt sinds 1624. Architect Pierre Cuypers restaureert het monument in 1860. Daarbij werden de ontbrekende figuren aangevuld en zelfs extra toegevoegd, zoals de twee engelen en de baldakijn. In 1996 is het monument uit elkaar gehaald en van roestend ijzer ontdaan; met roestvrijstalen pennen en krammen is het weer opgebouwd en vastgezet en gereinigd.

Verder bevinden zich in de kerk een aantal muurschilderingen, waaronder een vijftiende-eeuwse Verkondiging in de stijl van de Vlaamse Primitieven en een schildering van Sint Christoffel.
In de kerk bevinden zich ten slotte een geelkoperen doopvont uit 1540, gemaakt door Joos de Backer uit Antwerpen, een koorgestoelte uit 1440 met gesneden misericordes, een 17e-eeuwse preekstoel en prinsenbank en een drieluik uit het atelier van Jan van Scorel, 'De vinding van het ware kruis'.


Een zeer uitgebreide geschiedenis van de kerk is te vinden op www.grotekerkbreda.nl/historie

De orgelgeschiedenis.

De orgelgeschiedenis gaat terug tot 1410. Breda was in die tijd een belangrijke handelsstad.
In 1429 werden werkzaamheden aan het toenmalige orgel verricht door Mr. Jannes uit Brabant.
Vanaf 1492 zijn de organisten van de kerk bekend.
In 1534 werd in het zuidertransept een voor die tijd groot orgel gebouwd. Het orgel had een hoofdwerk met 10 stemmen, een rugwerk met 4 stemmen (waaronder 3 tongwerken) en een pedaal met twee registers.

Dispositie 1534

Hoofdwerk Rugwerk Pedaal

Prestant 6'
Koppelprestant 3'
Holpijp 6'
Fluit 3'
Gemshoorn 1 1/2'
Sifflet 1'
Mixtuur
Cymbel
Trompet 6'
Ruisende Cymbel.

Prestant 3'
Holpijp 3'
Kromhoorn 12'
Regaal 6'
Schalmei 3'
Prestant 12'
Trompet 6'

Er was nog een aparte borstwerklade met 3 registers, zonder eigen klavier. Het kan zijn dat Hendrik Niehoff, de Brabantse orgelbouwer die in 1533 het orgel in de St. Janskathedraal in 's-Hertogenbosch had voltooid, de bouwer is, maar ook is mogelijk dat Hans (Jan) Graurock uit Zutfen het gebouwd heeft. In 1536 leverde hij een klein orgel voor het koor.
In de jaren 1543, 1546 en 1549 werkt de Bredase orgelbouwer Ysbrant Claeszone aan het instrument. Niet bekend is, welke stemmen hij aan het orgel heeft toegevoegd. Vóór de beeldenstorm worden de meeste orgelpijpen opgeslagen in een kelder van het stadhuis. Misschien heeft men de grootste pijpen kunnen veiligstellen en zijn die als gevolg daarvan verloren gegaan. In de periode die volgt wordt de kerk afwisselend katholiek en protestant, waarbij door diverse orgelmakers reparaties aan het orgel uitgevoerd en uitbreidingen gemaakt worden.
In 1664 werd besloten om de gemeentezang van de inmiddels protestantse kerk met orgel te gaan begeleiden.

Periode Jacobus Zeemans
Dan wordt in 1693 Jacobus Zeemans als organist benoemd, die de toen blind geworden organist opvolgde. Zeemans was ook orgelmaker. Hij heeft in Breda en omgeving vele orgels gebouwd en in onderhoud gehad: naast de Grote Kerk de Markendaalse Kerk (1711) en de R.k.-Schuilkerk (1722). De plaats van het instrument was niet erg geschikt voor zangbegeleiding, daarom bood Zeemans aan het orgel te verplaatsen naar de torenwand. De plannen hiertoe dateerden reeds uit 1694, maar deze werden uitgesteld door een torenbrand in dat jaar. Hij kreeg de opdracht in januari 1711, en was in december 1712 klaar. Hij kreeg ook de opdracht het orgel te moderniseren, maar hij veranderde niets aan de klavieromvang en de windladen.

Een afbeelding van een ansichtkaart uit 1910. Zo zag het Jacobus Zeemans-orgel er tot 1938 uit.

