Nieuwsbrieven archief 2006 en 2007.

 

 

Nieuwsbrief 11 -------------------------------------------

16 november 2007

Geachte nieuwsbrieflezer...

Graag vragen wij u aandacht voor de aanlevering van gegevens voor de Brabantse Orgelkrant 2008.

Concertberichten - Van een aantal orgelkringen hebben wij nog geen concertberichten ontvangen, welke u opgenomen wilt hebben in orgelconcert-agenda van de Brabantse Orgelkrant. Heeft u dit nog niet of niet volledig aangeleverd, dan verzoeken wij u ons z.s.m. doch uiterlijk 15 februari a.s. te mailen aan info@brabantorgel.nl. Gaarne vermelding van locatie, aanvangstijdstip, evt. de toegangsprijs, organist/musici en evt. indicatie van het programma/thema. Ook als uw programma nog niet helemaal rond is, toch dat wat wel bekend is vast doorgeven svp. Ook individuele belanghebbenden/organisten die kennis hebben van dit jaar in Brabant geplande orgelconcerten kunnen deze aanmelden als ze nog niet vermeld staan in de agenda op www.orgelconcert.nl. Alle concerten van deze agenda op de site komen ook in de krant.

Redactioneel - Heeft uw orgelkring dit jaar iets speciaals te melden rond uw orgel, de concertserie, een bepaald thema, of iets anders vermeldenswaardig, laat ons dat weten. Zendt ons een stukje tekst met de bijzonderheden, eveneens uiterlijk 15 februari a.s., zodat wij dit kunnen opnemen in uw en onze Brabantse Orgelkrant 2008.

Nationale Orgeldag 2008 - Zoals ieder jaar wordt op de zaterdag van Open Monumentendag de Nationale Orgeldag gehouden. Kerken en andere historische gebouwen zetten op die dag hun deuren open. Ook voor de “toevallige passant” die eigenlijk binnenliep om de kerk te bezichtigen, is dit een geweldige mogelijkheid nader kennis te maken met het orgel. Organisten en leden van orgelcommissies kunnen bezoekers het e.e.a. vertellen over hun orgel, het tonen en het laten horen. Waar mogelijk kan bezoekers de gelegenheid worden geboden het orgel te bespelen. Het thema van de Nationale Orgeldag 2008 is “Het orgel open”. De Brabantse Orgelfederatie zal haar leden ondersteunen met een algemeen vouwblad, dat binnenkort te downloaden is van onze site via de toets Nationale Orgeldag 2008. Stelt u ook uw kerk open en wordt uw orgel daarbij actief betrokken, meldt u dat ons eveneens uiterlijk 15 februari a.s. via info@brabantorgel.nl voor een vermelding in de orgelkrant.

Adverteren in de Brabantse Orgelkrant 2008 - De Brabantse Orgelkrant 2008 wordt in een oplage van 10.000 exemplaren gratis verstrekt via o.a. orgelkringen, VVV’s en bibliotheken. Wilt u b.v. extra met uw orgel en concertserie adverteren in deze krant, of weet u iemand die zou willen adverteren in de Brabantse Orgelkrant 2008, neem dan contact met ons op.

Wij vragen de orgelkringen die nog geen gegevens hebben aangeleverd nadrukkelijk te reageren op deze mail, ook indien u verder geen gegevens zal aanleveren voor de orgelkrant. Dat bespaart de redactie van de Brabantse Orgelkrant 2008 veel nabellen. Met vriendelijke groet, Wijtse Rodenburg en Wim van der Ros, Redactie Brabantse Orgelkrant 2008 van de Brabantse Orgelfederatie

 

Nieuwsbrief 10 -------------------------------------------

9 november 2007

Geachte nieuwsbrieflezer,

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.

zaterdag 24 november 2007 te ‘s-Hertogenbosch, Platinalaan 10, aanvang 9.30 uur.
Aan leden en aspirant-leden van de Brabantse Orgelfederatie en overige geinteresseerden volgens de verzendlijst van onze nieuwsbrief.
Het bestuur van de Brabantse Orgelfederatie nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op zaterdagochtend 24 november a.s. te ’s-Hertogenbosch, aanvang 9.30 uur, einde 11.00 uur.
Op deze vergadering zullen wij zeer belangrijke zaken behandelen. Dit betreft o.a. de komend voorjaar te verschijnen Brabantse Orgelkrant, de stand van zaken in de projecten Beheer en Informatie- en documentatiecentrum, alsmede de plannen voor excursies naar Brabantse orgels en een Festival Nieuwe Muziek.
Hieronder treft u de agenda voor deze ledenvergadering, met korte toelichtingen op enkele agendapunten.
Wij stellen uw inbreng bij de diverse agendapunten nadrukkelijk op prijs.
Wij zijn deze ochtend te gast bij ons lid Pels & Van Leeuwen Orgelbouw, Platinalaan 10, 5234 GH ’s-Hertogenbosch (Bedrijventerrein Maaspoort, zie routebeschrijving hieronder).
Na afloop van de vergadering zal onze gastheer, de heer Peter van Rumpt, ons een toelichting geven op de restauratie van het orgel van Oploo, en is er gelegenheid de ateliers te bezichtigen.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Als u van plan bent de vergadering bij te wonen verzoeken wij u ons voor 21 november te e-mailen met hoeveel personen u de vergadering komt bijwonen.
Wij hopen u op 24 november a.s. te ontmoeten..
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

AGENDA

1.Opening en welkom door de voorzitter
2.Vaststelling van de agenda
3.Notulen Algemene Ledenvergadering 9 juni 2007 (klik hier)
4.Ingekomen stukken, mededelingen.
5.Presentaties van de projectgroepen met discussie (voor een korte toelichting op genoemde onderwerpen, zie de bijlagen hieronder).

Beheer: coordinatie Bert Augustus
Informatie- en documentatiecentrum: coordinatie Wim van der Ros
Noord-Brabants Orgelfestival Nieuwe Muziek: coordinatie Ad van Sleuwen
Excursies naar Brabantse orgels: coordinatie Piet Groenendijk
Brabantse Orgelagenda, website en orgelkrant: coordinatie Wijtse Rodenburg

6.Rondvraag.
7.Volgende vergadering en sluiting

Bijlage Beheer
De Brabantse Orgelfederatie trekt zich het lot aan van orgels in Noord-Brabant. Het bestuur heeft daarom een plan ontwikkeld voor het beheer en de inventarisatie van orgels.
Voor de uitvoering van de plannen is een subsidieaanvraag gedaan bij de Provincie Noord-Brabant. De plannen zijn verder uitvoerig besproken met de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), de Katholieke Klokken- en Orgelraad en het Bisdom ’s-Hertogenbosch. De subsidieaanvraag bij de Provincie is gehonoreerd voor het geheel van de ingediende begroting tot een bedrag van maximaal € 26.400,-; het gaat daarbij om het verzorgen van beheersadviezen en het doen van inventarisatie tot en met het jaar 2009.
Ook de contacten met RACM, KKOR en het Bisdom waren zeer bemoedigend. Er zal nog verder worden gesproken met het Bisdom Breda en de Commissie orgelzaken van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland).
Binnen afzienbare tijd zal een selectie van eigenaren van orgels schriftelijk benaderd worden, zodat de feitelijke werkzaamheden een aanvang kunnen nemen. Er zal in samenwerking met KKOR en RACM een scholingsprogramma worden opgezet voor het opleiden van enkele regiobeheerders.
Het project wordt gecoördineerd door Bert Augustus, bestuurslid van de Brabantse Orgelfederatie.