Hij maakte van de oude hoofdwerkkas een rugwerk, en werd een nieuwe hoofdwerkkas gemaakt. Het pedaal en het borstwerk kwamen te vervallen. In de kerk werd een gordijn gespannen om het koor van het schip te scheiden. De nieuwe hoofdwerkkas was door hem gebouwd samen met stadstimmerman Van Gils. Het werk moest goedkoop blijven. Er is dan ook veel oud materiaal gebruikt. De loze frontpijpen waren van hout gemaakt. De dispositie werd zelfs kleiner dan die van het oude orgel.
Meer over Jacobus Zeemans klik hier.
Na Zeeman's dood op 13 oktober 1744 (hij werd in de Grote Kerk begraven bij de ingang van het zuidertransept) wordt Johan Heinrich Hartmann Bätz, leerling van de beroemde Christiaan Müller, rond 1758 gevraagd voor groot onderhoud aan het orgel. Hij maakte nieuwe balgen, en verving een deel van het pijpwerk door nieuw.


Dispositie 1774
(volgens Hess)

Manuaal Positief Pedaal
Holpyp 8'
Octaav 4'
Super Oct. 2'
Gemshoorn 2'
Quint 3
Sup. Quint 1 1/2'
Scherp
Cornet
Mixtuur
Trompet 8'
Quintadeen 8'
Praestant 4'
Octaav 2'
Sexquialtra
Tertiaan
Aangehangen

De oude windladen uit 1534 werden pas in de jaren 1785-1792 vervangen. Het orgel werd in die jaren uitgebreid en vernieuwd door Johannes Schot uit Breda (1785-1789) en Anthonie Christiaenen (1790-1792). Het orgel had toen 13 registers op het hoofdwerk, en negen op het rugpositief, en een aangehangen pedaal.
Gedurende de negentiende eeuw bleef het instrument ongewijzigd. Het onderhoud was in handen van Cornelis van Oeckelen, die in 1815 enkele kleine veranderingen doorvoerde en later van de fa. Stulting & Maarschalkerweerd die groot herstel uitvoerden in 1843.
In 1893 werd het instrument gerestaureerd en aangepast aan de smaak van de tijd door J. van den Bijlaardt. Hij maakte een zelfstandig pedaal, en verving enkele stemmen door andere.

Al vanaf de jaren dertig was de kerk geregeld in restauratie. Het gevolg was dat het orgel werd gedemonteerd, en op verschillende plaatsen (zonder kas) werd opgesteld.

Foto J.A.Meyster

In 1938 restaureert H.W. Flentrop te Zaandam het orgel op initiatief van organist Willem Mathlener onder toezicht van mr. A. Bouman van de Nederlandse Klokken- en Orgelraad.


Het nieuwe Flentrop-orgel (1969)

Het Flentrop-orgel heeft de kleuren van het huis Nassau; blauw en goud.

Deze afbeelding is onderdeel van de puzzel in het magazine Brabants Orgelrijkdom 2018, bladzijde 58.

Na afronding van de meer dan vijftig jaren lange kerkrestauratie is in 1956 aan D.A. Flentrop in Zaandam de opdracht verstrekt om met gebruikmaking van zoveel mogelijk bestaand materiaal een geheel nieuw orgel te bouwen. De oude kas werd gesloopt, omdat ze geen artistieke waarde zou hebben, maar vooral omdat ze te klein was voor de nieuwbouwplannen. De huidige organist, Jaap Hillen, bracht een oud Belgisch orgel (± 1760) in dat als Borstwerk (het 4e klavier) werd ingebouwd. Het nieuwe instrument werd in 1969 voltooid, het lofwerk pas in 1975. Het nieuwe orgel bevat geen werk meer van Zeemans. Het resultaat is een orgel met 3780 pijpen verdeeld over 53 sprekende stemmen, waarvan 9 tongwerken, op 4 manualen en pedaal.
De Hobo 8' van het Bovenwerk is van de orgelmaker Anneessens en afkomstig uit de voormalige R.-k. Kathedraal te Breda. De Schalmei 8' van het Bovenwerk is uit een orgel in Walshoutem afkomstig en rond 1750 gebouwd door J.B. le Picard.
Na de restauratie van het kerkgebouw in 1998 bleek het orgel op verschillende punten in slechte staat te verkeren. Er was tevens schade ontstaan doordat een inbreker zich in juni 1997 in de kas van het orgel had verstopt. Hierbij was veel pijpwerk geknakt en gebroken. Een restauratie was noodzakelijk, en deze werd door Jan van den Heuvel uitgevoerd in 1999/2000. Naast schoonmaken en reviseren werd het orgel ook opnieuw geïntoneerd. De Vox Humana van het Borstwerk was zo slecht, dat een nieuw exemplaar werd gemaakt. Op verzoek van de organist Jaap Hillen, die ook als adviseur optrad, is achter het orgel tegen de muur een buisklokkenspel aangebracht, dat vanaf het vierde manuaal te bespelen is. Op 28 mei 2000 kon het orgel weer in gebruik worden genomen.