Bijlage Informatie- en documentatiecentrum
Op een termijn van twee jaar willen wij komen tot een Informatie- en documentatiecentrum op een voor een breed publiek toegankelijke locatie. Daarvoor zullen wij de komende periode besteden aan het verkrijgen van documentatie rond de bouw, restauratie en ingebruikname van orgels in onze provincie. De actieve hulp van leden bij het verkrijgen van deze gegevens (origineel, in kopie of als scan) van Noord-Brabantse orgels is hierbij vereist.
Momenteel maken wij via onze website een begin met het realiseren van een digitale opslag van informatie en documentatie van Brabantse orgels en Brabantse orgelmakers. Uiteindelijk willen wij deze informatie beschikbaar hebben in een format zoals deze ook door de Rijksdienst (de RACM) wordt gehanteerd. Daarover zijn met de Rijksdienst besprekingen gaande.
Voor orgel- en cultuurmanifestaties is de (reizende) fototentoonstelling Brabantse Orgelrijkdom beschikbaar. Deze is het afgelopen jaar op drie evenementen geplaatst. Daarnaast zal in het voorjaar een eerste opus van een digitaal fotoklankbeeld beschikbaar komen met beeldmateriaal van deze fototentoonstelling, aangevuld met bijbehorende documenten. Ook dit fotoklankbeeld kan dan worden getoond bij orgel- en cultuurmanifestaties.
Het DELA Fonds heeft als sponsor het voor dit project begrote bedrag van € 10.000,- volledig toegezegd.
Het project wordt gecoördineerd door Wim van der Ros, bestuurslid van de Brabantse Orgelfederatie.

Bijlage Noord-Brabants Orgelfestival Nieuwe Muziek
Op zondag 28 september 2003 werd onder auspiciën van orgelmaker Nico Slooff en de Stichting Muziek aan de Markt Bergeijk een klein festival georganiseerd dat plaats vond in de fraaie Hofkerk aldaar met haar pas door Nico Slooff gerestaureerde Maarschalkerweerd-orgel uit 1902. Dit festival bestond uit een bijdrage in de vorm van een lezing over de orgelmuziek na de tweede wereldoorlog door Aart de Kort en een uitgebreid concert in de voornoemde Hofkerk. Aan dit concert verleenden vooraanstaande Brabantse musici en componisten hun medewerking, waarbij een zevental werken voor het eerst werd uitgevoerd. Het concert werd op CD uitgebracht. Zowel de lezing als het concert (en natuurlijk de nazit!) mochten zich verheugen in een zeer grote belangstelling. Veel bezoekers en ook de uitvoerenden voelden erg veel voor een vervolg. Door de grote belasting die de organisatie met zich meebrengt is dit niet meer gebeurd.
Een dergelijk initiatief past uitstekend binnen de doelstelling van de Brabantse Orgelfederatie. Het plan bestaat nu een Noord-Brabants Orgelfestival Nieuwe Muziek te organiseren en wel in Eindhoven. Gemikt wordt op najaar 2008 of voorjaar 2009.
Het project wordt gecoördineerd door Ad van Sleuwen, bestuurslid van de Brabantse Orgelfederatie.

Bijlage Excursies (naar Brabantse Orgels)
Naast inventarisatie van het rijke Brabantse orgelbezit, streeft de Brabantse Orgelfederatie ook naar presentatie daarvan. Dit wil zij ondermeer doen door middel van excursies, waarbij in veel gevallen een thema zal worden gekozen, zoals orgels van dezelfde orgelmaker of orgels uit een bepaalde periode. Deskundige toelichting en bespeling zijn daarbij uitgangspunt. Nagegaan wordt of het maken van een klankdocument d.m.v. een CD van de te bezoeken orgels tot de (financiële) mogelijkheden behoort.
De eerste excursie is gepland op 26 april 2008, met een bezoek aan enkele Smits-orgels in het gebied tussen 's Hertogenbosch en Eindhoven. Het betreft de orgels van Schijndel, Sint-Oedenrode, Oirschot en Boxtel, die in deze volgorde zullen worden bezocht.
In het najaar van 2008 willen we een aantal orgels bezoeken ten noorden van de lijn Breda-Tilburg, namelijk de orgels van Waspik, 's Gravenmoer en Sprang-Capelle.
Leden van de Brabantse Orgelfederatie, maar ook andere belangstellenden, zullen hiervoor worden uitgenodigd via diverse media.
Het project wordt gecoördineerd door Piet Groenendijk, bestuurslid van de Brabantse Orgelfederatie.

Bijlage Brabantse orgelagenda, website en orgelkrant
Reeds vanaf het begin van de oprichting is onze website www.brabantorgel.nl beschikbaar voor de informatie die de Brabantse Orgelfederatie te bieden heeft. Die bestaat uit de orgelconcertagenda, concertprogrammas, informatie over kerken, orgels, orgelbouwers en organisten, aangevuld met de gegevens over de Federatie zelf.
De informatie is primair bedoeld voor iedere geinteresseerde in orgels en orgelmuziek in onze provincie en daarnaast als informatie-uitwisselingsplatform/databank voor de leden. Inmiddels functioneert ook de regelmatig verstuurde nieuwsbrief per E-mail om iedere belangstellende en de leden te informeren over actualiteiten op Brabants orgelgebied.
Daarnaast ligt het nu in de bedoeling om aan het begin van het nieuwe concertseizoen, in april 2008, een Brabantse Orgelkrant uit te geven met een overzicht van alle orgel-concerten, achtergrondartikelen, foto's en bijdragen van de orgelkringen. We denken aan een omvang van 20 pagina’s op tabloidformaat, met advertenties en een oplage 10.000 stuks, te verspreiden bij concerten van alle Brabantse orgelkringen en via de VVV’s. Het geheel onder redactie van Wijtse Rodenburg en Wim van der Ros. Een feestelijke presentatie, waarbij de pers wordt uitgenodigd, is gepland op zaterdag 12 april in het Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch. Binnenkort start actief beleid om orgelkringen (bestaande leden en potentiële leden) te laten deelnemen aan deze nieuwe orgelkrant.

Het
project wordt gecoördineerd door Wijtse Rodenburg, bestuurslid van de Brabantse Orgelfederatie.

Nieuwsbrief 9 -------------------------------------------

23 oktober 2007

Geachte nieuwsbrieflezer,

1. Vooraankondiging ledenvergadering.
Graag maken we u er op attent dat de Vereniging Brabantse Orgelfederatie op zaterdag 24 november om 9.30 uur een algemene ledenvergadering organiseert. We zijn daarvoor dit keer te gast bij een van onze leden, orgelbouwer Pels & Van Leeuwen te 's-Hertogenbosch. In de volgende nieuwsbrief 10 zenden we u een routebeschrijving, de agenda en een uitgebreide opgave van de achtergronden van de te behandelen onderwerpen. Noteert u de datum vast in uw agenda!

2. Nieuwe subsidies voor o.a. de orgelagenda-uitgave!
Vorige nieuwsbrief konden wij u melden dat we subsidies van de Provincie Noord-Brabant en van het Dela-fonds toegezegd hebben kregen. En nu hebben we een nieuwe toezegging: het CultuurAmateurfonds van de Provincie Noord-Brabant en het Prins Bernardfonds verlenen onze vereniging ieder € 3000 subsidie voor o.a. de orgelagenda-uitgave. Daar zijn we bijzonder blij mee omdat we nu in staat zullen zijn de eerste uitgave te financieren van een Brabantse orgelagenda, waarschijnlijk in de vorm van de eerste Brabantse Orgelkrant 2008. De werkgroep orgelagenda kan nu is inmiddels aan de gang met de voorbereiding. Daarbij is het wel van groot belang dat we de informatie van alle orgelkringen in Brabant op tijd binnen krijgen! Zie daarvoor punt 3.

3. Belangrijke oproep voor de orgelagenda 2008!
De eerste Brabantse Orgelkrant kan nu worden gerealiseerd. In deze krant zal de orgelconcert-agenda, zoals die nu ook op de site te vinden is, een belangrijke plaats innemen. De meeste brabantse concerten van 2007 hebben op www.brabantorgel.nl gestaan en er staan nog steeds concerten op. Het seizoen is nu bijna ten einde, maar er wordt overal druk gepland aan het nieuwe seizoen 2008. Wij roepen alle Brabantse orgelkringen, leden en -nog-niet-leden, op om de planning voor volgend jaar z.s.m. doch uiterlijk aan het begin van 2008 rond te hebben zodat uw concerten meegenomen kunnen worden in de Orgelkrant. Het is de bedoeling dat alle deelnemende Brabantse orgelkringen in 2008 gratis kunnen beschikken over exemplaren om uit te reiken bij elk concert! De plannen zijn de orgelkrant tzt met een persmanifestatie in het Provinciehuis te introduceren. Daarover later meer. Bij de komende ledenvergadering zal dit punt uiteraard ook op de agenda staan.

4. Oproep voor het Informatie- en documentatiecentrum
Voor het verder uitwerken van de plannen voor de inrichting van ons Informatie- en documentatiecentrum komen wij graag in het bezit van originele stukken of kopiestukken of scans van o.a. contracten, ingebruiknameprogramma’s, restauratieverslagen e.d. Bent u in het bezit van dergelijke documentatie van uw orgel of van andere Brabantse orgels, dan verzoeken wij u ons dat te zenden c.q. te mailen. Uiteraard mag u dit ook meenemen naar de ledenvergadering op 24 november a.s.

5. Teteringen nieuw lid van de Federatie.
Het Orgelcomité J.J. Delahaye-orgel Teteringen is lid van de Brabantse Orgelfederatie geworden. Welkom!
Zodra wij foto’s en meer gegevens hebben, wordt Teteringen op de site toegevoegd!

6. Gemeentebestuur 's-Hertogenbosch eert Maurice Pirenne met culturele penning.
Op woensdag 17 oktober heeft burgemeester Rombouts de culturele penning van de stad 's-Hertogenbosch uitgereikt aan Maurice Pirenne. De culturele penning wordt verstrekt aan een persoon of instelling die zich geruime tijd - en naar het oordeel van het stadsbestuur op wijze excellerende wijze - heeft ingespannen voor het culturele klimaat in de gemeente. Vanwege de gezondheidstoestand van de decorandus heeft de uitreiking in besloten kring plaatsgevonden.

 

Nieuwsbrief 8 -------------------------------------------

21 augustus 2007

Geachte nieuwsbrieflezer,

1. Subsidie van de Provincie 'beheer en inventarisatie orgels'
Bij terugkeer uit Zuid-Frankrijk trof onze secrataris een veelbelovende enveloppe afkomstig van de provincie Noord-Brabant bij de post aan. Kort en bondig is de boodschap aan het bestuur van de van de Brabantse Orgelfederatie:
"Wij hebben besloten u voor het project 'beheer en inventarisatie orgels' een subsidie te verlenen van maximaal € 26.400,00 (incl. evt BTW) over de periode 2007-2009.... Deze subsidieverlening is eenmalig. Dit betekent dat u aan deze subsidieverlening geen verwachtingen kunt ontlenen met betrekking tot subsidieberzoeken van uw kant in de komende jaren." Onnodig te melden dat we bijzonder blij zijn met deze eerste subsidie.

2. Subsidie van het Dela-fonds voor 'informatie en documentatiecentrum'
Vier weken later ontving onze secrataris wederom een enveloppe, nu van het Dela-Fonds. Kort en bondig is de boodschap aan het bestuur :
"Wij hebben besloten Brabantse Orgelfederatie voor het project 'informatie en documentatiecentrum' een subsidie te verlenen van € 10.000,00 We zijn ook zeer blij met deze tweede subsidie.
Het zoeken naar sponsors gaat inmiddels door, omdat we voor de overige activiteiten ook geld nodig hebben. Ze is het dit jaar niet mogelijk gebleken geld te vinden voor de Brabantse Orgelkrant. We hopen deze begin volgend jaar wel te kunnen uitbrengen, mits we daarvoor een geldschieter vinden. Het bestuur houdt zich inmiddels aanbevolen voor suggesties van de nieuwsbrieflezers.

3. Belangrijke oproep voor de orgelagenda 2008!
De eerste Brabantse Orgelkrant hopen we nu in 2008 te realiseren. In deze krant zal de orgelconcert-agenda zoals die nu ook op de site te vinden is een belangrijke plaats innemen. De meeste brabantse concerten hebben we reeds op brabantorgel.nl staan. Wij roepen alle Brabantse orgelkringen op om de planning voor volgend jaar aan het begin van 2008 rond te hebben zodat uw concerten meegenomen kunnen worden in de Orgelkrant. Alle deelnemende Brabantse orgelkringen kunnen in 2008 gratis beschikken over exemplaren om uit te reiken bij elk concert!
Zodra we inkomsten hebben gaat de krant in productie, waarschijnlijk begin mei 2008. Houdt u rekening met een kopij inleverdatum van 1 april. Later meer.

4. Uitnodiging Open Dag orgelbouwer Pels & Van Leeuwen
Hierbij nodigen wij u namens orgelbouwer Pels & Van Leeuwen uit voor een bezoek aan hun ateliers tijdens de Open Dag op 1 september 2007 tussen 10.00 en 17.00 uur aan de Platinalaan 10 te ‘s-Hertogenbosch
Er wordt een aantrekkelijk programma georganiseerd met onder andere ieder uur een improvisatie of bewerking door een aantal bekende (jonge) Nederlandse organisten op het gerestaureerde Pereboom & Leijserorgel dat in het najaar geplaatst zal worden in de Mariakerk te Apeldoorn.
Dit romantische instrument werd in 1897 gebouwd voor de paterskapel van de Jezuïeten in Groningen. In 1956 werd het overgeplaatst naar de Pius X-kerk te Tilburg waarbij het drastisch werd verbouwd. Thans is het instrument weer in oude luister hersteld. Het bezit 20 registers verdeeld over Hoofdwerk, Zwelwerk en Pedaal.
Verder werken wij aan de reconstructie van een instrument van de hand van Nolting (laat 18e eeuws) uit de H. Matthiaskerk in Oploo. Slechts een deel van het pijpwerk en de fraaie orgelkas, die momenteel in ons atelier staat opgesteld, zijn bewaard gebleven.
In 1979 bouwden wij een nieuw orgel voor de Gereformeerde kerk te Koudekerke dat momenteel bij ons staat opgesteld. Dit instrument werd overcompleet na het samengaan van de protestantse kerken en werd aangekocht door de Protestantse Gemeente van Vught, alwaar het tegen het einde van dit jaar wordt geplaatst.
Orgels worden op ambachtelijke wijze gemaakt van hout, leer, tin en lood. Alle facetten van het orgelmaken zijn op deze dag te bekijken.
Graag tot ziens op 1 september aanstaande. Adres: Platinalaan 10, 5234GH, ’s-Hertogenbosch, bedrijventerrein Maaspoort, afslag 47, A59
Volledige routebeschrijving: www.pelsenvanleeuwen.nl

Nieuwsbrief 7 -------------------------------------------

31 mei 2007

Geachte nieuwsbrieflezer,

1. Ledenbijeenkomst van zaterdag 9 juni in Tilburg
Graag wijzen wij u op onze ledenbijeenkomst van zaterdag 9 juni a.s. (09.30 – 11.00 u) in het Brabants Conservatorium (Zwijsenplein 1, kamer 119) te Tilburg.
Op de agenda staat o.a. het bespreken van de status van de eerste activiteiten, zoals de orgelagenda annex –krant, het onderzoeksproject Inventarisatie en (ondersteuning van) Beheer van het orgelbezit in Brabant, de zoektocht naar sponsoren en de lijst van de leden die zich inmiddels aangemeld hebben. De leden hebben reeds een directe uitnodiging per email ontvangen, maar ook niet-leden of wellicht belangstellenden voor het lidmaatschap zijn van harte welkom.
Voor informatie over de Federatie en verslagen van de vorige vergaderingen verwijzen we naar onze site _www.brabantorgel.nl_: hoge c-toets.