Foto Ron van Galen

Dispositie 1969

Hoofdwerk Rugwerk Bovenwerk Borstwerk Pedaal
Prestant 16
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Quintadeen 4
Quint 3
Octaaf 2
Mixtuur IV-V
Scherp III-IV
Cornet V
Trompet 16
Trompet 8
Prestant 8
Holpijp 8
Octaaf 4
Fluit 4
Octaaf 2
Quint 1 1/3
Mixtuur IV
Sexquialter II
Dulciaan 8
Tremulant
Gedekt 16
Prestant 8
Holpijp 8
Viola 8
Octaaf 4
Open fluit 4
Nasard 3
Fluit 2
Terts 1 3/5
Flageolet 1
Mixtuur IV
Schalmei 8
Hobo 8
Gedekt 8
Quintadeen 8
Prestant 4
Roerfluit 4
Gemshoorn 2
Quint 1 1/3
Cornet V
Vox Humana 8 B/D
Tremulant

Klokkenspel (24 tonen)
Cimbelstern
Prestant 16
Subbas 16
Octaaf 8
Gedekt 8
Roerquint 6
Octaaf 4
Nachthoorn 2
Mixtuur V
Bazuin 16
Trompet 8
Klaroen 4

Manuaalomvang C-g''' (borstwerk zonder fis''')
Pedaalomvang C-f'
Toetstractuur mechanisch.
Registertractuur mechanisch.
Sleepladen.

Foto Piet Bron
Het J.S. Strümphler kabinet-orgel

het kabinet-orgel (fotos Wim vd Ros)

Het koororgel in de Grote Kerk is een kabinetorgel, gebouwd door Johannus Stephanus Strümphler in 1778. Waarschijnlijk is het gemaakt voor een particulier. Het orgel werd op 16 juli 1837 door Jonathan Bätz in de Hervormde Kerk van Alphen aan de Maas en Maasbommel geplaatst. Leonard van Nistelrooij vernieuwde in 1873 de Viola. In 1913 is het door een particulier uit Oisterwijk gekocht via de firma Smits in Reek. In de jaren daarna kwam het in het bezit van notaris Bijvoet te Deventer, die het uitleende aan de studentenparochie in Nijmegen. Op deze locatie leed het orgel veel schade door verwarming. Uiteindelijk was het orgel onbespeelbaar. Tenslotte is het in 1969 na restauratie door Flentrop Orgelbouw in de Grote Kerk van Breda geplaatst. De kas, windlade, mechaniek en het houten pijpwerk zijn nog origineel. Al het andere pijpwerk is bij de restauratie nieuw gemaakt, naar voorbeeld van het Strümphler-orgel in Naarden (Bachvereniging). Officieel is de Stedelijke Muziekschool van Breda eigenaar van het orgel. Op 5 juli 1981 is het instrument in gebruik genomen met een concert door Jaap Hillen, die ook verantwoordelijk was voor de aankoop, en die adviseerde bij de restauratie.

Dispositie 1969
Manuaal C-f'''

Holpijp 8'
Prestant 8' (discant)
Viola di Gamba 8' (discant)
Prestant 4' (gedeeld)
Fluit 4' (gedeeld) - bas uit 1778
Roerquint 3' (bas)
Octaaf 2' (gedeeld)
Sesquialter II sterk (discant)


Toetstractuur mechanisch
Registertractuur mechanisch
Windlade(n) sleeplade

Gegevens Piet Bron
'Feestconcertavond, zaterdag 3 februari 2018'

Een avondvullend feestconcert door Minne Veldman en Marco den Toom op een van de mooiste orgels van Nederland op een tot de verbeelding sprekende locatie! Een bruisend en afwisselend programma. Met kleurrijke en verrassende registraties.
Prachtige videobeelden op grote schermen.
Warme koffie, thee, chocomel of glühwein, en in de pauze de overheerlijke ‘Orgelfeest-saté’ (2 consumpties ‘van het huis’). Een uitgebreide, kleurige ‘feestgids’ met veel foto’s. En niet te vergeten: honderden enthousiaste orgelliefhebbers! Allemaal ingrediënten, niet voor een doorsnee orgelconcert, maar voor een waar Orgelfeest!
Na Amsterdam (2014), Haarlem (2015), Utrecht (2016) en Zwolle (2017) alweer de 5e editie, op zaterdag 3 februari 2018 in de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda.
Het Orgelfeest begint om 19.00 uur, de kerk gaat open om 18.15 uur.