2. organist
Afgelopen zomer heb ik met veel plezier een concert verzorgd in Sint Oedenrode. Ik zou het leuk vinden om nog eens in het Brabantse land te spelen. Erik van der Heijden (organist Taborkerk Ede)
www.erikvanderheijden.nl

Nieuwsbrief 6 -------------------------------------------

4 april 2007

Geachte nieuwsbrieflezer,

1. De Federatie een feit!
Op maandag 12 februari 2007 is bij Notaris Koudijs & Galama te Geldrop de oprichtingsakte verleden en sindsdien is de Vereniging Brabantse Orgelfederatie een feit. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer K.v.K. Oost-Brabant 1720 2724.

2. Contactgegevens
De bank- en adresgegevens zijn:
Rabo-bankrekening 1109.35.837
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie.
Correspondentieadres:
De Naaldenmaker 6
5506 CD VELDHOVEN.
website: www.brabantorgel.nl
email: info@brabantorgel.nl

3. Belangrijke oproep voor de orgelagenda!
Het bestuur is druk bezig om sponsorgelden toegezegd te krijgen om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Het lijkt erop dat er een substantiele bijdrage uit een fonds te verwachten is. Zodra de toezegging binnenkomt willen we onmiddellijk de eerste Brabantse Orgelkrant realiseren. In deze krant zal de orgelconcert-agenda zoals die nu ook op de site te vinden is een belangrijke plaats innemen. Veel concerten hebben we reeds op brabantorgel.nl staan. Wij roepen alle Brabantse orgelkringen die hierop nog niet vermeld staan bij deze op hun agenda nu te mailen naar info@brabantorgel.nl of per post op te sturen naar het onder punt 2 genoemde correspondentieadres.
Ook als nog niet alle gegevens bekend zijn: stuurt u ze in, anders staan uw gegevens er dit eerste jaar niet in. Dat zou jammer zijn.
We zijn nog vroeg in het seizoen en hoe completer de gedrukte agenda hoe beter natuurlijk. Alle Brabantse orgelkringen kunnen, onmiddellijk na drukken, gratis beschikken over voldoende exemplaren om uit te reiken bij elk concert! Daarover later meer.
Zodra we groen licht hebben voor de inkomsten gaat de krant in produktie, waarschijnlijk begin mei. Stuur uw gegevens uiterlijk 25 april in!

4. (Nogmaals) aanmelden als lid van de Vereniging.
Particulieren kunnen lid worden voor 10 Euro per jaar. Organiseert of verzorgt u in Noord-Brabant wel eens een of enkele orgelconcerten dan willen we u graag als lid van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie inschrijven! Ook andere belangstellenden mogen lid worden. Rechtspersonen (organisaties/orgelkringen) kunnen lid worden voor 25 Euro per jaar. Is uw organisatie geregisteerd als vereniging, stichting, bedrijf of anderszins, en worden in Noord-Brabant orgelconcerten georganiseerd, dan willen we uw organisatie graag als lid van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie inschrijven! In de bijlage vindt u inschrijfformulieren en stuur het betreffende ingevuld als attachment retour naar info@brabantorgel.nl of stuur het per post naar ons correspondentieadres. Nu de Vereniging officieel bestaat willen we de leden die zich reeds hebben opgegeven vragen hun gegevens nogmaals op te geven via dit formulier.

Nieuwsbrief 5 -------------------------------------------

22 januari 2007

Geachte nieuwsbrieflezer,

de Vereniging Brabantse Orgelfederatie is zaterdag jongstleden opgericht!

1. Onderstaand persbericht is naar de Brabantse media verstuurd.
Om een zo groot mogelijke bekendheid van onze nieuwe Orgelfederatie te verkrijgen verzoek ik namens het bestuur alle sympatiserende orgelkringen deze tekst over te nemen met een eigen toevoeging die refereert naar uw eigen orgelkring en deze tekst dan te mailen naar uw eigen regionale media waar u uw orgelconcerten ook in publiceert. In rood heb ik reeds een suggestie aan de oorspronkelijke tekst toegevoegd die u daarvoor kunt gebruiken. Stuurt u ook een digitale foto met een zo hoog mogelijke resolutie van uw eigen orgel mee! Wij hopen op deze manier veel aandacht voor al onze orgels en concerten te gaan krijgen. Dank en succes!

>>>>>Persbericht<<<<<<

Oprichting Brabantse Orgelfederatie.
Op zaterdag 20 januari hebben een aantal vertegenwoordigers van Brabantse orgelkringen in het Conservatorium van Tilburg de nieuwe Vereniging Brabantse Orgelfederatie opgericht. De Federatie heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt, in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder, te bevorderen. Zij wil dit te bereiken door de belangstelling voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de diverse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van allerlei activiteiten op het gebied van het orgel. De gebieden die aandacht zullen krijgen zijn velerlei: een informatie- en documentatiecentrum betreffende Noordbrabantse orgels en orgelkringen. Daarnaast wil de Federatie een wegwijzer zijn bij het beheer van orgels. Dit is een belangrijk prioriteitspunt waarbij ook de Provincie aangegeven heeft dat in het kader van Monumentenzorg er grote behoefte is aan een inventarisatie van de status van het orgelbezit in Noord-Brabant. Bij deze functie wordt niet alleen gedacht aan het beheer in technische en onderhoudsmatige zin, maar ook aan het gebruik van de orgels in de liturgie en bij concerten. Verder wil de Federatie actief worden als organisator van studiedagen en masterclasses, bijvoorbeeld in de vorm van een biënnale, en van concoursen, terwijl ook excursies naar bekende en minder bekende Brabantse orgels georganiseerd gaan worden.
Van bijzonder belang is ook de jaarlijkse presentatie van de Noordbrabantse orgelagenda: alle concerten waarbij het orgel een rol speelt in een overzichtelijke agenda. Ook internet zal bij alle activiteiten een belangrijke rol spelen, zoals al blijkt uit de site www.brabantorgel.nl die al enige tijd on line is. De provincie Noord-Brabant heeft een rijk orgelbezit dat zeer de moeite waard is om als cultuurgoed in stand te worden gehouden. Een van de beste methoden daarvoor is de orgels zoveel mogelijk te bespelen. Een zwijgend orgel is gedoemd langzaam onbruikbaar te worden. Veel grote en kleine orgelkringen, waar echte orgelliefhebbers proberen regelmatig concerten te organiseren, hopen op grotere belangstelling dan de laatste jaren het geval is. In de loop der tijd is het orgel steeds onbekender geworden onder andere als gevolg van de ontkerkelijking. Jonge mensen worden niet meer als vanzelfsprekend met dit prachtige instrument geconfronteerd. Om dit tij te keren en de orgels en de orgelmuziek nieuwe kracht in te blazen heeft de nieuwe Orgelfederatie ambitieuze plannen en start met een aantal actieve orgelfanaten in de overtuiging dat op wat langere termijn het perspectief, zoals geschilderd, overtuigend genoeg zijn om alle Brabantse orgelkringen in een actieve samenwerking te verenigen. Ook de orgelkring xxxx, die in onze regio regelmatig concerten organiseert in de yyykerk te zzz sluit zich aan/heeft zich aangesloten bij de nieuwe Orgelfederatie om het orgel in de concerten meer onder de aandacht te brengen bij zo veel mogelijk mensen. Voor alle info zie www.brabantorgel.nl.


2. Wij hopen dat alle Brabantse orgelkringen zich opgeven als lid van de nieuwe vereniging.
In de oprichtingsvergadering hebben de aanwezige leden besloten dat de jaarcontributie 10 euro voor individuele leden en 25 euro voor orgelkringen is.
Leest u meer nieuws over de oprichting op www.brabantorgel.nl

Nieuwsbrief 4 -------------------------------------------

14 januari 2007

Geachte nieuwsbrieflezer,

1. De oprichtingsbijeenkomst van de Brabantse Orgelfederatie
Namens de voorzitter a.i. nodig ik u uit voor de bijeenkomst van de Brabantse Orgelfederatie i.o.
in het Brabants conservatorium (Zwijsenplein 1, tel. 0877 878 099; kamer 119) te Tilburg.
Zoals eerder meegedeeld vindt deze bijeenkomst plaats op zaterdag 20 januari 2007, van 09.30 tot 11.00 uur.
Ter bespreking staan de volgende punten:

1. Vaststelling van de agenda;
2. Verslag van de bijeenkomst van 7 oktober 2006 (zie www.brabantorgel.nl);
3. Vaststelling presentielijst;
4. Bespreking en vaststelling concept-statuten (zie www.brabantorgel.nl);
5a. Benoeming bestuursleden; de bestuursleden moeten overeenkomstig de conceptstatuten gekozen worden door de ledenvergadering. De huidige bestuursleden stellen hun zetels ter beschikking en stellen zich verkiesbaar.
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: Bert Ramakers, voorzitter a.i. en Nick van Broekhoven secretaris a.i., Wijtse Rodenburg p.r. en website, Bert Augustus, organist bestuurslid en Wim van der Ros, o.a. bestuurslid V.N.P.O.
5b. Vaststelling contributie: overeenkomstig eerdere toezeggingen van bestuurszijde stelt dit bestuur a.i. voor een jaarlijkse symbolische contributie vast te stellen;
6. Presentatie en prioritering meerjarenplan;
7. Wat verder ter tafel komt.
8. Rondvraag
9. Afspraak volgende bijeenkomst en sluiting.
Meer informatie, de concept statuten, enz. vindt u op www.brabantorgel.nl

2. Oproep tot inzenden orgelconcertagenda's
Wilt u dat uw orgelconcerten vermeld worden in de agenda van www.brabantorgel.nl en in de nieuw te starten Brabantse Orgelkrant, zendt u dan uw gegevens zo snel mogelijk naar info@brabantorgel.nl. Ook als nog niet alles bekend is. Later zijn steeds correcties en aanvullingen mogelijk.
Uw gegevens bij voorkeur in deze volgorde:
Datum
Gemeente
Kerk met adres
Aanvangstijd en toegangsprijs (korting?)
Organist en musici
eventueel indicatie van het programma.

Nieuwsbrief 3 -------------------------------------------

14 nov.2006 Brabantse orgelliefhebbers,

1. Belangrijk!
Informatie sturen over de orgelconcerten 2007
Wij vragen alle kringen en organisaties ons zo spoedig mogelijk de geplande orgelconcerten aan ons door te geven. Ten eerste voor de concertagenda van de website www.brabantorgel.nl, maar tevens als info voor de eerste pogingen een brabantorgelkrant uit te geven. Dit kan alleen als we voldoende concertgegevens hebben. Zodra u iets weet stuur het ons en de concerten staan in de agenda!
S.v.p. E-mailen met deze gegevens en in deze volgorde:
- datum
- locatie
- aanvangstijd
- toegangsprijs
- uitvoerende(n)
(svp geen tabs gebruiken, niet in Word, maar als gewoon platte tekst in de E-mail aan info@brabantorgel.nl)

2, Speciaal concert
Zondag 19 november 2006
Aalst-Waalre, Oude Sint-Willibrorduskerkje
15.00 uur. Toegang € 3,-.
“Rondom het orgel” ter gelegenheid van het feit dat 30 jaar geleden dit orgel hier geplaatst werd. Organisten: Joop Klaassen en Leen Nijdam, m.m.v. Nan Los, beiaard, Anja Valstar, blokfluit, en Warner ten Kate, hoorn.
De fototentoonstelling Brabantse Orgelrijkdom – een initiatief van de Brabantse Orgelfederatie en de VNPO (Vereniging Nederlands Platform voor Orgelkunst en –cultuur)– is ter gelegenheid van dit “jubileumconcert” in deze kerk opgesteld.

3. Afscheid van Reinier Wakelkamp als vaste dirigent van Vocaal Ensemble Hortus Musicus
Zaterdag 25 november 2006
NH Kerk, 's-Hertogenbosch
20.15 uur, toegang € 7,50 (programma: grootmeesters uit de 16e eeuw)
Vocaal Ensemble Hortus Musicus olv Reinier Wakelkamp
mmv organist Maurice Pirenne

4. Verzoek om een concert in een orgelserie van 2007 of 2008.
Mijn naam is Susanna Veerman en ik ben afgestudeerd als organist (UM-tweede fase) aan het Rotterdams Conservatorium bij B.van Oosten. De doelstelling van mijn schrijven is dat ik graag een breed concertpraktijk willen opbouwen in eerste instantie in Nederland, zowel solo als duo (met mijn echtgenoot organist Wim Does en Elisa Teglia (Italie)) op orgel. U zult in de bijlage een aanbevelingsbrief van de heer van Oosten aantreffen met een reccomendatie voor een eventuele orgelconcert. In mijn c.v op mijn website zult U tevens de gegevens aantreffen wat betreft de genoten studie, concertpraktijk als organist en ervaring niet alleen op het gebied van orgelspel, maar ook ervaring als UM-koordirigent (Susanna). Mocht U of de commissie naar aanleiding van ons verzoek een cd-opname willen beluisteren van Susanna Veerman dan kan ik U die alsnog toesturen. Wij hebben als duo een breed orgelrepertoire opgebouwd, die wij ten gehore zouden kunnen brengen. De eventuele wensen laat ik graag aan de orgelcommissie over. Alle aanvullende informatie kunt U verkrijgen op: www.susannaveerman.nl

Nieuwsbrief 2 -------------------------------------------

2 nov. 2006 Brabantse orgelliefhebbers,

1. Graag houden we u op de hoogte van de activiteiten van het voorlopig bestuur:
Er zijn inmiddels concept statuten gemaakt en er is een concept begroting. Bij de eerstvolgende ledenvergadering (gepland op zaterdag 20 januari 2007 om 9.00 uur in het Conservatorium te Tilburg) zullen deze ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.
Er wordt onder meer druk gewerkt aan het vinden van sponsoren en het verkrijgen van subsidie en de personele invulling van de verschillende werkgroepen. Het ontwikkelen van een gedrukte orgelagenda naast de aktuele website is in onderzoek.

Het is de bedoeling dat zowel individuen als orgelkringen kostenloos of tegen een symbolisch laag bedrag lid kunnen worden. We willen geen financiele drempel om deel te nemen door de inkomsten uit externe middelen te verkrijgen. Veel orgelkringen in Brabant hebben het financieel moeilijk of bestaan uit slechts een persoon. Dit mag geen reden zijn om niet te participeren!
De oproep voor de eerste bijdrage van 50 Euro (besluit eerste ledenvergadering en in nieuwsbrief 1) is dan ook bedoeld als startbijdrage voor 2006. De eerste kosten worden daarvan betaald en in 2007 willen we dus van andere inkomsten rondkomen!