- gratis onder begeleiding (t/m 11 jaar)
- € 15,- aan de kerk / € 10,- bij reserveren (12 t/m 17 jaar)
- € 25,- aan de kerk / € 20,- bij reserveren (vanaf 18 jaar) Online bestellen voor 27 januari en meer info op www.orgelfeest.nl

'Orgelconcerten Jong Talent' in juni 2017

Voor de concerten in juni geeft Art UnOrganized het podium aan vier jonge orgeltalenten die ieder een concert verzorgen op de woensdagmiddag vanaf 12.45 uur.
Toegang gratis, vrije gift na afloop.

Alle vier zeer getalenteerde studenten op verschillende niveaus van bachelor- en masteropleidingen en van drie verschillende conservatoria uit Den Haag, Rotterdam en Tilburg.


Woensdag
7 juni
Marc Schippers
,(Nederland) Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg.

Woensdag 1
4 juni
Iddo van der Giessen (Nederland) Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Woensdag 2
1 juni
Szymon Olszanski (Polen) Codarts Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam.

Woensdag 2
8 juni
Javier Serrano Godoy (Spanje) Codarts Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam.


'Bach op zondag' in augustus

Een initiatief van de Stichting Grote Kerk Breda: vier orgelbespelingen op zondagmiddag op het monumentale orgel van de Grote Kerk op de zondagmiddag.
Het programma van ieder concert bestaat uit composities van Johann Sebastian Bach, de grote orgelcomponist en  Anfang und Ende aller Musik (Max Reger). Bachs muziek kent vele stijlen en vele facetten, van uiterst motorische muziek tot ingetogen verstilde muziek, die ook in ieder concert aan bod komen.

Aanvangstijd 12.00 uur.
Toegangsprijs € 5,- aan de kassa Grote Kerk Breda


zondag 6 augustus 2017
Manuel Tomadin, orgel.
Manuel Tomadin studeerde aan het conservatorium Jacopo Tomadini in Udine. Tomadin woont in Pieris in Italie en is docent orgel en orgelcompositie aan het conservatorium in Monopoli Italie. Tomadin won in 2011 het Internationaal Schnitger Orgelconcours in Alkmaar.
'Bach en de Noord-Duitsers'


zondag 13 augustus 2017
Aart Bergwerff, orgel.
Aart Bergwerff is organist en vaste bespeler van het Flentrop-orgel in de Grote of O.L.V. Kerk te Breda. Bergwerff is tevens cantor- organist van de Arminiuskerk te Rotterdam. Daarnaast ook hoofdvakdocent orgel, orgelbouw en kerkmuziek aan Codarts Hogeschool te Rotterdam.
'Bach en de Italianen'


zondag 20 augustus 2017
Pieter Dirksen, orgel.
Pieter Dirksen, muziekwetenschapper, klavecimbelspeler en organist is tevens titulair organist van het Andries Severijn-orgel in de Martinus- kerk te Cuijk. Hij promoveerde in 1996 cum laude op een proefschrift over de klaviermuziek van Jan Pieterszoon Sweelinck.
'Bach en de Fransen'


Zondag 27 augustus 2017
Emmanuel van Kerckhoven, orgel.
Emmanuel van Kerckhoven is organist en vaste bespeler van het Dillens/Delhaye-orgel in de Sint-Norbertuskerk en tevens titulair-organist van de Sint-Carolus Borromeuskerk beiden te Antwerpen. Daarnaast is Van Kerckhoven artistiek leider van Het Antwerps Barokorkest.
'Bach en de Belgen'


'OrgelStorm Internationaal Orgelfestival' in september 2017

Het centrum van Breda vormt in september 2017 het podium voor het eerste internationale OrgelStorm festival. Met een programma vol bijzondere orgelmuziek, en cross-overs richt het festival zich op de traditionele orgelliefhebber en op nieuwe orgelvrienden. Initiatiefnemer van OrgelStorm is stichting Art UnOrganized. Aart Bergwerff, artistiek leider van AUO doet tijdens zijn vele concerten in binnen- en buitenland contacten op met fantastische organisten, die hij weet te programmeren voor het festival.
De magie van het orgel komt ruim aan bod in het festival. Vernieuwing en verbreding en samenwerking met andere instrumenten en disciplines; dat is kenmerkend voor OrgelStorm.

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de kunststroming De Stijl werd opgericht. De Stijl is vooral bekend bij het grote publiek door de kunstenaars Mondriaan en Rietveld. Dit jubileum grijpt OrgelStorm aan om een serie concerten te programmeren over Nederlandse iconen in de kunst en muziek. Dutch Design staat voor een typisch Nederlands handschrift van Nederlandse kunstenaars en componisten in de afgelopen eeuw tot vandaag de dag.