2. 1e lustrum Restauratie Smitsorgel Martinuskerk Sint-Oedenrode (herhaalde vermelding)
We hebben op 11 november 2001 het vakkundig gerestaureerde Smitsorgel van de Martinuskerk in gebruik kunnen nemen. Inmiddels zijn we alweer 5 jaar verder en staan we voor het eerste lustrum van de restauratie van het monumentale Smitsorgel (1839). In deze afgelopen periode is het orgel met grote regelmaat gebruikt voor het opluisteren van de kerkdiensten. Verder zijn ca. 90 concerten gegeven met in totaal ca. 4000 bezoekers. De zomercyclus is inmiddels een begrip in de regio
Graag willen we aan dit eerste lustrum op een muzikale wijze aandacht besteden.
Wij nodigen U daarom uit voor het bijwonen van een feestelijk getint concert op zondagmiddag 5 november 2006 waarbij Uw eventuele partner en/of medewerkers van Uw organisatie natuurlijk van harte welkom zijn. Het concert vindt plaats in de Martinuskerk (Centrum) in Sint-Oedenrode. Het Smitsorgel wordt die middag bespeeld door David Flood, de organist van de beroemde kathedraal van Canterbury. Bovendien zal het kamerkoor “de Cantorij van Boxtel” o.l.v. Wil Barten een aantal werken ten gehore brengen.
Het verloop van zondagmiddag 5 november ziet er als volgt uit:
14.30 u Ontvangst in de Martinuskerk met koffie/thee
15.00 u Begin van het concert
16.15 u Gelegenheid voor het drinken van een glas wijn of fris achter in de kerk.
17.00 u Afsluiting van de middag

Wij hopen U die middag te mogen begroeten.
Met vriendelijke groeten Namens de Stichting Restauratie Smitsorgel
W. J. van Hees, voorzitter/secretaris stichting

3. Blijf op de hoogte! U vindt de eerder verstuurde nieuwsbrieven terug (en nog veel meer op) www.brabantorgel.nl

Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen:
svp reply naar info@brabantorgel.nl
met vermelding: stop toezending nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 1 ----------------------------------------------

8 okt.2006

Orgelliefhebbers,

Op de ledenvergadering van 6 oktober in Tilburg is besloten regelmatig nieuwsbrieven naar de aangesloten leden en andere belangstellenden te gaan versturen. Wij hopen dat dat in een behoefte voorziet en dat dit voor u een middel is om op de hoogte te blijven van activiteiten op orgelgebied in Noord-Brabant. Deze eerste brief is wat lang omdat we graag duidelijk willen zijn over onze plannen en doelstellingen.
Als u zelf mededelingen heeft die van belang zijn voor de aangeslotenen kunt u ze inzenden naar info@brabantorgel.nl

1.Plannen Vereniging Brabantse Orgelfederatie i.o.
Er zijn zes concepten geschreven gebaseerd op de actieplannen van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie i.o. Hieronder vindt u de conceptomschrijvingen die in de betreffende werkgroepen als start kunnen dienen. Want, voor elk van deze activiteiten willen we een werkgroep samenstellen van drie personen, waaronder een vertegenwoordiger uit het (voorlopig) bestuur, die een werkplan gaan opstellen voor het betreffende onderwerp. Eventuele vrijwilligers voor deze werkgroepen vanuit de aangesloten orgelkringen (de leden) zijn van harte welkom zich te melden bij het bestuur. Wij hopen op overweldigende respons zodat snel gewerkt kan gaan worden aan de doelstellingen. Meldt u via info@brabantorgel.nl


Activiteit 1
Informatie- en documentatiecentrum betreffende Noord-Brabantse orgels en orgelkringen
Noord-Brabant telt honderden orgels, waarvan een kleine honderd tot de historische c.q. monumentale categorie gerekend mag worden. Een recente en gemakkelijk toegankelijke documentatie van ons complete Noord-Brabants orgelbezit is niet voorhanden.
Vanuit particulier initiatief en vanuit orgelkringen zijn diverse boeken, brochures en artikelen verschenen over orgels c.q. orgelmakers in onze provincie. Momenteel verschijnt een encyclopedie Historische Orgels in Nederland met foto en korte beschrijvingen van alle historische orgels in ons land.
De Brabantse Orgelfederatie heeft zich ten doel gesteld een aanzet te geven tot een opzet van een zo compleet mogelijk overzicht van onze Noord-Brabantse orgels en het documenteren hiervan. Tevens dient deze documentatie – of een belangrijk deel daarvan – eenvoudig toegankelijk te zijn voor belangstellenden. Ook het profileren van het Noord-Brabants orgelbezit door middel van bv. een beschikbare fototentoonstelling, welke kan worden ingezet bij lokale of regionale manifestaties, dient ter hand te worden genomen.
Beheer
Dit vereist een fysieke plaats, waar de betreffende documentatie kan worden opgeslagen, verwerkt en gerubriceerd. Ook vereist het één of meer “beheerders”, verantwoordelijk voor het bijhouden van dit documentatiecentrum.
Informatie(verspreiding)
Naast het kunnen inzien van de betreffende documentatie, dient deze – of een belangrijk deel daarvan – eenvoudig te raadplegen zijn. Dit kan via een/de website of een ander elektronisch medium.

GEVRAAGD: een drietal personen om samen met een lid van het verenigingsbestuur, de nadere uitwerking en invulling van deze functie op zich te nemen.

Activiteit 2
Het beheer van (historische) orgels
De federatie trekt zich het lot aan van (historische) orgels in Noord-Brabant.
Een aantal van die orgels is in uitstekende staat. De orgels zijn in de voorbije decennia gerestaureerd en worden goed bespeeld en onderhouden. Overigens, de meeste historische orgels zijn in die periode gerestaureerd. Een kleine rest wacht nog op restauratie.
De plaatselijke kerken zijn eigenaren van deze orgels. Na een restauratie verplichten zij zich tot onderhoud van het orgel en dat onderhoud wordt gedeeltelijk gesubsidieerd. Het lijkt voldoende voor een goed beheer van de orgels. Maar hier en daar blijkt het tegendeel. Bij een bezoek aan een orgel dat enkele tientallen jaren geleden gerestaureerd is, hoe goed ook, kan het op het eerste gezicht blijken dat niet alleen de tongwerken niet goed gestemd zijn; maar soms blijkt ook de mechaniek ontregeld, het klavier vervuild en is ook niet altijd de algemene stemming op orde. Nader onderzoek brengt wellicht meer aan het licht.
Op deze orgels blijkt niet dagelijks of wekelijks goed te worden gespeeld. En er worden zelden tongwerken gestemd. De orgelmaker doet zijn jaarlijkse werk zonder aanwijzingen van de opdrachtgever of van de vaste bespeler. Soms wordt door onbevoegden aan de orgels gewerkt. In voorkomende gevallen is er geen vaste bespeler die zich het lot aantrekt van ‘zijn’ orgel.
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft recentelijk met reden gesteld dat grote restauraties in de toekomst vermeden dienen te worden. Dit kan onder meer gerealiseerd worden door een doelmatig beheer van goed gerestaureerde orgels.
In sommige kerken zijn de eigenaren zich dus zeer bewust van de rijkdom en de al dan niet liturgische bruikbaarheid van hun historische orgel. Op ander plaatsen loopt het instrument gevaar in enkele decennia opnieuw te vervallen tot een orgel dat ingrijpend gerestaureerd moet worden.
De Brabantse Orgelfederatie trekt zich dus het lot aan van die orgels en hoopt in samenwerking met eigenaren, het Bisdom, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en organistenverenigingen een plan te realiseren waarin orgels beter bespeeld en vooral beter beheerd worden.

Activiteit 3
Belangenbehartiging en Fondsenwerving
De vereniging heeft zich o.m. ten doel gesteld de functie van belangenbehartiger en fondsenwerver te vervullen. Wat wordt hiermee bedoeld, c.q. waarvan zou het groepje dat deze functie zou gaan invullen, dienen uit te gaan? Het lijkt verstandig om de functies van belangenbehartiger en fondsenwerver te scheiden.
Belangenbehartiger
Belangenbehartiging in deze context zou zich dienen te richten op drie gebieden:
- Het belang van de bespeler, de organist.
Hierbij kan gedacht worden aan het onderhouden van contacten met instanties die in enigerlei zin het werk van de Brabantse organisten beïnvloeden. Te denken valt aan de kerkelijke overheid. Te denken valt ook aan monumentenzorg. Te denken valt ten slotte aan de provinciale overheid. Waarschijnlijk zijn er nog meer instanties met welke, in het belang van de organisten, contacten onderhouden zouden moeten worden. Het zou binnen deze contacten dienen te gaan om de positie van de organist in de meest brede zin. Dat daarbinnen arbeidsomstandigheden een rol zouden kunnen spelen, lijkt voor de hand liggend. (Primaire arbeidsvoorwaarden zijn ongetwijfeld elders geregeld).
- Het belang van de betreffende orgelkring.
In principe geldt hier hetzelfde als onder a. Het gaat erom contacten te onderhouden, c.q. een ruime toegang te hebben tot die instanties die het werk van de orgelkringen beïnvloeden: provinciale overheid, monumentenzorg, kerkelijke overheid. Vooral met de laatste instantie lijkt een overleg omtrent wat aan de orgelkringen is toegestaan in het kader van de te organiseren concerten, belangrijk.
- Het belang van het culturele erfgoed.
In principe is deze soort van belangenbehartiging natuurlijk nauw verbonden met de voorgaande twee. Het kan echter geen kwaad om ook dit functieaspect nauwgezet en apart in het oog te houden: wat is in het belang van de instandhouding van het culturele erfgoed dat het orgel vormt? Logisch dat belangenbehartiging in die zin in lijn zal liggen met de functie van beheer.
Fondsenwerver
Hierbij moet gedacht worden aan het opstellen en uitvoeren van een plan waarbinnen systematisch en periodiek terugkerend een beroep wordt gedaan op daarvoor in aanmerking komende instanties en fondsen. Het lijkt verstandig om bij de opstelling van een dergelijk plan gebruik te maken van de diensten van een “subsidioloog” die de mogelijkheden uit en te na kent.
Wat betreft het doel waarvoor subsidies gevraagd worden, geldt
- bestrijding van de kosten die de vereniging maakt bij het invullen van de diverse functies (die overigens nadrukkelijk in dienst staan van organisten en orgelkringen);
- indien mogelijk, ondersteuning van activiteiten van orgelkringen met een bovenlokaal/provinciaal belang of doel.
Het is voor de hand liggend om bij fondsenwerving in Brabant te denken aan de provinciale overheid. Echter ook het bedrijfsleven, met name de grote bedrijven, zouden in aanmerking kunnen komen. (Denk aan het Limburgse voorbeeld DSM). Ten slotte allerlei fondsen: Anjerfonds, VSB-fonds etc.
Terzijde zij hierbij opgemerkt dat het van het grootste belang is dat de Vereniging kwaliteit uitstraalt. Kwaliteit in alles waarmee ze zich presenteert. Natuurlijk in haar activiteiten, maar ook in de omringende en ondersteunende presentatievormen. De website is daarvoor een uitstekend voorbeeld.

GEVRAAGD: een drietal personen die, samen met een lid van het bestuur, deze functie op zich willen nemen.

Activiteit 4
Studiedagen en concoursen.
De vereniging heeft zich o.m. ten doel gesteld de functie van organisator van studiedagen, masterclasses en concoursen te vervullen. Wat wordt hiermee bedoeld, c.q. waarvan zou het groepje dat deze functie zou gaan invullen, dienen uit te gaan?
Allereerst moge duidelijk zijn dat het binnen deze functie om drie verschillende zaken gaat, die elk hun eigen inhoud hebben. Daarbij kan worden aangetekend dat in het model dat ons voor ogen staat - de biënnale - het voorstelbaar is dat er in het ene jaar een concours wordt georganiseerd, en in het volgende jaar een of twee studiedagen, gecombineerd met een masterclass, aan de orde zijn.
Vooropgesteld zij dat de primaire doelen van deze drie items zijn:

* het bieden van een platform aan de Brabantse organisten, waarop deelnemers in de gelegenheid zijn om op praktisch zowel als theoretisch gebied van elkaar te leren (studiedagen, masterclasses);
* het bieden van een podium waarop Brabantse organisten in competitie met elkaar kunnen optreden en beoordeeld worden door een vakkundige jury (concours).
* Als secundair doel, maar daarom niet minder relevant, is de mogelijkheid te beschouwen om de fenomenen orgel/orgelspel/organist onder de aandacht van het publiek te brengen c.q. publicitair uit te buiten.

Ten slotte een aantal losse ideeën die wellicht kunnen helpen bij het opstellen van een plan:
Concoursen:

* elk concours (om de twee jaar) zou georganiseerd moeten worden door enkele orgelkringen, tesamen met de vereniging. Derhalve zouden ook verschillende orgels bespeeld worden.
* eerste concours in 2007; het groepje neemt het initiatief i.s.m. het verenigingsbestuur.
* op het moment dat een concours plaatsvindt, is bekend wie de organisatoren twee jaar later zijn.
* er is sprake van een winnaar die een som gelds krijgt.
* programma, bemensing etc. dient minimaal een kwartaal van tevoren rond te zijn.
* het is de taak van de vereniging om voor sponsoring te zorgen.
* gedacht wordt in de eerste plaats aan Brabantse organisten.
* wellicht specifieke plaats geven aan beginnend talent (wellicht aparte afdeling).

studiedagen, gecombineerd met een masterclass:

* vinden plaats in afwisseling met het concours eveneens als biënnale.
* eerste studiedag/masterclass in 2008
* wordt georganiseerd door enkele orgelkringen tezamen met de vereniging.
* gedacht moet worden aan een hele dag, met bijvoorbeeld een ochtenddeel met inleidingen (max 3) en een middagdeel met 2 masterclasses.
* ook hier is sponsoring gewenst.

GEVRAAGD: nog een of twee personen die, samen met een lid van het verenigingsbestuur, de invulling van deze functie op zich wil nemen. Er zijn reeds aanmeldingen van vrijwilligers voor deze werkgroep.

Activiteit 5
Excursies naar Noord-Brabantse orgels
Algemeen
Noord-Brabant telt honderden orgels, waarvan een kleine honderd tot de historische c.q. monumentale categorie gerekend mag worden. Daarnaast telt onze provincie ook een dergelijk aantal jongere instrumenten welke tot belangrijke representanten van de meer recente orgelbouw kunnen worden gerekend.
Slechts vanuit enkele organisaties worden sporadisch excursies belegd naar orgels in onze provincie. Ons orgelbezit en de verscheidenheid van de bouwers rechtvaardigt een meer structurele opzet van excursies, welke een bepaald thema kunnen hebben. Ingang kan zijn een bepaalde orgelbouwer of een bepaalde orgelbouwperiode.
De Brabantse Orgelfederatie heeft zich ten doel gesteld een aanzet te geven tot een meer structurele opzet van orgelexcursies in onze provincie. Deze excursies kunnen plaatsvinden vanuit onze Orgelfederatie of in samenwerking met andere organisaties.
Het is goed vanuit een zicht op ons totale Noord-Brabants Orgelbezit te komen tot plannen voor het houden van excursies naar orgels in onze provincie. Daarbij zal de context van de excursie(s) duidelijk omschreven en herkenbaar moeten zijn.
Een goed streven zou zijn per jaar minimaal één voorjaars- en één najaarsexcursie te kunnen doen organiseren. Mogelijk kan worden gekeken naar mogelijke samenhang met eventueel te houden lokale of regionale orgelevenementen.

Gevraagd: een drietal personen om samen met een lid van het verenigingsbestuur, de nadere uitwerking en invulling van deze functie op zich te nemen.

Activiteit 6
Brabantse Orgelagenda.