Stile Antico – Stile Moderno
Het OrgelStorm festival verbindt de wereld van het traditionele concert met die van de moderne beleving. Stile antico en stile moderno. Bij beide ‘stiles’ is kwaliteit en professionele artisticiteit uitgangspunt voor de inhoud van het festivalprogramma. De kruisbestuiving gaat de komende jaren zich ontwikkelen tot een vernieuwde vorm waarin het orgel een prominente plaats inneemt als concertinstrument.

Flentrop-orgel van dichtbij
Om meer publieksgroepen warm te maken voor het orgel, wordt er i.s.m. de Brabantse Orgelfederatie een lesprogramma aangeboden rondom het ‘Doe-orgel’. En een Open Orgelochtend: ‘Kom in de Kas!' voor bezoekers, om het Flentrop-orgel van binnen en buiten te bekijken. Interactieve rondleidingen voor jong en oud.


Aanvang alle concerten 20:00 uur. Kerkdeuren open vanaf 19:30 uur .
Kaarten à € 10,- zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via de website van Art UnOrganized. Tevens is via de website een passe-partout voor alle concerten samen à € 35,00 te verkrijgen. Kaarten aan de kassa van de Grote Kerk m.i.v. woensdag 6 september en op de avond van de concerten € 12,50 p.p.


Zaterdag 23 september 2017
Opening festival
Het festival opent op zaterdag 23 september met Le Bouquet, een concert met werk van o.m. de Bredase componist Daan Manneke, uitgevoerd door zeer talentvolle jonge organisten onder regie van Aart Bergwerff. Het concert is een hommage aan Daan Manneke en zijn omvangrijk oeuvre voor het orgel. Naast werken van Manneke klinkt muziek van Sweelinck, Andriessen en Bach.

Maandag 25 september
'Play it Cool!'
Kerstin Wolf en Joost de Nooijer.
De nieuwe cd met orgelwerken van de Nederlandse componist Ad Wammes, opgenomen in de St. Johannis Kirche, Hamburg (Duitsland), door Joost de Nooijer en Kerstin Wolf, staat centraal in het concert van 27 september. ‘Play it cool! heeft de kenmerkende aansprekende frisheid en helderheid waar Dutch Design zo bekend om is. Het is een modern werk voor orgel en tegelijkertijd geschoeid op klassieke leest en beïnvloedt door pop, rock en jazz.
‘Play it cool!’ werd door Ad Wammes speciaal gecomponeerd voor het eerste Internationale Orgelconcours in Breda. Een waarlijk 21e eeuwse orgelcompositie. Ad Wammes: ‘Dit virtuoze werk daagt het voorstellingsvermogen en de ritmische standvastigheid van de organist uit’.

Woensdag 27 september
Een grote verrassing op woensdag 27 september. Wie, wat en hoe wordt via de website van Art UnOrganized bekend gemaakt, speciaal zal het zijn….

Donderdag 28 september
Canto Ostinato
Aart Bergwerff, Sandra en Jeroen van Veen, Mike del Ferro.
De Canto Ostinato van de Nederlandse componist Simeon ten Holt is haast meditatieve muziek – voortdurend aanhoudend gezang -die wordt uitgevoerd door de pianisten Sandra en Jeroen van Veen, Mike del Ferro en organist Aart Bergwerff in een bedwelmende reis van zich continu herhalende klanken.

Vrijdag 30 september
Christian Schmitt, orgel.
De virtuoze vertolking van romantische muziek.
Met het concert
: ‘La France aux Pays-Bas met de Duitse organist Christian Schmitt, sluit OrgelStorm het festival af met Franse virtuositeit als contrast op de Nederlandse vaste ritmiek. Schmitt speelt werken van de componist Charles Marie Widor (1844-1937); de grote Franse ‘Chopin van het orgel’.
Schmitt zijn hart ligt bij het romantische orgel repertoire. Zijn interpretatie van Widor’s orgel symphonien Opus 42,3 en 69, opgenomen samen met Bamberger Symphoniker, Bayerische Staatsphilharmonie, is bekroond met de ECHO Klassik in 2013.


Meer info in de loop van 2017 op
www.orgelstorm.nl
Stichting Grote Kerk Breda

De organist van de Grote Kerk, Aart Bergwerff , organiseert vanaf 2015 de lunchpauzeconcerten namens de Stichting Grote Kerk.
Alle info: www.aartbergwerff.org

logo Brabantse orgelfederatie Deze organisatie is vertegenwoordigd bij de Brabantse Orgelfederatie.


Laatste actualisatie 10 maart 2017