1. Doel
Zo breed mogelijke publiciteit omtrent alle in Noord-Brabant georganiseerde orgelconcerten middels een jaaroverzicht. Dit overzicht dient aan het begin van het seizoen (april/mei?) beschikbaar te zijn.
2. Doelgroep
De Brabantse orgel(muziek)liefhebber, alle andere orgelliefhebbers, muziek-, kerk en/of cultuurliefhebbers, maar ook mensen die toevallig door tijd of plaats in aanraking komen met het fenomeen orgel en/of orgelconcert.
Als we aan de toekomst denken moeten we ook op zoek naar middelen om de jeugd te bereiken, bijv. via muziekdocenten aan de middelbare scholen (nader aandachtspunt).
3. Middel
Een gedrukte vorm. Te denken valt aan een zo goedkoop mogelijke vorm die toch kwaliteitsuitstraling heeft en een lage drempel voor toevallig geïnteresseerden. Te denken valt aan een tabloid krantenformaat. Nader te bepalen of zwart/wit evt. met steunkleur of (gedeeltelijk) full colour mogelijk is, afh. van kosten en sponsering. Vergelijk de Friese orgelkrant 2006: op stapels beschikbaar met de duidelijke aanduiding: gratis meeneemexemplaar.
Beschikbaar bij alle orgelkringen tijdens concerten, in kerken op de infotafels en verspreid te worden via belangrijke toeristische infopunten (VVV) en muziekcentra. Ook bij belangrijke orgelevenementen elders in het land!
Het tweede middel is de website waar alle concertinformatie ook in de orgelconcertagenda beschikbaar is die actueel wordt gehouden. Via deze agenda kan actuele informatie over elk concert worden aangeboden middels doorklikken (indien beschikbaar). Programma, achtergronden, musici, componisten, enz. Daarnaast is op de site per locatie een overzicht van de concerten aldaar te vinden.
4. Inhoud
Chronologische opsomming van alle bekende orgelconcerten in Noord-Brabant. Vermelding van de plaats, adres, tijdstip, toegangsprijs, organist en -indien bekend- een aanduiding van het programma. Als de VBO seminars, excursies, concoursen organiseert: alle info die aan het begin van het jaar bekend is opnemen. Om deze informatiekern heen moet het 'blad' interessant worden gemaakt middels interviews met organisten, componisten, enz., geschiedenis van kerken en orgels, case histories, achtergrondverhalen, enz. Liefst met veel afbeeldingen. Verder informatie over de VBO.
Om het financieel rond te krijgen zullen advertenties of publicaties van sponsoren nodig zijn, die tegelijkertijd kunnen bijdragen aan een professionele uitstraling.
5. Overig
Uiteraard kan elke orgelkring, indien gewenst, zijn eigen agenda/programmapublicatie blijven produceren als daar behoefte aan is. Bijvoorbeeld om meer informatie te geven over vooraf bekende programma’s, e.d.
6. Acties
Voor 2007 zal het waarschijnlijk niet lukken een complete agenda te maken, maar het is zeker de moeite waard om een aanzet te doen waarvan tevens geleerd kan worden. Stimulans om de concerten zo snel mogelijk te plannen. Bijv. 1 maart sluitingsdatum, in april beschikbaar.

Gevraagd: Samenstelling redactie Brabantse Orgelkrant. Drie leden en een vertegenwoordiger uit het bestuur. Start met onderzoek naar haalbaarheid financiering/uitvoering.Er zijn twee aanmeldingen van vrijwilligers voor deze werkgroep.


2.
Contributie
Tijdens de ledenvergadering bleek dat het niet duidelijk was naar welk adres de eerste startbijdrage (contributie) van de aangesloten orgelkringleden gestuurd kon worden. Het eerste bedrag voor 2006 was in de eerste ledenvergadering vastgesteld op 50 Euro.
Omdat de statuten nog niet rond zijn is het tijdelijke adres en rekeningnummer vooruitlopend op formele rechtspersoonlijkheid van de vereniging i.o.:
RABObankrekening 1493.50.791, t.n.v. de stichting Behoud Kerkorgel Heilige Brigida in Geldrop.
Graag vermelden 'contributiestart VBO 2006'.
Zoals u ziet gebruiken we nog de bankrekening van de initiatiefnemende Geldropse stichting. U wilt van mij als dienstdoend penningmeester en als secretaris a.i. van de federatie i.o. aannemen, dat ook uw bijdrage bij ons in goede handen is. Uiteraard
zullen wij t.z.t. verantwoording afleggen.


3.
1e lustrum Restauratie Smitsorgel Martinuskerk Sint-Oedenrode
Mede dankzij Uw steun, belangstelling, bemiddeling, financiële bijdragen, verleende hand en spandiensten, publicaties of het inzetten van Uw relatienetwerken hebben we op 11 november 2001 het vakkundig gerestaureerde Smitsorgel van de Martinuskerk in gebruik kunnen nemen. Inmiddels zijn we alweer 5 jaar verder en staan we voor het eerste lustrum van de restauratie van het monumentale Smitsorgel (1839). In deze afgelopen periode is het orgel met grote regelmaat gebruikt voor het opluisteren van de kerkdiensten. Verder zijn ca. 90 concerten gegeven met in totaal ca. 4000 bezoekers. De zomercyclus is inmiddels een begrip in de regio
Graag willen we aan dit eerste lustrum op een muzikale wijze aandacht besteden.
Wij nodigen U daarom uit voor het bijwonen van een feestelijk getint concert op zondagmiddag 5 november 2006 waarbij Uw eventuele partner en/of medewerkers van Uw organisatie natuurlijk van harte welkom zijn. Het concert vindt plaats in de Martinuskerk (Centrum) in Sint-Oedenrode. Het Smitsorgel wordt die middag bespeeld door David Flood, de organist van de beroemde kathedraal van Canterbury. Bovendien zal het kamerkoor “de Cantorij van Boxtel” o.l.v. Wil Barten een aantal werken ten gehore brengen.
Het verloop van zondagmiddag 5 november ziet er als volgt uit:
14.30 u Ontvangst in de Martinuskerk met koffie/thee
15.00 u Begin van het concert
16.15 u Gelegenheid voor het drinken van een glas wijn of fris achter in de kerk.
17.00 u Afsluiting van de middag

Wij hopen U die middag te mogen begroeten.
Met vriendelijke groeten Namens de Stichting Restauratie Smitsorgel
W. J. van Hees, voorzitter/secretaris stichting

4. Organist meldt zich.
Graag wil ik me aanbevelen voor een (wandel)concert.
U kunt informatie over mij vinden op de website www.ericquist.nl
Eventueel kan ik u een gratis promotie-cd van mijn spel toesturen.
Ik hoop dat uw belangstelling is gewekt.
Met vriendelijke groet, Eric Quist

5. Organ competition 2007 Russia.
Dear Colleagues, I am happy to inform you about the Fifth Mikael Tariverdiev international organ competition to be held in 2007.
The Competition that bears the name of Mikael Tariverdiev is the only one of its kind in Russia and for organists it plays the same role as Tchaikovsky Competition for pianists and violinists.
Mikael Tariverdiev is one of the best known and popular composers of Russia whose music is widely performed all over the former Soviet Union. He has to his credit music scores for 132 films, several operas and ballets, instrumental concertos and a number of vocal cycles. With all that it is the organ music that occupies a special place among all that he wrote.
The Fifth Competition is slated for May-September, 2007. The first round is to be held in Hamburg (April, 30 – May, 5), Worcester, USA (June, 3- 10) and Moscow (August, 22- 29). The second and the third rounds – in Kaliningrad.
Selected contestants will go to Kaliningrad for the second and third rounds.
We are very interested in a participation of musicians from your country and we would be most grateful to you for your support.
An extra information you could get from our web-site:
www.organcompetition.ru
Sincerely yours,
Vera Tariverdieva
Art director
On behalf of the Organizing Committee
Contacts: 007 495 - 151-53-28
e-mail: tariverdi@mail.ru
www.organcompetition.ru

6. Blijf op de hoogte
www.brabantorgel.nl

7. Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen: svp reply naar info@brabantorgel.nl met vermelding: stop toezending nieuwsbrief.

Terug naar nieuwsbrieven overzicht